Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Najwa?niejsze wydarzenia 2012 - 2013

 

17 grudnia 2013 r.

Spotkanie wigilijne pracowników szko?y15 grudnia 2013 r.

VIII Jarmark Bo?onarodzeniowy

Ju? po raz ósmy hala skockiego gimnazjum sta?a si? miejscem Jarmarku Bo?onarodzeniowego. W niedzielne popo?udnie 15 grudnia 2013 r. spo?eczno?? Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zaprosi?a mieszka?ców gminy Skoki do udzia?u w imprezie integruj?cej pokolenia. Wykorzystuj?c czas przed?wi?tecznych przygotowa? starali?my si? stworzy? atmosfer?, która pozwoli?a na wspólne prze?ywanie rado?ci z oczekiwania na te najpi?kniejsze z wszystkich ?wi?t – ?wi?ta Bo?ego Narodzenia.

Dzi?ki zapewnieniu bezp?atnych dowozów w Jarmarku mogli wzi?? udzia? uczniowie i ich rodzice z terenu ca?ej gminy. Impreza mia?a charakter charytatywny, poniewa? pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y ozdób i losów loterii ?wi?tecznej zosta?y przeznaczone na zakup paczek ?wi?tecznych dla najbardziej potrzebuj?cych uczniów gimnazjum. Przychód z Jarmarku, w kwocie 4295,09 z? i 0,03 euro pozwoli? na ufundowanie 90 paczek ?wi?tecznych dla dzieci
i dwóch paczek dla rodzin potrzebuj?cych.

Wspólne spotkanie rozpocz?? spektakl teatralny „Któr?dy do nieba?” przygotowany przez Szkolne Ko?o Teatralne „Iluzja”. Wspania?y wyst?p nagrodzono wielkimi brawami, doceniaj?c wra?liwo?? i zaanga?owanie m?odych aktorów. By? to niew?tpliwy sukces m?odzie?y i ich opiekunki, zarazem re?ysera tego spektaklu, pani El?biety S?omy.

Kolejnym punktem programu artystycznego by?y wyst?py zaproszonych go?ci, z których jako pierwszy wyst?pi? Emerycki Zespó? ?piewaczy „Harfa” pod dyrekcj? pana Antoniego Wi?niewskiego. Nagrodzeni specjalnym wyró?nieniem, podczas koncertu w Pobiedziskach, chórzy?ci przepi?knie za?piewali znane polskie kol?dy, zyskuj?c uznanie publiczno?ci. Podobnie jak kolejny go?? koncertu: wokalista i gitarzysta Maciej Kujawa, który zyska? ogólnopolsk? popularno?? jako cz?onek grupy Libera w telewizyjnym programie „Bitwa na g?osy”. Koncert w wykonaniu Ma?ka, skocka publiczno?? nagrodzi?a gromkimi oklaskami, podobnie jak wyst?p solistki Joasi Dziel.

Nast?pnie zebrani wys?uchali krótkiego koncertu najm?odszych cz?onków Dzieci?cego Zespo?u ?piewaczego „Skoczki”, który rozbawi? i rozczuli? publiczno??. Czaruj?c nie tyko talentem wokalnym wykonawców, ale tak?e pi?knymi miko?ajkowymi strojami. Do ?piewu w??czyli si? tak?e gimnazjali?ci wykonuj?c przepi?kne kol?dy i piosenki o tematyce ?wi?tecznej. W?ród wykonawców nie zabrak?o tak?e wyst?pów solistów, w tym perkusistów: Nikoli Kwiatek i Szymona Serafi?skiego oraz zespo?ów klasowych w pe?nym sk?adzie. Wielkie o?ywienie i aplauz publiczno?ci wywo?a?y równie? wyst?py zespo?u tanecznego, Roses, kierowanego przez pani? Wies?aw? Hauke.

Po zako?czeniu cz??ci artystycznej hala skockiego gimnazjum zamieni?a si? w jarmark, na którym po?ród ?wi?tecznej, teatralnej dekoracji stan??y liczne stoiska. Wystawiono na nich przygotowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki ?wi?teczne, stroiki, pierniki i ciastka.

