Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Najwa?niejsze wydarzenia 2011 - 2012

 

 


19 grudnia 2012 r.

Spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników administracyjnych

„Jedyny taki dzie? w roku…”

Dnia 19 grudnia 2012 r. w ?wietlicy szkolnej Naszego Gimnazjum odby?o si? spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników administracyjnych czynnych zawodowo oraz przebywaj?cych na emeryturach wraz z przedstawicielami i pracownikami samorz?dowymi na czele z Panem Burmistrzem Tadeuszem K?osem.

Tradycyjne spotkania op?atkowe gromadz? liczn? rzesz? pracowników o?wiatowych, ludzi sercem i umys?em zwi?zanych z edukacj?. Mimo ?e jest to czas najwi?kszego nagromadzenia ró?nych obowi?zków i spraw, które trzeba by?o wykona? „na wczoraj”, to Nasz stó? wigilijny jest zawsze pe?en. Atmosfera przepe?niona jest silnymi emocjami, wyciszamy si?, uspokajamy, by w gronie dobrze nam znanych kole?anek i kolegów raz w roku spotka? si? w tym szczególnym dla nas czasie.

W nastrój ?wi?t, oczekiwania i zadumy wprowadzi?a nas m?odzie? szkolna, która postanowi?a zaprezentowa? nam teksty w?asne stanowi?ce wspomnienie tego szcz??liwego okresu Bo?ego Narodzenia. W?ród nich byli: Marta Maryniocha, Wiktoria Owczarzak, Sandra Tronina, Filip Michalski, Kamil Gramza, Jakub Szyma?ski, Paulina We?nic, Justyna Bartkowiak, Edward Surdyk oraz Weronika Sydow. M?odzie? przygotowa?y Danuta Kobus – Bogunia i Ma?gorzata Zaganiaczyk.

Danuta Kobus – Bogunia


 

16 grudnia 2012 r.

VII Jarmark Bo?onarodzeniowy

Ju? po raz siódmy hala skockiego gimnazjum sta?a si? miejscem Jarmarku Bo?onarodzeniowego. W niedzielne popo?udnie 16 grudnia 2013 r. spo?eczno?? Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zaprosi?a mieszka?ców gminy Skoki do udzia?u w imprezie integruj?cej pokolenia. Wykorzystuj?c czas przed?wi?tecznych przygotowa? starali?my si? stworzy? atmosfer?, która pozwoli?a na wspólne prze?ywanie rado?ci z oczekiwania na te najpi?kniejsze z wszystkich ?wi?t – ?wi?ta Bo?ego Narodzenia.

Dzi?ki zapewnieniu bezp?atnych dowozów w Jarmarku mogli wzi?? udzia? uczniowie i ich rodzice z terenu ca?ej gminy. Impreza mia?a charakter charytatywny, poniewa? pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y ozdób i losów loterii ?wi?tecznej zosta?y przeznaczone na zakup paczek ?wi?tecznych dla najbardziej potrzebuj?cych uczniów gimnazjum. Dochód z Jarmarku, w kwocie 2952,85 z?. pozwoli? na ufundowanie 80 paczek ?wi?tecznych. Uczestnicy jarmarku odwiedzaj?cy kawiarenk? zasilili skarbonki, których zawarto?? w kwocie ??cznej 965,54 z? przekazana zosta?a dwóm zmagaj?cym si? w walce z przewlek?? chorob? uczniom skockiego gimnazjum.

Wspólne spotkanie rozpocz?? spektakl teatralny „Gdy Bóg podró?uje kolej?” przygotowany przez gimnazjalistów pod opiek? pani Danuty Kobus - Boguni. Wspania?y wyst?p nagrodzono wielkimi brawami, doceniaj?c wra?liwo?? i zaanga?owanie m?odych aktorów. By? to niew?tpliwie sukces m?odzie?y ich opiekunki - zarazem re?ysera tego spektaklu - pani Danuty Kobus – Boguni, która wspólnie z pani? Mari? Malinowsk? napisa?a scenariusz tej sztuki!

