Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Primus inter pares 2011

Primus inter pares 2011 dla Marty Szmyry
Osi?gni?cia w roku 2010/2011

 

W naszym gimnazjum w czerwcu 2011 roku przyznany zosta? tytu? Primus inter pares dla najlepszego gimnazjalisty.
Jego zdobywczyni? zosta?a
Marta Szmyra.

Zosta? jej przyznany za zdobycie tytu?u laureatki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego; za wielokrotnie uzyskany tytu? laureatki w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce; za zdobycie miana laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Spo?ecze?stwie „Democratus”; za coroczny udzia? w finale i zdobycie VIII miejsca w ogólnopolskim etapie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”; za udzia? w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”; za I miejsce w Mi?dzypowiatowym Konkursie Geograficznym „Po bezdro?ach Ameryki Po?udniowej”; za trzykrotny tytu? finalistki etapu powiatowego i II miejsce w Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Pilskiego; za coroczny udzia?: zaj?cie I i dwukrotnie II miejsca w Powiatowym Konkursie Ekologiczno – ?owieckim „Pojedziemy na ?ów”; za uzyskanie I miejsce indywidualne i dru?ynowe w I Powiatowym Konkursie Przedmiotów ?cis?ych; za I miejsce w Mistrzostwach Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t; za udzia? w Finale Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych, w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych i w Biegach na Orientacj?; za wielokrotne laury w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Cystersach a tak?e w Powiatowym Konkursie Historycznym dla Gimnazjalistów „Adam Mickiewicz jego ?ycie i twórczo??” oraz za I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja mi?osna Boles?awa Le?miana”; za II miejsce w XV edycji Konkursu Recytatorskiego „Z?oty Klon” oraz za wyró?nienie w III Powiatowym Turnieju Recytatorskim Gimnazjalistów „Mi?dzy wierszami”; za sumienny udzia? w zaj?ciach kó? przedmiotowych: biologicznego, geograficznego, chemicznego, fizycznego, dziennikarskiego, europejskiego i sportowego; za pe?nienie funkcji przewodnicz?cej Samorz?du Uczniowskiego, wszechstronn? pomoc w organizacji imprez i uroczysto?ci szkolnych, ?rodowiskowych i rejonowych, za wykonanie wielu prezentacji multimedialnych.

Uczennic?, której niewiele zabrak?o do zaszczytnego tytu?u by?a Aleksandra Samol,

która zosta?a wyró?niona za uzyskanie najwy?szego wyniku z egzaminu gimnazjalnego w historii szko?y (uzyska?a 97 pkt. z testu humanistycznego i matematyczno - przyrodniczego), uzyskanie tytu?u laureatki Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego oraz za dwukrotne zdobycie tytu?u laureatki Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, za tytu? finalistki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz za wielokrotnie uzyskany tytu? laureatki w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce; za VIII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Pingwin 2008; za coroczny udzia? w finale i zdobycie VIII miejsca w ogólnopolskim etapie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”; za I miejsce w Mi?dzypowiatowym Konkursie Geograficznym „Po bezdro?ach Ameryki Po?udniowej”; za trzykrotny tytu? finalistki etapu powiatowego i udzia? w Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Pilskiego; za I miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji Obcoj?zycznej ( j?z. franc.); za I miejsce w Powiatowym Konkursie na Naj?adniejszy Zielnik; za coroczny udzia? i zaj?cie I i dwukrotnie II miejsca w Powiatowym Konkursie Ekologiczno – ?owieckim „Pojedziemy na ?ów”; za I miejsce w etapie okr?gowym i udzia? w finale wojewódzkiego konkursu „PTOP Salamandra” - Ro?liny Chronione w Polsce; za zaj?cie I miejsca w Mistrzostwach Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t; za udzia? w Finale Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych, w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych i w Biegach na Orientacj?; za bardzo aktywny udzia? w zaj?ciach kó? przedmiotowych: biologicznego, chemicznego, geograficznego, dziennikarskiego, europejskiego i sportowego; za pe?nienie roli naczelnej redaktorki „Szkolnego Miszmasza”; za wszechstronn? pomoc w organizacji imprez i uroczysto?ci szkolnych, ?rodowiskowych i rejonowych, za wykonanie kilku prezentacji multimedialnych oraz za sumienne i godne reprezentowanie szko?y w poczcie sztandarowym, za wzorowe zachowanie i wysok? kultur? osobist?.