Jarmark Bo?onarodzeniowy by? okazj? do zapoznania si? z pracami wykonanymi przez uczniów w ramach prac projektowych, skosztowania wspania?ych ?wi?tecznych wypieków przygotowanych przez uczniów i rodziców.

Mimo tych wszystkich atrakcji jak co roku najwi?kszym powodzeniem cieszy?o si? stoisko ?wi?tecznej loterii fantowej, b?d?ce najbardziej obleganym miejscem w hali. W d?ugiej kolejce potencjalni szcz??ciarze stali by kupi? upragniony los. A by?o warto czeka?, bowiem ka?dy zakupiony los wygrywa?, a w?ród najwarto?ciowszych nagród kusi?y m.in. pi?kne zabawki, ozdoby choinkowe i ?wi?teczne, s?odycze, bi?uteria, ksi??ki i albumy, karpie, choinki, ?wi?teczne ciasto, sprzed elektroniczny. Do fundatorów nagród loterii nale?eli: m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz K?os, ksi?dz dziekan Karol Kaczor, Wydawnictwo Szkolne PWN, piekarnia „Emka” p. Krzysztofa Migasiewicza, Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Durowo, pa?stwo. A. A. Pilaczy?scy, p. Arkadiusz Dembi?ski, p. M. Malinowski, p. K. Fertsch, p. A. Wasylewicz, p. M. Futro, ?wietlica ?rodowiskowa w Potrzanowie oraz Rodzice, Rada Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Po odstaniu w kolejce i zakupie szcz??liwych losów mo?na by?o wzmocni? si? posi?kiem w przygotowanej ?wi?tecznej kawiarence próbuj?c domowych wspania?ych wypieków, a kto mia? ochot? na tzw. konkrety ten cz?stowa? si? kie?bask? z grilla przygotowan? i serwowan? przez przedstawicieli Rady Rodziców. ?wi?tecznego wystroju kawiarenki dope?nia?a wystawa projektowa przygotowana przez gimnazjalistów, uczestnicz?cych w zaj?ciach artystycznych z fotografii, prowadzonych przez p. W. Hauke. Czas sp?dzony na Jarmarku umila?y uczestnikom warsztaty artystyczne prowadzone przy wspó?udziale cz?onków ?wietlicy ?rodowiskowej w Potrzanowie, a najm?odszym konkursy rysunkowe i rozmowy prowadzone z Gwiazdorem. Odwa?ne maluchy mog?y sobie zrobi? z nim pami?tkow? fotografi?. Ch?tnych nie brakowa?o i do zdj?? ustawia?y si? tak?e rodziny i odwa?ni doro?li uczestnicy Jarmarku .

Czas sp?dzony na Jarmarku min?? bardzo szybko. Liczne atrakcje, dobre jedzenie, muzyka, wspania?a atmosfera pozwoli?y Skoczanom sp?dzi? radosne popo?udnie w klimacie oczekiwania na zbli?aj?cych si? ?wi?ta .

W imieniu organizatorów Jarmarku dzi?kuj? serdecznie wszystkim, którzy swoim zaanga?owaniem przyczynili si? do jego zrealizowania.
Za wsparcie finansowe i duchowe, s?owa uznania i krytyki ,pomys?owo?? i prac?.
Mieszka?com miasta i gminy oraz go?ciom za niezawodny udzia?. Dzi?kuj?!

Wies?awa Surdyk - Fertsch

Gazetki w salach lekcyjnych zwi?zane z tradycjami bo?onarodzeniowymi w krajach UE


Przedstawienie "Któr?dy do nieba?" Ko?a Teatralnego "Iluzja"

Emerycki Zespó? ?piewaczy "Harfa"

Solowy wyst?p Macieja Kujawy

Dzieci?cy Zespó? ?piewaczy "Skoczki"

Zespó? taneczny "Roses"

?wi?teczny kiermasz

Loteria


Spotkanie z Gwiazdorem


15 - 17 listopada 2013 r.

Mi?dzynarodowe Mistrzostwa w Bocci


 

12 listopada 2013 r.

Uroczysty apel z okazji ?wi?ta Odzyskania Niepodleg?o?ci

22 pa?dziernika 2013 r.