Kolejnym punktem programu artystycznego by?y wyst?py zaproszonych go?ci, którymi w tym roku byli uczestnicy telewizyjnego programu pt. „Bitwa na g?osy” - Maciej Kujawa i Przemys?aw M?czy?ski. Obaj wokali?ci byli cz?onkami grupy Libera, która maj?c du?e poparcie widzów, w tym tak?e licznej grupy Skoczan, dotar?a a? do fina?u programu. Koncert w wykonaniu Ma?ka i Przemka spotka? si? z uznaniem publiczno?ci i m?odych fanów oblegaj?cych ich jeszcze d?ugo po wyst?pach.

Nast?pnie zebrani wys?uchali krótkiego koncertu najm?odszych cz?onków Dzieci?cego Zespo?u ?piewaczego „Skoczki”, który rozbawi? i rozczuli? publiczno??. Czaruj?c nie tyko talentem wokalnym wykonawców, ale tak?e pi?knymi miko?ajkowymi strojami .Do ?piewu w??czyli si? tak?e gimnazjali?ci wykonuj?c przepi?kne kol?dy i piosenki o tematyce ?wi?tecznej. W?ród wykonawców nie zabrak?o tak?e zespo?ów klasowych pe?nym sk?adzie. Gromkimi brawami nagrodzono zespó? klasy III a, który wyst?pi? przy akordeonowym akompaniamencie dyrektora Grzegorza Samola. W?ród wykonawców nie zbrak?o tak?e solistów czaruj?cych swym ?piewem publiczno??. Wielkie o?ywienie i aplauz publiczno?ci wywo?a?y równie? wyst?py zespo?u tanecznego, Rosses, kierowanego przez pani? Wies?aw? Hauke.

Po zako?czeniu cz??ci artystycznej hala skockiego gimnazjum zamieni?a si? w jarmark, na którym po?ród ?wi?tecznej, teatralnej dekoracji stan??y liczne stoiska. Wystawiono na nich przygotowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki ?wi?teczne, stroiki, pierniki i ciastka.

Jarmark Bo?onarodzeniowy by? okazj? do zapoznania si? z pracami wykonanymi przez uczniów w ramach prac projektowych, skosztowania wspania?ych ?wi?tecznych wypieków przygotowanych przez uczniów i rodziców.

Mimo tych wszystkich atrakcji jak co roku najwi?kszym powodzeniem cieszy?o si? stoisko ?wi?tecznej loterii fantowej, b?d?ce najbardziej obleganym miejscem w hali.

W d?ugiej kolejce potencjalni szcz??ciarze stali by kupi? upragniony los. A by?o warto czeka?, bowiem ka?dy zakupiony los wygrywa? a w?ród najwarto?ciowszych nagród kusi?y m.in.pi?kne zabawki , ozdoby choinkowe i ?wi?teczne, s?odycze, bi?uteria, ksi??ki i albumy, karpie, ?wi?teczne ciasto, sprzed elektroniczny. Do fundatorów nagród loterii nale?eli: m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz K?os, Wydawnictwo Szkolne PWN , spó?ka MAJ, piekarnia „Emka” p. Krzysztofa Migasiewicza, pa?stwo. A. A. Pilaczy?scy, p. M. Malinowski, p. A. Sommerfeld, p. A. Giersig, p. K. Fertsch, oraz rodzice, Rada Rodziców, Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Po odstaniu w kolejce i zakupie szcz??liwych losów mo?na by?o wzmocni? si? posi?kiem w przygotowanej ?wi?tecznej kawiarence próbuj?c domowych wspania?ych wypieków, a kto mia? ochot? na tzw. konkrety ten cz?stowa? si? kie?bask? z grilla przygotowan? i serwowan? przez przedstawicieli Rady Rodziców. Czas sp?dzony na jarmarku umila?y najm?odszym konkursy rysunkowe i rozmowy prowadzone z Gwiazdorem. Odwa?ne maluchy mog?y sobie zrobi? z nim pami?tkow? fotografi?. Ch?tnych nie brakowa?o i do zdj?? ustawia?y si? tak?e rodziny i odwa?ni doro?li uczestnicy Jarmarku.

