Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

2010/2011

2010/2011

 

Ogólnopolski Halowy Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy SkokiBardzo siln? obsad? mia? rozgrywany 6 lutego 2010 r. w naszej hali Ogólnopolski Halowy Turniej Pi?ki No?nej. Dzi?ki licznym sponsorom, którzy ufundowali posi?ki dla prawie 100 osób, puchary, nagrody rzeczowe tak dla uczestników indywidualnych jak i dla szkó?, zapewnili obsad? s?dziowsk?, uda?o si? namówi? do udzia?u, osiem zespo?ów z trzech województw.

W turnieju uczestniczy?y:
w grupie „A”:
Kraszewice (powiat Ostrzeszów), ?elice, M. Go?lina, Skoki I
w grupie „B” : Bydgoszcz, Janowiec Wlkp, Skoki II oraz Gryfino k/ Szczecina.

Rywalizacj? w grupie „A” wygra?y Skoki I,  pokonuj?c M. Go?lin? 1:0 oraz Kraszewice 2:1. Do pó?fina?u z drugiego miejsca awans wywalczy?a M. Go?lina.
W grupie II do ostatnich sekund wa?y?y si? losy pierwszych trzech miejsc. Ostatecznie  grup? wygra?o Gryfino przed Janowcem i Bydgoszcz?. W pierwszym meczu pó?fina?owym  Skoki po serii 7 rzutów karnych wyeliminowa?y Janowiec .W regulaminowym czasie wynik brzmia? 1:1. Mniej emocji dostarczy? drugi pó?fina?, w którym Gryfino pokona?o M. Go?lin? 4:2, prowadz?c ju? 4:0.

Klasyfikacja ko?cowa: 
V - VI Kraszewice – Bydgoszcz 4:2
III - IV Janowiec – M. Go?lina 1:0
I - II Skoki I – Gryfino 2:1

Tak wi?c okaza?y puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pozosta? w naszym gimnazjum. Najlepszym bramkarzem zawodów zosta? wybrany Rados?aw Hagdan, a najlepszym zawodnikiem Micha? Gruszka. Obaj s? zawodnikami skockiego gimnazjum. Za swe osi?gni?cia zostali uhonorowani okaza?ymi statuetkami.

Organizatorzy dzi?kuj? sponsorom dzi?ki którym, uda?o si? przeprowadzi? turniej:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Panu Tadeuszowi K?osowi,
Pani Sylwii Pisarek – Sto?ek,
Panu Micha?owi Rosikowi,
Panu Andrzejowi Stillerowi.

Za pomoc w przeprowadzeniu turnieju dzi?kuj? Panom:
Antoniemu Wi?niewskiemu,
Wies?awowi Nowakowi
Henrykowi Marczykowi.

Osobne podzi?kowanie kieruj? pod adresem
Starosty W?growieckiego Pana Micha?a Piechockiego,
który wszystkim szko?om ufundowa? pami?tkowe albumy naszego powiatu.

Opiekun:
Grzegorz Samol


Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Halowej Pi?ce No?nej

 

Dnia 19 grudnia 2010 r. w Finale Rejonu Pilskiego uczestniczy?y reprezentacje: Gimnazjum Publicznego nr 2 w Z?otowie,
Zespo?u Szkó? im. W?adys?awa Reymonta w Lipiej Górze,
Gimnazjum w M?ynkowie,
Gimnazjum im. Marii Sk?odowskiej – Curie w Wyrzysku,
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

W klasyfikacji ko?cowej:

I miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

II miejsce – Gimnazjum Publiczne nr 2 w Z?otowie

III miejsce – Gimnazjum w M?ynkowie

IV miejsce – Zespó? Szkó? im. W?adys?awa Reymonta w Lipiej Górze

V miejsce – Gimnazjum im. Marii Sk?odowskiej – Curie w Wyrzysku

Zawody s?dziowali: Henryk Marczyk, Zbigniew Marczyk

Opiekun: Grzegorz Samol

Opieka medyczna: Aurelia Wojtkowiak

Obs?uga techniczna: Micha? Nowakowski


 

Fina? Województwa Wielkopolskiego w Halowej Pi?ce No?nej

Dnia 17 marca 2010 r. w naszym gimnazjum odby? si?
Fina? Województwa Wielkopolskiego w Halowej Pi?ce No?nej.

W zawodach uczestniczy?o 8 dru?yn:

· Gimnazjum nr 1 Kalisz

· Gimnazjum nr 6 Konin

· Gimnazjum nr 3 Pozna?

· Gimnazjum nr 1 Skoki

· Gimnazjum nr 3 Szamotu?y

· Gimnazjum nr 2 Wolsztyn

· Gimnazjum nr 2 Wrze?nia

· Gimnazjum nr 2 Z?otów

Zawody rozgrywano w dwóch grupach. Do pó?fina?ów przechodzi?y dwie najlepsze dru?yny z ka?dej grupy. O miejsce V w finale województwa walczy?y dru?yny z III miejsc w grupie, a o miejsce VII dru?yny z IV miejsc w grupie. Wszystkie mecze rozgrywano 2x8min., dogrywka 1x5min. bramki 3x2, boisko 40x20.

Zawody s?dziowali:

Henryk Marczyk

Henryk Sienkiewicz

Po rozegraniu spotka? w grupach odby?y si? mecze pó?fina?owe.

WRZE?NIA - WOLSZTYN 4:1 POZNA? - KALISZ 5:0

Po rozegraniu tych spotka? odby?y si? mecze o poszczególne miejsca.

O VII miejsce Z?OTÓW – SZAMOTU?Y  3 : 0

O V miejsce KONIN – SKOKI 3 : 1

O III miejsce WOLSZTYN – KALISZ 5 : 1

O I miejsce WRZE?NIA – POZNA? 0 : 0 dogr. 1:0

Nagrody indywidualne:

Najlepszy zawodnik Szamotu? – Dawid Smug

Najlepszy zawodnik Z?otowa – Karol Jurek

Najlepszy zawodnik Skoków – Mateusz Stiller

Najlepszy zawodnik Konina – Mateusz Lisiak

Najlepszy zawodnik Kalisza – Filip Ja?kiewicz

Najlepszy zawodnik Wolsztyna – Krystian Bu?ko

Najlepszy zawodnik Poznania – Marek Woroch

Najlepszy bramkarz turnieju – Tomasz Borowski

Najlepszy zawodnik turnieju – Szymon Krawczy?ski

Ostateczna kolejno??:

I -   Gimnazjum nr 2 Wrze?nia

II -   Gimnazjum nr 3 Pozna?

III -   Gimnazjum nr 2 Wolsztyn

IV -   Gimnazjum nr 9 Kalisz

V -   Gimnazjum nr 6 Konin

VI -   Gimnazjum nr 1 Skoki

VII –  Gimnazjum nr 2 Z?otów

VIII – Gimnazjum nr 3 Szamotu?y

Organizator: Grzegorz Samol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K?cik nauczycielski