Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2010/2011

Pi?ka siatkowa 2010/2011


Dnia 17 wrze?nia 2010 r. grupa uczennic naszego gimnazjum uczestniczy?a w ceremonii otwarcia hali widowiskowo sportowej w Murowanej Go?linie.

Z tej okazji zorganizowany zosta? turniej siatkwki kobiet. W imprezie udzia? wzi??y dwa zespo?y z PlusLigi Kobiet Centrostal Bydgoszcz oraz Gwardia Wroc?aw,drugoligowa Legionovia Legionowo oraz KS PIECOBIOGAZ Murowana Go?lina. Dwa mecze, ktre dziewcz?ta mog?y obejrze? z pewno?ci? by?y ?wietn? lekcj? pogl?dow?, motywuj?ca do dalszej pracy, do doskonalenia swoich umiej?tno?ci.


18 pa?dziernika 2010 r. dziewcz?ta z naszego gimnazjum reprezentowa?y nasz? szko?? w Turnieju Pi?ki Siatkowej w Parkowie.

Zesp? w sk?adzie:

Alicja Baszczy?ska, Klaudia Lor?cka, Aleksandra Samol, Marta Szmyra, Monika Dere?y?ska, Zuzanna Druciarek, Joanna Szyma?ska,
Liliana Zamecka, Dominika Kru?, Dagmara Surdyk, Julia Burzy?ska, Dominika Szczepaniak.

Dziewcz?ta zaj??y III miejsce.

Opiekun: Hanna W?glewska


Tradycyjnie ju? przyj?li?my zaproszenia do udzia?u w Lidze Gnie?nie?skiej Kobiet. W tym roku w rywalizacji wzi??o udzia? pi?? zespo?w. Po rozegraniu trzech turniejw, podczas ktrych zespo?y rywalizowa?y ze sob? systemem ka?dy z ka?dym reprezentacja naszego gimnazjum zaj??a III miejsce. Pierwsze miejsce zaj??y absolwentki naszego gimnazjum.

Opiekunowie: Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska


13 stycznia 2011 r. byli?my organizatorami Turnieju Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t i Ch?opcw.
Nasz? szko?? reprezentowa?y 2 zespo?y dziewcz?t i 1 zesp? ch?opcw.

Klasyfikacja ko?cowa ch?opcw:

I miejsce Parkowo
II
miejsce Skoki

Sk?ad zespo?u ch?opcw:
Artur Kucharski, Adrian Dull, Rados?aw Woci?ski, Jacek Konieczka, Krzesimir Kaczmarek, B?a?ej Gebler, Szymon Druciarek,
Miko?aj Druciarek, ?ukasz Rakowski, Karol Bejma.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

Klasyfikacja ko?cowa dziewcz?t:

I miejsce Parkowo

II miejsce Skoki

Sk?ad zespo?u dziewcz?t:
Patrycja D?browska, Aneta Deminiak, Daria Hagdan, Katarzyna Kaczmarek, Michalina Kaczy?ska, Zuzanna Kami?ska, Kinga Kru?, Ma?gorzata Kucharska, Angelika Michel, Michalina Modlibowska, Roksana Nowak, Anna Popadowska, Katarzyna Tec?aw, Daria Urbaniak .

Opiekun: El?bieta Chojnacka

III miejsce Kiszkowo

IV miejsce Skoki

Sk?ad Zespo?u:
Alicja Baszczy?ska, Klaudia Lor?cka, Aleksandra Samol, Marta Szmyra, Monika Dere?y?ska, Zuzanna Druciarek, Joanna Szyma?ska,
Liliana Zamecka, Dominika Kru?, Dagmara Surdyk, Julia Burzy?ska, Dominika Szczepaniak.

Opiekun: Hanna W?glewska

Dnia 21 stycznia 2011 roku w hali gimnazjum w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Ch?opcw.

W turnieju wzi??o udzia? 7 dru?yn. Rozgrywki zosta?y przeprowadzone
w dwch grupach systemem ka?dy z ka?dym. Do dalszej fazy rozgrywek awansowa?y zespo?y z dwch pierwszych miejsc. W grupie fina?owej rozgrywki przeprowadzono rwnie? systemem ka?dy z ka?dym z zaliczeniem meczu z grupy eliminacyjnej.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Skoki

Sk?ad zespo?u:

Artur Kucharski, Adrian Dull, Rados?aw Woci?ski, JacekKonieczka, Krzesimir Kaczmarek, B?a?ej Gebler, Szymon Druciarek,
Miko?aj Druciarek, ?ukasz Rakowski, Karol Bejma.


Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

II miejsce W?growiec (gimnazjum gminne)

III miejsce Wapno

IV miejsce Damas?awek
V VII
miejsce ?elice, R?bczyn, Mie?cisko


Dnia 24 stycznia 2011 r. w hali gimnazjum w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

W turnieju rywalizowa?o 10 zespo?w ?e?skich. Rozgrywki zosta?y przeprowadzone w dwch grupach systemem ka?dy z ka?dym. Awans do fina?u wywalczy?y zespo?y z dwch pierwszych miejsc. Podobnie jak ch?opcy w grupie fina?owej dziewcz?ta zagra?y systemem ka?dy z ka?dym z zaliczeniem meczu z grupy eliminacyjnej.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Skoki I

Sk?ad zespo?u:

Monika Dere?y?ska, Marta Szmyra, Zuzanna Druciarek,
Klaudia Lor?cka, Aleksandra Samol, Alicja Baszczy?ska,
Joanna Szyma?ska, Liliana Zamecka, Dominika Szczepaniak, Julia Burzy?ska, Agata Herkt, Dagmara Surdyk.

Opiekun: Hanna W?glewska

II miejsce Mie?cisko

III miejsce Skoki II

Sk?ad zespo?u:

Patrycja D?browska, Aneta Deminiak, Daria Hagdan,
Katarzyna Kaczmarek, Michalina Kaczy?ska, Zuzanna Kami?ska,
Kinga Kru?, Ma?gorzata Kucharska, Angelika Michel,
Michalina Modlibowska, Roksana Nowak, Anna Popadowska,
Katarzyna Tec?aw, Daria Urbaniak

Opiekun: El?bieta Chojnacka

IV miejsce Damas?awek I

V X miejsce Wapno, Damas?awek II, R?bczyn,
W?growiec
(
gimnazjum gminne), W?growiec gimnazjum miejskie, ?elice.

Podczas ferii zimowych 31 stycznia 2011 roku w Turnieju Pi?ki Siatkowej 2+1 rywalizowa?o 9 zespo?w.

Klasyfikacja:

I miejsce Monika Dere?y?ska, Artur Kucharski, Adrian Dull

II miejsce Aleksandra Samol, Rados?aw Woci?ski, B?a?ej Gebler

III miejsce Julia Burzy?ska, ?ukasz Rakowski, Hubert Sygnecki


2 lutego 2011 roku w Turnieju Pi?ki Siatkowej Klas Pierwszych Single wzi??o udzia? 3 ch?opcw i 4 dziewcz?ta.

Klasyfikacja ko?cowa dziewcz?ta:

I miejsce Dominika Szczepaniak

II miejsce Julia Burzy?ska
III
miejsce Teresa Janecko
IV
miejsce Paula Krlczyk

Klasyfikacja ko?cowa ch?opcw:

I miejsce ?ukasz Rakowski
II
miejsce Krzesimir Kaczmarek
III
miejsce Hubert Sygnecki

Organizatorzy: Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska


W lutym 2011 r. dziewcz?ta reprezentowa?y nasz powiat w rozgrywkach rejonowych w pi?ce siatkowej, ktre odby?y si? w Pile.
Niestety nie uda?o si? awansowa? do dalszej rundy rozgrywek.

Opiekun: Hanna W?glewska

Reprezentacja ch?opcw w rozgrywkach rejonowych wywalczy?a awans do grupy fina?owej, gdzie ostatecznie
IV miejsce.

Sk?ad zespo?u:

Artur Kucharski, Adrian Dull, Rados?aw Woci?ski, Jacek Konieczka, Krzesimir Kaczmarek, B?a?ej Gebler, Szymon Druciarek,
Miko?aj Druciarek, ?ukasz Rakowski, Karol Bejma.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

Dnia 8 kwietnia 2011 r. w naszej szkole odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t Klas I o Puchar Dyrektora.