Sesja Rady Miasta i Gminy Skoki w hali naszego gimnazjum


Na zaproszenie dyrekcji i uczniów Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków XXXI sesja skockich rajców odby?a si? w szkolnej hali. We wtorek 22 pa?dziernika do szko?y przybyli wszyscy radni na czele z Przewodnicz?cym panem Zbigniewem Kujaw?, burmistrz Tadeusz K?os oraz pracownicy urz?du. Na trybunach, w charakterze obserwatorów zasiedli uczniowie klas drugich i trzecich wraz z nauczycielami.

By?a to nietypowa sesja, mo?na z powodzeniem nazwa? j? prawdziw? lekcj? demokracji lokalnej. Sesj? prowadzi? Przewodnicz?cy Rady a projekty uchwa? przedstawia? pan Burmistrz. Z uwagi na nietypowych widzów, problematyka obrad by?a przedstawiana na ekranie. Dodatkowo pan Burmistrz szczegó?owo omawia? prezentowane projekty, w ten sposób dla gimnazjalistów by?o to jasne, przejrzyste i zrozumia?e. Zgodnie z regulaminem obrad ka?da uchwa?a zostawa?a poddawana g?osowaniu. W wi?kszo?ci uchwa? radni byli jednog?o?ni, bowiem swe dylematy rozstrzygn?li wcze?niej na Komisjach Rady, o czym poinformowali zgromadzonych. Niespotykanym na normalnych sesjach elementem obrad by?o szczegó?owe t?umaczenie przez Burmistrza projektów uchwa? m?odzie?y gimnazjalnej, po??czone z wy?wietleniem tej informacji na ekranie. Poza tym pan Burmistrz cz?sto nawi?zywa? dialog z gimnazjalistami, sprawdzaj?c ich wiedz? na ró?ne skockie tematy.

By?a to naprawd? wspania?a lekcja wychowania obywatelskiego i mam nadziej?, ?e nie po raz ostatni uczniowie naszej szko?y mogli uczestniczy? w takim przedsi?wzi?ciu.

Andrzej Surdyk

  

15 pa?dziernika 2013 r.

Dzie? Edukacji Narodowej

27 wrze?nia 2013 r.

Uroczyste ?lubowanie i otrz?siny klas pierwszych

 

2 wrze?nia 2013 r.


Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2013/2014

28 czerwca 2013 r.

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2012/2013

Jakub Szyma?ski - przewodnicz?cy Samorz?du Szkolnego
ostatni raz sk?ada Panu Dyrektorowi raport

Uroczyste przekazanie sztandaru
przez Patrycj? Dudzi?sk?, Juli? Burzy?sk? i Kacpra Koniecznego

 

Od nowego roku szkolnego opiek? nad pocztem sprawowa? b?dzie
Katarzyna Szczepaniak, Anna Fr?ckowiak i Piotr Smolanowicz z klasy I a

 

Uroczyste ?lubowanie uczniów klas trzecich

 

Mijaj?cy rok szkolny podsumowa? w swym przemówieniu
Pan Dyrektor Wies?aw Sierzchu?a

 

Wr?czenie listów gratulacyjnych

Najwa?niejszym wyró?nieniem dla uczniów ko?cz?cych edukacj? w gimnazjum jest list gratulacyjny dla rodziców. Wyró?nienie to otrzymuje ucze?, który w klasie pierwszej i drugiej otrzyma? ?wiadectwo z wyró?nieniem, a w klasie trzeciej ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 5.00 oraz wzorowe zachowanie. Listy gratulacyjne dla rodziców w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali:

Patrycja Dudzi?ska kl. III a
Marta Kubicka kl. III a

Dominika Szczepaniak kl. III a

Miko?aj Druciarek kl. III a

Kacper Konieczny kl. III c

Jakub Szyma?ski kl. III c

Wiktoria Owczarzak kl. III e

Ewelina Pisarek kl. III e
Kamil Gramza kl. III e

 

Uczniowie klas pierwszych, którzy otrzymali ?wiadectwa z wyró?nieniem

 

Uczniowie klas drugich, którzy otrzymali ?wiadectwa z wyró?nieniem

 

Uczniowie klas trzecich, którzy otrzymali ?wiadectwa z wyró?nieniem

 

Uroczyste nadanie tytu?u PRIMUS INTER PARES Jakubowi Szyma?skiemu, uczniowi klasy III c. To zaszczytne wyró?nienie mo?e otrzyma? ucze? klasy trzeciej, który otrzyma? najwy?sz? liczb? punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz ocen na ?wiadectwie ko?cz?cym edukacj?.

