Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej 2016/2017

1. Z biblioteki mog? korzysta? wszyscy uczniowie, pracownicy szko?y i rodzice.

2. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezp?atne.

3. Biblioteka szkolna jest czynna we wszystkie dni pracy szko?y, w godzinach umo?liwiaj?cych dost?p do jej zbiorw podczas zaj?? lekcyjnych i przed nimi.

4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorw korzysta? mo?na:

- wypo?yczaj?c je do domu ( lektury, literatura pi?kna i popularnonaukowa)

- na miejscu ( ksi?gozbir podr?czny, czasopisma) czytaj?c i przegl?daj?c

- korzystaj?c w pracowniach j. polskiego

5. Czytelnik mo?e wypo?ycza? tylko na swoje nazwisko.

6. Ucze? mo?e posiada? na swoim koncie wiele ksi??ek, w tym jedn? lektur?. O ilo?ci decyduje nauczyciel-bibliotekarz.

7. Czytelnik jest zobowi?zany do poszanowania i dbania o wypo?yczone ksi??ki.

8. Ucze? znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e wypo?ycza? z biblioteki podr?czniki szkolne i korzysta? z nich przez ca?y rok.

9. Czytelnik zobowi?zany jest odkupi? zagubiona lub zniszczon? ksi??k?. Je?li jest to niemo?liwe powinien odda? ksi??k? wskazan? przez bibliotekarza. Warto?? zwrconej ksi??ki powinna przekracza? warto?? zagubionej.

10. Biblioteka jest pracowni? szkoln? , w ktrej nale?y zachowa? cisz?, obowi?zuje zakaz spo?ywania posi?kw i picia napojw.

11. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych okre?la oddzielny regulamin.

12. Na dwa tygodnie przed ko?cem roku szkolnego ka?dy czytelnik ma obowi?zek odda? wszystkie wypo?yczone ksi??ki.

13. Ucze?, ktry nie odda? ksi??ek w terminie, nie mo?e korzysta? z ksi?gozbioru, a? do chwili uregulowania tego stanu.

14. Uczniom wyr?niaj?cym si? trzyletnim systematycznym czytelnictwem przyznawane s? nagrody na koniec roku szkolnego.

K?cik nauczycielski