Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Na ?wi?teczny czas

Zazwyczaj ludzie wypieraj? si? naiwno?ci! Jakby to co? z?ego. Mimo wielu do?wiadcze?, tych dobrych i tych z?ych, ktre dopad?y, albo tych ktrych nie uda?o si? unikn??, nadal siebie musz? zakwalifikowa? do grupy naiwnych. Naiwno?? to pozosta?o?? z dzieci?stwa, ktra pozwala wierzy?, ?e wszystko jest mo?liwe, a ten kto ma t? wiar? ten ma si?? i m?odo??. Pozbywanie si? naiwno?ci to pozbywanie si? si? do rzeczy wi?kszych ni? codzienna egzystencja i banalna kariera. Bez naiwno?ci nie mo?e si? uda? nic co nieprzeci?tne. By? mo?e to tak?e prosta droga do staro?ci. Naiwno?? to ufno?? w szczero?? ludzi, ufno?? w mo?liwo?? naprawy ?wiata, w to ?e ?ycie jest proste i ?atwe! Naiwno?? to odporno?? na zgorzknienie i zw?tpienie. Naiwno?? to ufno?? w to, ?e mo?na ufa? ludziom dlatego, ?e jeszcze nie stracili wiary, ?e ?ycie mo?e by? ciekawe i dobre. Skoro ?ycie sk?ada si? z mi?ych i niemi?ych niespodzianek - to pr?dzej czy p?niej nazbiera si? tych niemi?ych tyle, ?e z czasem traci si? wiar? w powodzenie r?nych wysi?kw, w uczciwo?? ludzi. Niestety, te niemi?e si? bardziej zapami?tuje. Wtedy cz?owiek nabieraj?c rozs?dku staje si? nieufny i zgorzknia?y. Natomiast cz?owiek naiwny mimo wszystko wierzy, ?e si? uda i wci?? prbuje. Co z tego, ?e si? sto razy nie uda?o, skoro sto pierwszy mo?e by? tym ktry przyniesie sukces. To zachowanie nieekonomiczne, ale jednak ca?y czas w ruchu, wci?? mu o co? chodzi. Ca?y czas ma w sobie co? z buntownika. W?a?ciwie nie ma czasu si? starze? - bo ci?gle co? prbuje zrobi?, nadrobi?, poprawi?... () Na ?wi?teczny czas rado?ci wszystkim ?ycz?, by radosne Gloria sta?o si? zapowiedzi? szcz??liwego nowego - 2013 roku i aby mimo wszystko zawsze mie? nadziej?, chocia?by w to, ?e powrci lub nie opu?ci nas zdrowie.

Krzysztof O?dziejewski Pedagog szkolny

K?cik nauczycielski