Za wybitne osi?gni?cia sportowe absolwenci klas trzecich otrzymali pami?tkowe statuetki.
Tegorocznymi wyró?nionymi sportowcami s?:

Julia Burzy?ska kl. III a
Daria Kucz kl. III a
Dominika Szczepaniak kl. III a

Anna ?wi?tkowska kl. III a

Krzesimir Kaczmarek kl. III a
Miko?aj Druciarek kl. III a
Szymon Druciarek kl. III a

Patryk Stoi?ski kl.
III a
Hubert Sygnecki kl.
III a
?ukasz Rakowski kl. III a

Mateusz Futro kl. III a

Patryk Szymkowiak kl. III e

Podsumowanie Festynu Sportowo - Rekreacyjnego, który odby? si? 21 czerwca br.,
puchar przechodni Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
wywalczy?a:
klasa 1 a - wychowawca Pani Renata Hamulczyk
klasa 2 a - wychowawca Pani El?bieta Chojnacka
klasa 3 a - wychowawca Pani Hanna W?glewska

 

Wr?czenie nagród za tegoroczne rozgrywki w pi?ce no?nej EURO GIM 2013,
w których pierwsze miejsce zdoby?a klasa III a - kapitan Mateusz Futro,
drugie klasa III d - kapitan Sebastian Piotrowski
i trzecie klasa II d - kapitan Sebastian Jab?o?ski

 

Po?egnanie absolwentów klas trzecich przez uczniów klas drugich

Wr?czenie trzecioklasistom symbolicznego kwiatka przez uczniów klasy II a

Pami?tkowe zdj?cie uczniów i Rodziców, którzy otrzymali list gratulacyjny

26 czerwca 2013 r.

Gimnazjalne rozgrywki sportowe w pi?ce no?nej EURO GIM

Tegoroczne rozgrywki w pi?ce no?nej EURO GIM
(w sk?ad dru?yny wchodzi?y 2. dziewczyny i 3. ch?opców)
wygra?a klasa 3 a
w sk?adzie:
Teresa Janecko, Marta KubickaDaria Kucz, Dominika Szczepaniak, Wiktoria Stró?y?ska, Julia Burzy?ska, Paula Królczyk, Miko??j Druciarek, Patryk Stoi?ski, Damian Przybylski, Krzesimir Kaczmarek, Mateusz Futro, ?ukasz Rakowski
.
Tu? za nimi uplasowa?a si? dru?yna
z klasy 3 d w sk?adzie:
Daria Grynia, Weronika Pawlicka, Jakub Kwapi?ski, Krystian Walkowiak, Jakub Kami?ski, Bartosz Kuli?ski, Remigiusz Muler, Artur Andryszczyk, Mariusz Ogórkiewicz, Sebastian Piechowiak.
i 2 d w sk?adzie:
Magdalena Tyl, Klaudia Za??ska, Natalia Napiera?a, Paula Adamska, Hubert Tyll, Sebastian Jab?o?ski, Kamil ?wider, Edward Surdyk, Jakub Cur.


Mecz fina?owy pomi?dzy klas? 3a i 3d s?dziowa? Pan Dyrektor Wies?aw Sierzchu?a.


Zwyci?zcy EURO GIM 2013 - klasa 3a z wychowawczyni? Hann? W?glewsk?
i zast?pc? wychowawcy Panem Grzegorzem Samolem.

25 czerwca 2013 r.

