Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

 

 

Krótka historia pisma

 

Pierwszy egzemplarz „Szkolnego Miszmasza” ukaza? si? 14 pa?dziernika 1993 roku i by? wielostronicowym miesi?cznikiem uczniów Szko?y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. 

Pomys?odawczyni? by?a aktualna opiekunka zespo?u redakcyjnego – p. Iwona Migasiewicz.

W latach 1999 - 2002 „Szkolny Miszmasz” na skutek reformy o?wiaty by? czasopismem uczniów zarówno skockiej podstawówki jaki i gimnazjalistów. Od 2002 roku jest pismem redagowanym i wydawanym wy??cznie przez uczniów naszego gimnazjum.  Od samego pocz?tku gazetka by?a mocno osadzona w realiach szko?y i prezentowa?a ró?norodne materia?y z jej ?ycia, wykorzystuj?c szerok? gam? wypowiedzi publicystyki prasowej.

Uwag? zwraca?a te?  ciekawa szata graficzna. Wszystkie te walory zdecydowa?y o przyznaniu I miejsca w organizowanym przez „G?os W?growiecki” konkursie na najlepsze czasopismo szkolne  w kategorii klas V-VIII.

Po laury te  „Miszmasz” si?gn?? dwukrotnie: w roku 1994 i 1995. Natomiast w 1999 zdoby? II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Czasopismo Szkolne  „O Pa?uckie Pióro” oraz I miejsce w roku 2007 za wydanie gazetki w gwarze pozna?skiej w VII Mi?dzypowiatowym Konkursie Gwary Pozna?skiej „Jezdym pozna?sko pyra”.

By?o to niew?tpliw? zas?ug? kolejnych zespo?ów redakcyjnych – ludzi bardzo kreatywnych z wielkim entuzjazmem i dobr? energi? a tak?e nauczycieli wspó?pracuj?cych z redakcj?. Byli to pp.: S?awomir Hoffmann, Jolanta Eitner, Przemys?aw M?ynkiewicz, Maria Malinowska i aktualnie El?bieta Chojnacka.

W ci?gu minionych lat zmienia?y si? zespo?y redakcyjne, osoby wspó?pracuj?ce z redakcj?, tematy, warunki i sposoby pisania , zdobywania informacji, archiwizowania materia?ów, format i szata graficzna. Najbardziej wyrazistym przyk?adem zmian jest fakt, ?e cz?onkowie kilku pierwszych redakcji swoje  notatki sporz?dzali w zeszytach, nast?pni -  korzystali z komputerów a materia? zapisywali na dyskietkach, pó?niej na p?ytach CD, a dzisiaj – ci najbardziej wspó?cze?ni – korzystaj? z Internetu, dyktafonów, cyfrowych aparatów fotograficznych, swoje teksty przynosz? na pendrive’ach albo przesy?aj? e-mailem. Nie maj?, jak to czasami bywa?o, najmniejszych powodów do narzekania na jako?? ksero czy brak papieru lub wolno pracuj?ce komputery.

Ci?gle jednak pozostaje ten sam cel: gazetka chce uczestniczy? w ?yciu szko?y i w ?yciu swoich czytelników o czym ?wiadczy ju? sam tytu?, wymy?lony onegdaj przez Katarzyn? Krupeck?  - pierwsz? redaktor naczeln?. Przez wiele lat m?odych dziennikarzy jak i czytelników interesowa?y wywiady z ciekawymi lud?mi zwi?zanymi ze szko??
(z dyrektorem, przewodnicz?cym samorz?du szkolnego, przewodnicz?c? rady rodziców, cz?onkami kó?ek przedmiotowych, emerytowanym nauczycielem jubilatem, a zw?aszcza z nowymi nauczycielami).

Inn? grup? stanowi?y osoby znane w ?rodowisku – burmistrz, prezes ministrantów, kleryk, kosmetyczka, fryzjerka; przedstawiciele: 
ko?a ekologicznego, dzieci?cego zespo?u ?piewaczego, ko?a gospody? wiejskich, dru?yny harcerskiej.
Mamy na swoim koncie te? wywiad z lud?mi regionu: marsza?kiem województwa, kawalerem „Orderu u?miechu”, artyst? plastykiem maluj?cym ustami, opiekunem izby pami?ci, a nawet z m?odzie?? niemieck? z partnerskiej miejscowo?ci Bardowick. Zdarzy?y si? te? dwie rozmowy fikcyjne: ze ?w. Miko?ajem i patronem szko?y Adamem Mickiewiczem. Zw?aszcza t? ostatni? czytelnicy przyj?li entuzjastycznie.

Podobnie by?o z zagadkami fotograficznymi, czy te? ró?nego rodzaju konkursami. Oprócz wielu sta?ych rubryk ch?tnie czytane by?y minisondy przeprowadzane w?ród uczniów i nauczycieli. Najciekawsze z nich to: najpopularniejsze imi? w naszej szkole, imiona niepowtarzalne, wymarzony prezent gwiazdkowy, Jak chcia?by? sp?dzi? wakacje? Dlaczego palisz? Co ci si? podoba w naszej szkole. Co chcia?by? zmieni? w naszym gimnazjum?        

„Szkolny Miszmasz” jest w zasadzie miesi?cznikiem, ale oczywi?cie zdarzaj? si? mniejsze lub wi?ksze odst?pstwa. Mamy na swoim koncie równie? tzw. wydania specjalne, m.in. z okazji zaj?? projektowych, rocznicy wybuchu powstania wlkp., uroczystego nadania gimnazjum imienia polskich olimpijczyków. Z bohaterami tego dnia zorganizowali?my te? konferencj? prasow?. Numerem zupe?nie niezwyk?ym by? ten konkursowy, w ca?o?ci napisany w gwarze pozna?skiej czy te? tegoroczny numer antywalentynkowy.        

Oddzielne miejsce w pracach zespo?ów gazetkowych zajmowa?o organizowanie spotkania op?atkowego, walentynkowej poczty oraz – przede wszystkim – plebiscytu czytelników o tytu? Miss i Mister Gimnazjum. Mi?ym zako?czeniem ca?orocznej pracy i po?egnaniem dziennikarzy –absolwentów  jest wspólny wyjazd do kina, teatru lub na wycieczk? oraz pami?tkowy dyplom i upominek na zako?czenie roku szkolnego.

Poszczególnym zespo?om redakcyjnym znane s? chwile rado?ci, zadowolenia, satysfakcji a nawet sukcesów, tych niedu?ych, jak np. ukazanie si? numeru w zaplanowanym terminie, czy te? wielkich jak zainteresowanie czytelników czy konkursowe laury, po które si?gali?my czterokrotnie.

Jednocze?nie wiemy co to przepracowanie, chwilowe zniech?cenie, brak uznania czy zrozumienia a nawet brak pomys?ów czy niemo?no?? ich realizacji. Warunki i mo?liwo?ci naszego gimnazjum, entuzjazm i kreatywno?? zespo?ów redaguj?cych czasopismo tworz? ten szczególny klimat, który jednoczy ludzi, chc?cych robi? co? wi?cej ni? tylko tyle, ile trzeba.     

*Tekst jest obszernym fragmentem okoliczno?ciowego referatu wyg?oszonego przez opiekunk? w trakcie jubileuszowego „Miszmaszowego Spotkania Pokole?”.

K?cik nauczycielski