 

Osi?gni?cia w roku 2010/2011

P – powiatowy, MP – mi?dzypowiatowy, R- rejonowy, SR – subregion, W – wojewódzki,
O – ogólnopolski

 

Ranga

Nazwa

Miejsce

Zdobywcy

Prowadz?cy

W

Olimpiada Historyczna

finalista

Aleksandra Samol
Dominika Popkowska

R. Hamulczyk
A. Surdyk

P

Konkurs Wiedzy
o Cystersach

I
II

Marta Szmyra
Paulina Szymkowiak

R. Hamulczyk

W

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

laureat

Joanna Kruczek
Marta Szmyra

M. Dudek

W

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

II

Monika Dere?y?ska
Zauzanna Druciarek
Aleksandra Samol
Marta Szmyra

M. Dudek

P

Konkurs Geograficzny „W krainie ?niegu
i lodu”

II

Paulina Szymkowiak

M. Dudek

MSZ

Mi?dzyszkolny Turniej o Puchar Prezesa Ko?a nr 57 „Borsuk”

I

Aleksandra Samol
Marta Szmyra
Królczyk
Dawid Mazurek
Paulina Szymkowiak

M. Samol

P

VII Powiatowy Turniej Ekologiczno – ?owiecki
„Pojedziemy na ?ów”

II

Aleksandra Samol
Dawid Mazurek

M. Samol

P

III Powiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pilskiego

I
II
wyró?nienie

Marta Szmyra
Aleksandra Samol
Joanna Kruczek

M. Samol

SR

III Powiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pilskiego

fina?

Marta Szmyra
Aleksandra Samol

M. Samol

W

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy PTOP „Salamandra” – „Ro?liny i zwierz?ta mokrade?”

fina?

Klaudia Wilmanowicz

M. Samol

O

III Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny
w Pobiedziskach

udzia?

Marta Szmyra

Aleksandra Samol
Monika Dere?y?ska
Zuzanna Druciarek
Dudzi?ska
Kubicka

M. Samol

R

Olimpiada z biologii

udzia?

Marcin Kru?

M. Samol

O

Ekoplaneta

wyró?nienie

Aleksandra Samol

M. Samol

  

Ranga

Nazwa

Miejsce

Zdobywcy

Prowadz?cy

P

Konkurs Wiedzy
o Cystersach

I
II

Marta Szmyra
Paulina Szymkowiak

R. Hamulczyk

Wielkopolska – Moja Ma?a Ojczyzna

laureat

Marta Szmyra,
Pawe? Dziekan

R. Hamulczyk, A. Surdyk,
W. Surdyk - Fertsch

W

Konkurs Wiedzy
o Powstaniu Wielkopolskim

Laureat
udzia?

Aleksandra Samol
Weronika Pawlicka

A. Surdyk

Olimpus

V

Diana Poschen

D. Mrozi?ska

R

„Wokalistom, solistom gra muzyka 2010”

wyró?nienie

Diana Poschen
Joanna Szymkowiak

B. Dembi?ska

O

Geoplaneta

udzia?

Joanna Kruczek ,
Dominika Popkowska,
Marta Szmyra,
Aleksandra Samol

M. Dudek

Albus

M. Szmyra, A. Samol,
D. Popkowska, J. Kruczek

W. Hauke

P

Recytatorski
„G?os poezji”

wyró?nienie

Dagmara Surdyk

D. Kobus - Bogunia

R

X Mi?dzypowiatowy Konkurs Gwary Pozna?skiej „Jezdym pozna?sko pyra”

III

Paulina Szymkowiak

D. Kobus - Bogunia

R

III Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej
- Skoki

I
I
III

Paulina Szymkowiak,
Katarzyna Mantaj,
Kamil Gramza

D. Kobus - Bogunia

MW

Konkurs z Literatury J?zyka Polskiego „Z?ota ?aba”

XII

udzia?

-//-

-//-

Joanna Kruczek

Filip Kujawa

Dominika Popkowska

Paulina Szymkowiak

D. Kobus - Bogunia

O

Ogólnopolski Konkurs na Esej

III

Katarzyna Mantaj

D. Kobus - Boguni

P

V Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Historyczny „?ycie
i twórczo?? Adama Mickiewicza”
w ?elicach

II
wyró?nienie

Marta Szmyra
Klaudia Lor?cka

I. Migasiewicz

R

Rejonowy Konkurs Recytatorski „Mi?o?? w poezji”
w Bolechowie

I

Marta Szmyra

I. Migasiewicz

R

III Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej
- Skoki

wyró?nienie

Emilia Zawadzka

I. Migasiewicz

O

Ogólnopolski Konkurs Olimpus

wyró?nienie

Joanna Kruczek

M. Adrych, B. Cibail

O

Ogólnopolski Konkurs Edi

udzia?

M. Adrych

P

Powiatowy Konkurs Matematyczny
w ?elicach

udzia?

Marta Szmyra

Dominik Dere?y?ski

M. Adrych
B. Cibail

P

I Powiatowy Konkurs Przedmiotów ?cis?ych
w Damas?awku

I

Marta Szmyra

Joanna Kruczek
Kacper Konieczny

M. Adrych, B. Cibail

O

Polsko – Ukrai?ski Konkurs Fizyczny „Lwi?tko”

udzia?

Marta Szmyra

Krzesimir Kaczmarek

M. Adrych

R

XIII Powiatowe Konfrontacje Ma?ych Form Teatralnych

udzia?

Grupa teatralna „Iluzja”

E. S?oma

R

Aerobik grupowy

udzia?

W. Hauke

 

 

 

 

K?cik nauczycielski