Udzia? w uroczystym wr?czeniu nagrody za zdobycie II miejsca na najbardziej usportowione gimnazjum w Wielkopolsce

Dnia 25 czerwca 2013 r. w hali sportowej w Koninie dyrektor naszego gimnazjum Wies?aw Sierzchu?a wraz z delegacj? uczniów, wielokrotnych medalistów i finalistów mistrzostw Wielkopolski Dominik? Szczepaniak, Juli? Burzy?sk?, Krzesimirem Kaczmarkiem i Patrykiem Szymkowiakiem wzi?li udzia? w uroczystym Podsumowaniu Sportowego Roku Szkolnego 2012/2013 rejonu Wielkopolski. Spotka?y sie tam reprezentacje 18. najbardziej usportowionych szkó? - po 6 najlepszych w kategorii szko?y podstawowe, gimnazja i szko?y ponadgimnazjalne. Uroczysto?? rozpocz??a si? zapaleniem znicza olimpijskiego, a uroczystego otwarcia dokona?a Prezydent miasta Konina Pan Józef Nowicki. Gospodarzem tej imprezy tej imprezy by?a Szko?a Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 6 i III Liceum Ogólnokszta?c?ce w Koninie, a g?ównym organizatorem SZS "Wielkopolska", który w tym roku obchodzi swoje 60. lecie istnienia. Nasza szko?a w klasyfikacji ko?cowej uplasowa?o si? na drugim miejscu, ust?puj?c tylko gimnazjum z Gostynia. Jest to najwi?ksze osi?gni?cie w historii naszej szko?y. W roku 2003/2004 zdobyli?my VI, a w ubieg?ym roku V miejsce. W rywalizacji we wszystkich kategoriach bra?o udzia? ponad 1307 szkó?. Uroczysto?? t? zaszczyci? sw? obecno?ci? prezydent miasta Konina, Tadeusz Pigu?a by?y szablista - polski olimpijczyk. Najbardziej usportowione w Wielkopolsce szko?y podstawowe, gimnazja oraz szko?y ponadgimnazjalne otrzyma?y pami?tkowe puchary, dyplomy, certyfikaty i nagrody pieni??ne na zakup sprz?tu sportowego. Nasze gimnazjum otrzyma?o kwot? w wysoko?ci 2 500 z?.

El?bieta Chojnacka24 czerwca 2013 r.

Bal absolwentów klas III


22 czerwca 2013 r.

Udzia? gimnazjalistów w IX Konkursie Ortograficznym o "Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

Ju? po raz dziewi?ty uczniowie naszego gimnazjum wzi?li udzia? w Konkursie Ortograficznym o „Pióro Burmistrza”.

Dyktando stanowi imprez? towarzysz?c? Dniom Miasta i Gminy Skoki. Przeprowadzane jest w trzech kategoriach: uczniowie szko?y podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz doro?li.

Konkurs poprzedzi?y eliminacje szkolne, w których bra?o udzia? 40 gimnazjalistów. Do pisania fina?owego dyktanda, które odby?o si? w sobotnie przedpo?udnie 22 czerwca br., przyst?pi?o 16 uczniów naszej szko?y. Tekst dyktanda zawiera? mnóstwo pu?apek ortograficznych i interpunkcyjnych. Nikt jednak nie by? zaskoczony, gdy? cytuj?c fragment dyktanda: „…Udzia? jednakowo? w tym konkursie to nie b?ahe widzimisi?, ale szlachetna rywalizacja o supernagrod?. Niecodziennie przecie? zdarza si? okazja, by zdoby? wymarzone „Pióro Burmistrza”. Nie dostaje si? go ni st?d, ni zow?d czy te? znienacka, trzeba jednak dobrze pog?ówkowa? i wykorzysta? dotychczasow? wiedz? o supertrudnej pisowni …”.

Mistrzem wiedzy ortograficznej i zdobywc? „Pióra Burmistrza” zosta? ucze? klasy III e Dominik Dere?y?ski. Warto nadmieni?, ?e konkursowa rywalizacja by?a dla Dominika szczególnie istotna, gdy? by? on zwyci?zc? ubieg?orocznej edycji Konkursu.

Dominik z r?k Burmistrza Miasta i Gminy Skoki p. Tadeusza K?osa otrzyma? oczywi?cie Pióro, natomiast wszyscy uczestnicy pami?tkowe dyplomy. Ju? dzi? zapraszam wszystkich mi?o?ników polskiej ortografii do udzia?u w jubileuszowym X Konkursie Ortograficznym o „Pióro Burmistrza”.

El?bieta Berendt


21 czerwca 2013 r.

