Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĆ³w w Skokach

Get Adobe Flash player

Dnia 2 marca 2012r. w pi?tek od godziny 17:00  na terenie Gimnazjum w Skokach odby?a si? Gie?da Szkó? Ponadgimnazjalnych adresowana w szczególno?ci do uczniów klas III.  

Celem gie?dy by?o zapoznanie uczniów z bogat? ofert? kszta?cenia szkó? ponadgimnazjalnych powiatu w?growieckiego i z najbli?szych okolic. W gie?dzie uczestniczy?y tak?e szko?y z Murowanej Go?liny, Objezierza, Poznania i Chodzie?y. Szko?y bior?ce udzia? w tym przedsi?wzi?ciu zaprezentowa?y swój dorobek, osi?gni?cia a w szczególno?ci przedstawi?y ofert? przygotowan? na rok szkolny 2012/2013. By?a okazja do zebrania szczegó?owych informacji o szko?ach nast?puj?cych typów: liceum ogólnokszta?c?cych, liceum profilowanych, technikach i zasadniczej szkole zawodowej.

W trakcie imprezy ka?dy potrzebuj?cy gimnazjalista mia? mo?liwo?? skorzystania z indywidualnej konsultacji z doradc? zawodowym, aby móc trafnie wybra? odpowiedni dla siebie kierunek dalszej edukacji. Mimo popo?udniowych godzin szko?? odwiedzi?o sporo gimnazjalistów aby z prezentowanych ofert kszta?cenia wybra? t? najw?a?ciwsz?.

Pedagog szkolny Krzysztof O?dziejewski-doradca zawodowy

 

 

 

 

K?cik nauczycielski