Po zako?czonej rywalizacji, ktra przebiega?a systemem ka?dy z ka?dym, zespo?y zaj??y miejsca:

I miejsce Pozna?

II miejsce Skoki

Sk?ad zespo?u:

Julia Burzy?ska, Patrycja Dudzi?ska, Agata Herkt, Teresa Janecko,
Paula Krlczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk,
Karolina Saukens, Wiktoria Str?y?ska, Dominika Szczepaniak,
Anna
?wi?tkowska, Marta Koczorowska.

Opiekun: Hanna W?glewska

III miejsce Parkowo

IV miejsce Kiszkowo


W maju 2011 r. odby?y si? Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej. W rywalizacji wzi??o udzia? 8 zespo?w. Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Klaudia Lor?cka, Dominika Szczepaniak
II miejsce Ma?gorzata Kucharska, Zuzanna Kami?ska
III miejsce Michalina Modlibowska, Katarzyna Kaczmarek
IV miejsce Monika Dere?y?ska, Marta Szmyra

Organizatorzy: Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska


W maju 2011 r. ch?opcy walczyli o tytu? Mistrza Szko?y
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej.
Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim, o prawo reprezentowania szko?y w Mistrzostwach Powiatu rywalizowa?o 8 zespo?w.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Adrian Dull, Artur Kucharski
II miejsce B?a?ej Gebler, Krzesimir Kaczmarek
III miejsce Rados?aw Woci?ski, Jacek Konieczka

Organizatorzy: Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska

Dnia 25 maja 2011 r. na boiskach piaskowych naszej szko?y odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

Ka?da szko?a ma prawo zg?osi? do udzia?u 2 zespo?y.
Nasza szko?? reprezentowa?y:
Dominika Szczepaniak i Ma?gorzata Kucharska
oraz Klaudia Lor?cka i Marta Szmyra.


W?rd 11 zespo?w najlepsze okaza?y si?:
Dominika Szczepaniak i Ma?gorzata Kucharska,
ktre reprezentowa?y nasz powiat w rozgrywkach rejonowych w Pile.

Organizatorzy: Wies?aw Sierzchu?a, El?bieta Chojnacka, Hanna W?glewska

Dnia 26 maja 2011 r. w naszej szkole odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opcw.
Nasza szko?? reprezentowali:
Adrian Dull i Artur Kucharski
B?a?ej Gebler i Rados?aw Woci?ski.
Para Artur Kucharski i Adrian Dull zaj??a II miejsce
i tym samym wywalczy?a awans do dalszych rozgrywek.

Rozgrywki rejonowe odby?y si? w o?rodku rekreacyjno-wypoczynkowym
P?otki w Pile.
Ch?opcy po wyrwnanej walce zaj?li III miejsce,
ktre dawa?o awans do fina?u wojewdzkiego.
Tym samym Artur Kucharski i Adran Dull zapisali si? w historii naszej szko?y jako pierwsi ch?opcy, ktrym uda?o si? zagra? w finale wojewdzkim w Pi?ce Siatkowej Pla?owej.

Powy?szy turniej odby? si? na boiskach piaskowych we Wrze?ni. Ostatecznie ch?opcy zaj?li 9-12 miejsce w wojewdztwie.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a.

Dnia 20 sierpnia 2011 r. w Dziekanowicach odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej Pla?owej Kobiet.
Nasz? szko?? reprezentowa?y dwa zespo?y:

Ma?gorzata Kucharska i Dominika Szczepaniak miejsce II
Julia Burzy?ska i Daria Kucz miejscu IV

Turniej wygra?y absolwentki naszego gimnazjum

Izabela Fidos i Monika Oksza-Skibi?ska.

Opiekun: Hanna W?glewska


Od 22 do 25 sierpnia 2011 r. w naszej szkole odby? si? turniej dochodz?cy dla m?odzie?y naszego gimnazjum.

Uczestnicy doskonalili swoje umiej?tno?ci gry w pi?k? siatkow? podczas dwch treningw dziennie.

Uczestnicy obozu:

Julia Burzy?ska, Patrycja Dudzi?ska, Paula Krlczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Dominika Szczepaniak, Ma?gorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Aneta Deminiak, Michalina Modlibowska,
Szymon Druciarek.

Opiekunowie: Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska.

K?cik nauczycielski