Festyn Sportowo - Rekreacyjny o Puchar Przechodni Dyrektora Szko?y


21 czerwca w gimnazjum odby? si? Festyn Sportowo – Rekreacyjny o Puchar Przechodni Dyrektora z okazji Dnia Dziecka. M?odzie? rywalizowa?a w poszczególnych kategoriach wiekowych, we wspó?zawodnictwie uczestnicz? równie? wychowawcy klas i rodzice. Konkurencje z jakimi tego dnia musieli si? zmierzy? to m.in. przeci?ganie liny, tor zwinno?ciowy, sztafeta, rzut beretem, strzelanie z wiatrówki, pokonywanie toru przeszkód na rowerze, wios?owanie na ergometrze. Du?e emocje towarzyszy?y podczas rozgrywek pi?ki no?nej (dru?yna musia?a sk?ada? si? z ch?opców i dziewcz?t) oraz pi?ki siatkowej pla?owej ( mix – 1 dziewczyna i 1 ch?opak).

Po podsumowaniu konkurencji dru?ynowych i indywidualnych w kategorii klas pierwszych zwyci??y?a klasa I a w sk?adzie: Paulina, Andrzejewska Paulina, Marta Dudzi?ska Marta, Dominika Jasi?ska Dominika, Anna Kostecka Anna, Ewelina Szyma?ska Ewelina, Przemys?aw Brzykcy Przemys?aw, Adrian Dudek Adrian, Marek Jahnz, Tomasz Markiewicz, Krystian, Nowak Krystian, Piotr Smolanowicz, Pawe? Sommerfeld, Bartosz Stawi?ski, Maciej Urbaniak, Marcin Wawrzyniak, Adrian Zamecki i Rafa? Zaranek.

Wychowawc? klasy jest pani Renata Hamulczyk.

W kategorii klas II najlepsza okaza?a si? klasa II a w sk?adzie: Justyna Bartkowiak Justyna, Ilona Borkowska, Karolina Gasi?ska, Katarzyna Hepner, Julia Kaczy?ska, Blanka Kopyd?owska, Michalina Krzymieniewska, Kamila Podraza, Karolina Po?czy?ska, Ma?gorzata Repczy?ska, Zuzanna Rychlicka, Natalia Sto?ek, Anna Woci?ska, Denis Grabiszewski, Kamil Jakubowski, ?ukasz Jasi?ski, Maciej Konieczka, Hubert ?ukaszewski Hubert, Pawe? Nowak, Patryk Pendzi?ski Patryk, Maksymilian Smykowski, Dominik Stachowiak, Bartosz Szyma? i Patryk Zamecki.

Wychowawc? klasy jest pani El?bieta Chojnacka.

W kategorii klas III puchar zdoby?a klasa III a w sk?adzie: Julia Burzy?ska, Agata Herkt, Marta, Koczorowska, Paula Królczyk, Marta Kubicka, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stró?y?ska, Dominika Szczepaniak Dominika, Anna ?wi?tkowska, Karol Bartsch, Miko?aj Druciarek Miko?aj, Szymon Druciarek, Mateusz Futro, Kamil Gronowski, Krzesimir Kaczmarek, Piotr Markiewicz, Damian Przybylski, ?ukasz Rakowski, Patryk Stoi?ski, Hubert Sygnecki, Patryk Wojtasiak i Miko?aj ?ra?ka.

Wychowawc? klasy jest pani Hanna W?glewska.

 


 

29 maja 2013 r.

IV Piknik Naukowy
pod has?em "Cudze chwalicie, swego nie znacie"


Dnia 29 maja 2013 r. powitali?my w naszych szkolnych progach gimnazja z Mie?ciska, R?bczyna i W?growca. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas tak?e m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - pan Tadeusz K?os, przedstawiciele gminy, proboszcz parafii - ksi?dz dziekan Karol Kaczor, z-ca Prezydenta Miasta Gniezna - pan Czes?aw Kruczek i Dyrektor Zespo?u Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - pan Janusz ?akomiec.

Motywem przewodnim tegorocznego pikniku by?o has?o „Cudze chwalicie, swego nie znacie". Wzorem lat poprzednich ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Po „wybuchowych” do?wiadczeniach w wykonaniu m?odych chemików
i prezentacji wspania?ych strojów ludowych z naszego regionu, uczestnicy pikniku przyst?pili do realizacji zada? projektowych.

