Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

1 wrze?nia 1999 r. wesz?a w ?ycie reforma systemu o?wiaty, w tym te? dniu rozpocz??y swoj? dzia?alno?? nowe placówki edukacyjne zwane gimnazjami. W naszej miejscowo?ci powsta?o jedyne w gminie gimnazjum, w którym nauk? rozpocz??o 154 absolwentów szkó? podstawowych z miasta i gminy Skoki. Dyrektorem nowej szko?y zosta? pan mgr Wies?aw Sierzchu?a, który t? odpowiedzialn? funkcj? sprawuje do dnia dzisiejszego.

Pocz?tki, jak to zwykle bywa, nie by?y ?atwe. Nauk? rozpocz?li?my w go?cinnych murach Szko?y Podstawowej im. Adama Mickiewicza. Wiedzieli?my jednak, ?e jest to stan przej?ciowy. Dowodem na to by?a decyzja ówczesnej Rady Miasta i Gminy Skoki, wskazuj?ca jako priorytet stworzenie godnych warunków nauki dla m?odzie?y gimnazjalnej. Dzi?ki determinacji wielu osób i pokonaniu wielu przeszkód, nauczyciele i m?odzie? Gimnazjum Nr 1 w Skokach z pocz?tkiem roku szkolnego 2002/2003 przekroczy?a mury nowej szko?y. Nie by? to jedyny prezent w tym dniu. Poza pi?knymi salami lekcyjnymi stali?my si? równie? gospodarzami nowej, wspania?ej hali sportowej. Trzy lata po wprowadzeniu reformy o?wiaty nasze marzenia o w?asnej szkole spe?ni?y si?.

Posiadanie nowoczesnej hali sportowej pozwoli?o m?odzie?y na wszechstronny rozwój zainteresowa? sportowych, które drzema?y w nich od samego powstania gimnazjum i by?y kontynuacj? rozszerzonej dzia?alno?ci sportowej, rozpocz?tej w szkole podstawowej. Hala sportowa sta?a si? nie tylko aren? zmaga? sportowych, ale te? miejscem kszta?towania mocnych i prawych charakterów. Nast?pstwem tego by?a decyzja o nadaniu naszej szkole imienia Polskich Olimpijczyków. W roku 2003 dyrektor szko?y zwróci? si? w imieniu spo?eczno?ci szkolnej do Polskiego Komitetu Olimpijskiego z pro?b? o wyra?enie zgody na przyj?cie takiego patrona. Komitet Olimpijski wyrazi? aprobat? tych zamierze?, czego wyrazem by?o przekazanie szkole flagi olimpijskiej i certyfikatu zezwalaj?cego na kontynuacj? dzia?a?. 23 kwietnia 2004 roku, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, zosta?a podj?ta uchwa?a o nadaniu Gimnazjum nr 1 w Skokach imienia Polskich Olimpijczyków. W tym wa?nym dla szko?y wydarzeniu wzi?li udzia? wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni go?cie. Podczas uroczysto?ci zosta? przekazany szkole sztandar, ufundowany przez sponsorów, nauczycieli i uczniów.

Nasza szko?a to szesna?cie bogato wyposa?onych izb lekcyjnych. W?ród nich pracownia komputerowa, polonistyczno-komputerowa, sala do nauki j?zyków obcych, pracownia biologiczna, geograficzna i historyczna. Mo?emy poszczyci? si? coraz bogatsz? baz? ?rodków dydaktycznych i pomocy naukowych, w?ród których na uwag? zas?uguje niedawno zakupiona tablica interaktywna. Dysponujemy bogat? w ksi?gozbiór bibliotek? szkoln?, w której uczniowie mog? równie? skorzysta? z komputerów ze sta?ym dost?pem do Internetu. Warunki, w jakich uczy si? m?odzie?, pozwalaj? na zdobywanie umiej?tno?ci i wiedzy na wysokim poziomie, daj? mo?liwo?? kszta?towania wszechstronnego rozwoju i zdobywania osi?gni??.

