Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Gie?da edukacyjna

GIE?DA SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH
14 marca 2008 r. ju? od godziny 15,00 w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach rozpocz??y si? przygotowania do przyj?cia zaproszonych szkó? ponadgimnazjalnych. Z 11 zaproszonych szkó? przyby?o 10, a od godziny 17.00 w holu naszego gimnazjum odby?a si? prawdziwa prezentacja, czyli gie?da szkó? ponadgimnazjalnych. Gie?da ma pomóc gimnazjalistom w podj?ciu decyzji o wyborze szko?y ponadgimnazjalnej. Ju? niebawem uczniowie trzecich klas stan? przed decyzj? o wyborze dalszej drogi kszta?cenia, a niektórzy przed wyborem zawodu. Gie?da Szkó? Ponadgimnazjalnych to doskona?a propozycja pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji, skierowana do przysz?ych absolwentów gimnazjum. W trakcie imprezy uczniowie i ich rodzice mieli okazj?, aby zapozna? si? z ofert? edukacyjn? szkó? zarówno z naszego powiatu, jak i okolic. W bogatej ofercie Gie?dy znalaz?y si? szko?y z profilami wojskowymi, kucharskie, techniczne, a tak?e licea ogólnokszta?c?ce i technika. Ka?da z placówek na ró?ne sposoby stara?a si? przekona? uczniów, i? jest najlepsza. Z szansy na poznanie ofert edukacyjnych szkó? ponadgimnazjalnych skorzysta?o sporo uczniów, ale jak zaobserwowa?em tylko dwóch rodziców. Jeszcze trzy lata temu, rodziców by?o prawie tyle samo co uczniów. Zastanawiam si? nad powodem takiej sytuacji, przyznam dla mnie , nie do ko?ca zrozumia?ej. Czy?by a? tak bardzo zmala?o zainteresowanie losami swoich pociech?
Szko?? w tym dniu odwiedzili te? drugoklasi?ci naszego gimnazjum. Dla nich te zaj?cia pozalekcyjne z zakresu doradztwa zawodowego by?y dobr? lekcj?, któr? b?d? mogli powtórzy? i porówna? za rok. Przedstawiciele szkó? w czasie swojego wyst?pienia i pokazu mówili o osi?gni?ciach szko?y, bazie dydaktycznej, sekcjach sportowych, ko?ach zainteresowa?, przestawili typy szkó?, profile oraz kierunki kszta?cenia. Uczniowie gimnazjum otrzymali ulotki reklamowe, prospekty, obowi?zuj?ce na rok szkolny 2008/9 podania o przyj?cia oraz wytyczne dotycz?ce rekrutacji.
Barwne i ciekawe prezentacje cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem ze strony zwiedzaj?cych gimnazjalistów. Mo?na te? by?o zapyta? naszych by?ych absolwentów którzy s? uczniami tych szkó?, czy s? zadowoleni ze swojego wyboru. W ka?dej szkole uczniowie przyjmowani s? do wybranego oddzia?u w kolejno?ci zgodnej z sum? punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczam poni?ej terminarz rekrutacji do szkó? ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim:
od 28.04. do 21.05.2008 (?roda) do godziny godz. 15.00 – przyjmowane s? dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddzia?ów szko?y,
do 13.06.2008 (pi?tek) do godz. 15.00 - kandydaci dokonuj? ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szko?y i sk?adaj? (przenosz?) ostatecznie dokumenty,
do 23.06.2008 (poniedzia?ek) do godz. 15.00 – szko?y przyjmuj? po?wiadczone przez dyrektora gimnazjum kopie ?wiadectwa uko?czenia gimnazjum i kopie za?wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
25.06.2008 (?roda) o godz. 12.00 – szko?y og?aszaj? list? przyj?tych kandydatów
do 27.06.2008 (pi?tek) do godz. 15.00 - kandydat potwierdza wol? podj?cia nauki w szkole poprzez dostarczenie orygina?ów ?wiadectwa uko?czenia gimnazjum i za?wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
01.07.2008 (wtorek) o godz. 9.00 – szko?y og?aszaj? list? przyj?tych uczniów do klas pierwszych,
do 04.07.2008 (pi?tek) do godz. 12.00 – szko?y przyjmuj? dokumenty je?li nie dokona?y pe?nego naboru,
07.07.2008 (poniedzia?ek) do godz. 15.00 – szko?y og?aszaj? wyniki rekrutacji uzupe?niaj?cej,
do 09.07.2008 (?roda) do godz. 12.00 - kandydat potwierdza wol? podj?cia nauki w szkole i dostarcza orygina? ?wiadectwa uko?czenia gimnazjum i za?wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
11.07.2008 (pi?tek) do godz. 9.00 – szko?y og?aszaj? list? przyj?tych do oddzia?ów w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji uzupe?niaj?cej.

pedagog szkolny-doradca zawodowy
mgr Krzysztof O?dziejewskiK?cik nauczycielski