Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Umiemy pieknie milcze?

Okres ?wi?t i pozornego wypoczynku min??. Dopiero teraz widz?, ?e tak naprawd?, to nie za wiele odnowi?em swoje si?y. To wszystko tak jako? szybko min??o. W pracy ju? na dzie? dobry zawirowanie, bo nied?ugo prba egzaminu, wi?c zacz??a si? panika. M?odzie? jest jednak jaka? wyciszona, co rzadko si? zdarza po przerwach w nauce, bo zazwyczaj potrzeba kilka dni zanim wejd? w swoje tryby. Wci?? wracam my?lami do ostatniego tragicznego wydarzenia.

Kolejna bezsensowna, niepotrzebna ?mier?. Ca?y czas zastanawia?em si? czy napisa? i co napisa? w zwi?zku z tragiczn? ?mierci? naszej gimnazjalistki. S?owa nie uk?adaj? si? jednak tak jak powinny si? uk?ada?, bo niby jak, w noc gdy wszyscy ?piewaj? () Bg si? rodzi moc truchleje() tragicznie ginie jedna z naszych uczennic. Pami?tam jak po rwnie? tragicznej ?mierci gimnazjalistki z Gda?ska, czyta?em ta ?mier? okrywa nas rumie?cem wstydu. ?mier?, zw?aszcza tragiczna jest krzykiem zagubienia i rozpaczy. G??bokie przemy?lenia nad tym tragicznym wydarzeniem sk?oni?y mnie do napisania kilku zda? na temat rodziny. Rodzin? obecnie okre?la si? jako instytucj?. Trzeba jednak pami?ta?, ?e ta instytucja jest szczeglnego rodzaju, o niepowtarzalnym typie wi?zi i wzajemnych zale?no?ci. Rodzina stanowi jedno z najcenniejszych dbr ludzko?ci. W li?cie do rodzin Papie? JAN PAWE? II pisa?:

Po?rd wielu drg, jak? idzie w swoim ?yciu cz?owiek, rodzina jest drog? pierwsz? i z wielu wzgl?dw najwa?niejsz?. Jest drog? powszechn?, pozostaj?c za ka?dym razem drog? szczegln?, jedyn?, niepowtarzaln?, jak niepowtarzalny jest cz?owiek. Wszak normalnie ka?dy z nas przychodzi na ?wiat, mo?na, wi?c powiedzie?, ?e rodzinie zawdzi?cza sam fakt bycia cz?owiekiem.

Rodzina staje si? naturalnym ?rodowiskiem dzieci i m?odzie?y, stwarza warunki sprzyjaj?ce rozwojowi lub go hamuje. Niezale?nie od tego jak funkcjonuje, czy jest ?rodowiskiem zdrowym i warto?ciowym moralnie, czy te? przejawia wyra?ne cechy patologii w ka?dym przypadku kszta?tuje osobowo??, postaw? spo?eczn? i wyznacza koleje losu. Zatem rodzina jako struktura spo?eczna najwi?cej wp?ywa i oddzia?uje na dziecko. Ma szczeglny wp?yw na kszta?towanie postaw dziecka i jego rozwj. W rodzinnej atmosferze kszta?tuje si? szacunek, umiej?tno?? podporz?dkowania, uznanie autorytetu, tu tak?e rozwija si? poczucie odpowiedzialno?ci i nawyk pracy. Rodzina winna stwarza? warunki psychologicznej rwnowagi, spokoju, ufno?ci, odwagi i dba? o to, aby dziecko kszta?towa?o si? pod wp?ywem pozytywnych warto?ci. Pozytywne oddzia?ywanie jest wtedy, gdy rodzina stwarza atmosfer? gniazda rodzinnego, atmosfer? spokoju, mi?o?ci, dialogu i szacunku. Czego zabrak?o w rodzinach gdzie dzieje si? tyle tragedii? Zapewne teraz pojawi? si? tam ch?d. Kropla ch?odu, jak kto? ?adnie powiedzia?. Ta kropla spad?a na serca rodzicw i zamkn??a je w sobie, niczym bursztynowa ?za pradawnych drzew, ktra uwi?zi?a owada, przechowuj?c w swoim wn?trzu przez wieki jego ?yw?, martw? posta?. Serce zosta?o zamkni?te w kropli ch?odu razem z d?wi?kiem swojego bicia i blem emocji.

Pojawia si? jednak zawsze to samo pytanie- dlaczego.?

pedagog szkolny gimnazjum Krzysztof O?dziejewski

K?cik nauczycielski