Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

?wiatowy Dzie? Walki z AIDS

1  GRUDNIA  CO  TO  ZA  DATA?

Ka?dego roku z tym pytaniem  zwracam si? do m?odzie?y gimnazjalnej, aby przypomnie? o ?wiatowym Dniu Walki z AIDS i przy tej okazji uzupe?ni? te? ich wiedz? o bie??ce informacje. To w?a?nie jeden z podstawowych sposobów ograniczania liczby nowych zaka?e? wirusem HIV. Dobrze zorganizowana i przemy?lana dzia?alno?? pedagogiczna i profilaktyczna dla ca?ego spo?ecze?stwa, z uwzgl?dnieniem specyfiki okre?lonych grup. Grup? szczególnie nara?on? na mo?liwo?? zaka?enia HIV (pierwsze kontakty seksualne, próby za?ywania narkotyków) jest m?odzie?. Istnieje zatem potrzeba takich dzia?a? informacyjnych i wychowawczych, które by?yby ?ci?le nastawione na zapobieganie HIV w?ród m?odzie?y i jednocze?nie dostosowanie do obecnego poziomu jej wiedzy oraz emocjonalnego zaanga?owania w ten problem. Bior?c pod uwag? fakt, ?e wspó?czesna m?odzie?, nie tylko w Polsce, wcze?nie zaczyna ?ycie p?ciowe, profilaktyka zapobiegaj?ca zaka?eniu wirusem HIV powinna przede wszystkim dotyczy? m?odzie?y gimnazjalnej. Taka profilaktyka wpisana jest w szkolne systemy wychowawcze w Niemczech i w Szwecji. Sk?ada si? na ni? spokojna i wywa?ona informacja o wspó??yciu p?ciowym z jednoczesnym zapoznaniem z zasadami tzw. „bezpieczniejszego seksu”. U podstaw takiej edukacji le?y zapewne s?uszne przekonanie, i? pewnych zjawisk w ?yciu spo?ecznym nie da si? skutecznie zahamowa?, ani te? tym bardziej cofn??. Nie mo?na ich równie? wyeliminowa?. Wobec tego nale?y robi? wszystko, by przynosi?y one mo?liwie najmniejsze szkody spo?eczne. W tym zakresie ogromne znaczenie maj? dzia?ania pedagogiczne reprezentowane przez szko??. M?odzi ludzie musz? otrzymywa? prawdziwe informacje, aby móc ochroni? si? przed HIV i innymi infekcjami przenoszonymi drog? p?ciow?. Mijaj? kolejne lata epidemii HIV, a wiele m?odych osób ma bardzo ma?? wiedz? na temat seksualno?ci. Wiele spo?ród nich nie wie dok?adnie, jak przenosi si? HIV i nie potrafi okre?li? potencjalnego ryzyka zaka?enia. Dlatego te? edukacja na ten temat to pomoc w dokonaniu zmian – w stylu ?ycia i zachowaniach. Jedyn? „szczepionk?” przeciw AIDS jest obecnie wiedza. Wiedza, która potrafi uchroni? i zapobiec nowym zaka?eniom w?ród m?odych ludzi dorastaj?cych w dobie AIDS. Od stopnia przygotowania m?odzie?y i jej wiedzy mog? zale?e? jej losy. By?oby niew?tpliwie najlepiej, gdyby rodzice uczyli swoje dorastaj?ce dzieci wszystkiego, co powinny one wiedzie? na temat mi?o?ci, seksu i zagro?e? tego ?wiata. Wiedza ta jest szczególnie istotna ze wzgl?dów spo?ecznych, m.in. po to, aby nie dyskryminowa? i nie izolowa? ludzi zaka?onych wirusem, aby mogli normalnie ?y? i funkcjonowa? w spo?ecze?stwie. Nale?y wyra?nie zaznaczy?, ?e edukacja seksualna i nauka o tym, jak ?y?, aby by? zdrowym – których cz??ci? jest wiedza o zapobieganiu AIDS – nie znalaz?y jeszcze nale?ytego miejsca w programach szkolnych. Od kilku lat obserwujemy zjawisko formalizowania i profesjonalizacji profilaktyki w szkole. Up?ywaj?cy czas oraz gromadzone do?wiadczenia pozwalaj? coraz odwa?niej formu?owa? wa?ne  dylematy, poszukiwa? coraz bardziej twórczych rozwi?za?, coraz ?mielej wprowadza? nowe, skuteczniejsze strategie i metody dzia?ania. S? te? takie zagadnienia, które nadal wyzwalaj? du?o emocji i s? przyczyn? wielu nieporozumie?. Nale?y do nich m. in. miejsce i rola nauczyciela w profilaktyce szkolnej. Program profilaktyczny powinien dawa? gwarancj? korzy?ci wszystkim jego uczestnikom, a w szczególno?ci odbiorcom. Jako?? programu jest kategori? wielowymiarow?, tote? standardy odnosz? si? do wielu obszarów dzia?a? profilaktycznych.  