W?ród naszych uczniów s? finali?ci konkursów przedmiotowych z historii i geografii. Mo?emy poszczyci? si? laureatem konkursu przedmiotowego z biologii. Tradycj? ju? stali si? finali?ci i laureaci Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Nasi uczniowie niejednokrotnie brali udzia? w wojewódzkim finale konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe. Mieli?my równie? swój udzia? w mi?dzywojewódzkim finale konkursu „Salamandra”. Zdobyli?my wyró?nienia w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur”. Otrzymali?my wyró?nienia za udzia? w ogólnopolskich konkursach plastycznych i fotograficznych. Nasza m?odzie? wyró?niana jest za wiedz? i umiej?tno?ci literackie, ortograficzne i recytatorskie. Zdobyli?my wyró?nienie w ogólnopolskim konkursie Ekoplaneta, brali?my udzia? w fina?ach wojewódzkich Konkursu Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego oraz Konkursu Wiedzy Turystycznej.

Uczniowie mog? skorzysta? z bogatej oferty zaj?? pozalekcyjnych. Dzia?aj? u nas ko?a zainteresowa? w niemal wszystkich ga??ziach nauki. Umiej?tno?ci dziennikarskie mo?na doskonali? w zespole redakcyjnym gazetki "Szkolny Miszmasz". Talenty aktorskie rozwijamy podczas zaj?? kó?ka teatralnego, a umiej?tno?ci taneczne w zespole ROSES. Klub Europejski jest inicjatorem wielu projektów i przedsi?wzi??, w?ród których na uwag? zas?uguje projekt „Witamy w integruj?cej si? Europie”, czy te? wpisany na sta?e w kalendarz imprez szkolnych Jarmark Bo?onarodzeniowy.

Dobra baza dla rozwoju kultury fizycznej, na któr? sk?ada si? nowoczesna hala sportowa, kompleks ró?nego rodzaju boisk z bie?ni?, pozwalaj? nam zajmowa? jedno z czo?owych miejsc w?ród najbardziej usportowionych szkó? w Wielkopolsce.

Ilo?? pucharów, medali i dyplomów, jakie obecnie nasza szko?a posiada, ?wiadcz? o tym, i? mo?liwo?ci naszych uczniów s? du?e. Chocia? w sporcie z regu?y liczy si? wynik i miejsce na podium, to nie zapominajmy, ?e sport jest te? wa?nym elementem wychowania, uczy rywalizacji w grupie, wspó?pracy z rówie?nikami, a jednocze?nie uczy rado?ci ze zwyci?stwa i goryczy z pora?ki. Sport jest doskona?? szko?? ?ycia.

Jeste?my dumni z tego, co posiadamy i co dotychczas osi?gn?li?my. Ten sukces jest dzie?em wielu. Budujemy go wspólnie z nauczycielami, pracownikami administracji i obs?ugi oraz sympatykami gimnazjum.. Wa?ne miejsce w funkcjonowaniu tego precyzyjnego organizmu, jakim jest szko?a, zajmuj? rodzice. Ich przedstawiciele tworz?cy Rad? Rodziców wspieraj? nas na co dzie?.

Nie zamierzamy sta? w miejscu, chcemy nadal si? rozwija? i osi?ga? wiele. Przed nami ambitny plan rozbudowy budynku szkolnego, w którym znajdzie si? mi?dzy innymi miejsce na stworzenie pracowni fizycznej i chemicznej, z prawdziwego zdarzenia ?wietlicy szkolnej oraz pomieszcze? dla administracji.

Dzie? po dniu wype?nimy te mury codzienn?, rzeteln? prac?, staramy si? godnie reprezentowa? nasz? szko??, s?awi?c zaszczytne imi? Polskich Olimpijczyków.

El?bieta Berendt

 

 

 

K?cik nauczycielski