Czas sp?dzony na jarmarku min?? bardzo szybko. Liczne atrakcje, dobre jedzenie, muzyka, wspania?a atmosfera pozwoli?y Skoczanom sp?dzi? radosne popo?udnie w klimacie oczekiwania na zbli?aj?cych si? ?wi?ta.

W imieniu organizatorów Jarmarku dzi?kuj? serdecznie wszystkim, którzy swoim zaanga?owaniem przyczynili si? do jego zrealizowania. Za wsparcie finansowe i duchowe, s?owa uznania i krytyki, pomys?owo?? i prac?. Mieszka?com miasta i gminy oraz go?ciom za niezawodny udzia?. Dzi?kuj?!

Wies?awa Surdyk - Fertsch.

 

 

 

12 listopada 2012 r.

94. rocznica odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?

12 listopada 2012 r. spo?eczno?? gimnazjalna wraz z zaproszonymi go??mi uczci?a obchody Dnia Niepodleg?o?ci. Has?em uroczysto?ci sta?y si? s?owa J. Waldorffa „My?l?c o przysz?o?ci narodu, musimy si? oprze? o jego groby”. Uczniowie: kl. III e – O. Bolewska, K. Gruszka, K. Kubi?ska, M. Maryniocha, J. Pa?k, D. Pachowicz, S. Tronina, K. Gramza, D. Karczewski, III c – J. Szyma?ski, kl. II d – I. Kaczkowska, J. Bartkowiak, J. Hahn, E. Surdyk oraz kl. I d – W. Sydow, s?owem, pie?ni? i symbolicznym gestem ho?du dla „bia?o – czerwonej” oddali cze?? tym, dzi?ki którym cieszymy si? ?yciem w wolnej i pi?knej Ojczy?nie. Zwrócili si? z apelem do wszystkich Polaków:

„Ludzie, dopóki serca jeszcze ?ywe
Zapami?tajcie, za jak? cen? zdobyto szcz??liwo??.
I dzieciom swoim opowiadajcie o nich, by równie? pami?ta?y.
Nie?cie marzenia przez lata, po kraju
I w rzeczywisto?? wcielajcie.
Lecz o tych, co ju? powrotu nie maj?
Zaklinam,
Pami?tajcie!"

M?odzie? przygotowa?y: D. Kobus – Bogunia, M. Malinowska, I. W?glewska i M. Zaganiaczyk.

D. Kobus – Bogunia


 

19 pa?dziernika 2012 r.

Dzie? Papieski


16 pa?dziernika 2012 r.

Dzie? Edukacji Narodowej


24 wrze?nia 2012 r.

Otrz?siny klas pierwszych

1. konkurencja – quiz dla uczniów

2. konkurencja – ?piew z gazety do muzyki

3. konkurencja – mierzenie linijk?


4. konkurencja – przelewanie mleka

5. konkurencja – wykonanie piosenki o klasie


6. konkurencja – tor przeszkód


7. konkurencja – bita ?mietana

8. konkurencja – quiz dla wychowawców9. konkurencja – portret wychowawcy klasy


10. konkurencja – wieczorowy makija?


11. konkurencja – wci?gni?cie do gimnazjum


Najwi?ksz? ilo?? punktów zgromadzi?a klasa I d
wraz z wychowawczyni? Pani? Ann? Doraw?


Klasa I a z wychowawc? Pani? Renat? Hamulczyk

Klasa I b z wychowawc? Pani? Dorot? Mrozi?sk?


Klasa I c z wychowawc? Pani? Magdalen? SamolWr?czenie legitymacji szkolnych przez Pana Dyrektora Wies?awa Sierzchu??Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami


3 wrze?nia 2012 r.

Uroczyste rozpocz?cie nowego roku szkolnego 2012/2013

29 czerwca 2012 r.

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2011/2012


25 czerwca 2012 r.

Bal gimnazjalistów


20 czerwca 2012 r.

EUROGIM 2012

1 czerwca 2012 r.

Dzie? Dziecka


17 maja 2012 r.

IV Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej


27 kwietnia 2012 r.

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej
V spotkanie gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków
 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

K?cik nauczycielski