Do obszarów najwa?niejszych nale??: bezpiecze?stwo uczestników, adekwatno??, skuteczno??, zakres i czas trwania, formy i metody pracy, organizacja programu. Dzia?ania profilaktyczne przede wszystkim nie mog? powodowa? szkód. Uczestnicy nie mog? by? manipulowani, ranieni przez obra?anie ich intymnych problemów na forum czy atakowanie systemu warto?ci. Warunkiem skuteczno?ci szkolnego programu profilaktyki jest usuni?cie czynników toruj?cych drog? problemowym zachowaniom wychowanków. Program profilaktyczny powinien by? oparty na umowie mi?dzy prowadz?cym zaj?cia i m?odzie??, zak?adaj?cej zaufanie, wi?? i zgod? na zmian?. Pierwszym wymogiem jakiejkolwiek dzia?alno?ci zapobiegawczej jest wys?anie informacji, która dotrze bezpo?rednio do konkretnej osoby i zaanga?uje j? w aktywny i odpowiedni sposób. Drugim wymogiem jest umieszczenie przes?ania we w?a?ciwym, ?ci?le okre?lonym kontek?cie. Kontekst taki powinien by? na bie??co wzbogacany i przekszta?cany przez wprowadzanie w ?ycie nowych pomys?ów, pod wp?ywem indywidualnych i grupowych reakcji odbiorców, w dynamicznym procesie konstruowanym zgodnie z potrzebami i odczuciami adresatów. W dzia?alno?ci zapobiegawczej szko?y nale?y dostarcza? informacji, które s?: prawid?owe, realistyczne, pe?ne, dost?pne, umieszczone we w?a?ciwym kontek?cie, systematyczne, zgodne ze spo?eczn? rzeczywisto?ci?, ukierunkowane tak, aby osi?gn?? maksymalny udzia? odbiorców. Analizuj?c zachowania b?d?ce oddzia?ywaniami wychowawczymi i profilaktycznymi, mo?na okre?la? wzajemne relacje mi?dzy dzia?aniami wychowawcy a dzia?aniami wychowanka. We wspó?czesnym systemie szkolnym g?ównym terenem pracy wychowawczo – profilaktycznej jest klasa. Cz?sto?? przebywania uczniów tej samej klasy ze sob? oraz fakt, ?e odbywa si? to w okresie, gdy s? oni wyj?tkowo podatni na wp?yw otoczenia sprawiaj?, ?e klasa jako grupa ma znaczny wp?yw zarówno na osi?gni?cia uczniów w nauce, jak i przejawiane przez nich postawy i zachowania. Niema?? w tym rol? odgrywaj? powstaj?ce w klasie w wyniku wzajemnych oddzia?ywa? na siebie uczniów ró?ne zjawiska grupowe takie, jak: normy grupowe, struktura grupowa, przywództwo, klimat grupowy czy spoisto?? klasy. Niezale?nie od przemian, jakim ulega?a rodzina w procesie rozwoju spo?ecznego, jej funkcja wychowawcza zawsze by?a uwa?ana za elementarn?. Nie ?yjemy jednak w ?wiecie idealnym i wi?kszo?? uczniów zdobywa informacje na ten temat z innych ?róde?, najcz??ciej za po?rednictwem telewizji b?d? przyjació?. Jest to o tyle niebezpieczne, ?e m?ody cz?owiek pozyskuje w ten sposób niepotwierdzone i cz?sto b??dne informacje. Wiele si? pisze i mówi o AIDS, najcz??ciej robi to szko?a, rodzice oraz ?rodki masowego przekazu, ale cz?sto nie jest to przeprowadzone w sposób fachowy. Dlatego m?odzie? zdana jest na domys?y i w?asne poszukiwania najcz??ciej w?ród swoich rówie?ników.

OSTATNIE DANE

Kwiecie?-czerwiec 2008 nowo wykryte zaka?enia HIV 204zaka?enia w wyniku u?ywania narkotyków drog? do?yln? 9

zaka?enia drog? ryzykownych kontaktów heteroseksualnych 15

zaka?enia drog? ryzykownych kontaktów homo i biseksualnych 11

inne/zaka?enia bez informacji o drodze zaka?enia 169

Zaka?enia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce wg Pa?stwowego Zak?adu HigienyOd wykrycia pierwszego przypadku zaka?enia HIV w Polsce (1985 r.) do 30.06.2008zarejestrowano: zaka?enia obywateli polskich 11 635

zaka?enia w wyniku u?ywania narkotyków drog? do?yln? 5 453zachorowania na AIDS 2 090zgony w wyniku AIDS 927 Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Stowarzyszeniu Profilaktyki Spo?ecznej "Sedno"  al. Marcinkowskiego 21 (III pi?tro)     61-745 Pozna?     woj. wielkopolskie       Godziny pracy: Poniedzia?ek 15.00 - 18.00 Czwartek 16.00 - 19.00                                  

pedagog szkolny Krzysztof O?dziejewski

K?cik nauczycielski