Jak d?ugo ?yj? pszczo?y? Jak powstaje miód? Odpowiedzi na te i wiele innych pyta? mo?na by?o uzyska?, s?uchaj?c ekscytuj?cych opowie?ci mi?o?nika pszczó? - pana Marka Bukowskiego. Z kolei du?o cennych informacji o ?yciu ptaków i sposobach ich obr?czkowania udzieli? uczestnikom pikniku pan Hubert Czarnecki.

W „Sali ?ycia” na ??dnych wiedzy mi?o?ników przyrody czeka?o wiele niespodzianek. Oprócz preparatów mikroskopowych, pracownicy Nadle?nictwa ?opuchówko przygotowali ciekawe okazy przyrodnicze i ró?ne gry edukacyjne. Bardzo ch?tnie odpowiadali na pytania, zdradzaj?c jednocze?nie tajniki powstawania niektórych procesów i zjawisk.

W „Sali poezji i malarstwa” o swojej twórczo?ci opowiada?a pani Julia Pawlicka - Deker. Wystawa prac malarki wzbudzi?a zachwyt ogl?daj?cych.

Ogromnym powodzeniem cieszy?y si? stanowiska naukowe przygotowane przez uczniów gimnazjum. Mo?na by?o sprawdzi? swoj? wiedz? z wielu dziedzin nauki, wykona? w?asnor?cznie kolczyki, rozwi?za? ?amig?ówki oraz podj?? si? akcji udzielania pierwszej pomocy.

Podczas pikniku zaprezentowano wystaw? prac uczniów ucz?szczaj?cych na zaj?cia artystyczne oraz wystaw? fotograficzn? pt. „EarthKam i MoonKam” przygotowan? przez ko?o astronomiczne.

Tego typu przedsi?wzi?cia sprzyjaj? odkrywaniu talentów. Dowodem na to jest Marta Dudzi?ska, uczennica klasy pierwszej. Jej prace plastyczne zosta?y dostrze?one i nagrodzone przez naszego go?cia pani? Juli? Pawlick? – Dekert.

U?wietnieniem imprezy by? niew?tpliwie wyst?p zespo?u tanecznego Roses
i Piotra Paczewskiego. Wyrazem uznania dla artystów by?y owacje na stoj?co.

W trakcie trwania pikniku odby? si? jak co roku Konkurs Plastyczny i II Skocki Konkurs Przyrodniczy. Oto wyniki:

II SKOCKI KONKURS PRZYRODNICZY

I mejsce Gimnazjum nr 1 w Skokach

II miejsce Gimnazjum nr 1 w W?growcu

III miejsce Gimnazjum w R?bczynie

IV miejsce Gimnazjum w Mie?cisku

KONKURS PLASTYCZNY

I miejsce Martyna Dolata (W?growiec)

II miejsce Liliana Rozmarynowska ( R?bczyn)

III miejsce Patrycja Kubiak (Mie?cisko)

Wyró?nienie: Wiktor Po?e? (R?bczyn)

Na zako?czenie dyrektor szko?y pan Wies?aw Sierzchu?a wr?czy? dyplomy
i nagrody rzeczowe.

Piknik naukowy to sposób na atrakcyjne zaprezentowanie uczniom tego, na co cz?sto brakuje czasu na lekcjach. Aktywny udzia? m?odzie?y w realizowanych projektach, ich zaanga?owanie, ?wiadczy niew?tpliwie o potrzebie podejmowania tego typu dzia?a? edukacyjnych.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim tym, dzi?ki którym piknik naukowy by? wyj?tkowym wydarzeniem a wszyscy jego uczestnicy z zadowoleniem, wzbogaceni o now? wiedz? i umiej?tno?ci opuszczali mury naszej szko?y.

Szczególne podzi?kowania kierujemy w stron? Rady Rodziców i sponsorów: Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz Dyrektora Zespo?u Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Kolejny piknik ju? za rok. By? mo?e uda nam si? zarazi? naszym pomys?em inne ?rodowiska, nie tylko szkolne.

Ma?gorzata Dudek

 

17 maja 2013 r.

V Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej


7 maja 2013 r.

?wi?to Konstytucji 3 Maja


26 kwietnia 2013 r.

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej
VI Spotkanie Gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków

?wi?to Szko?y to kolejne spotkanie gimnazjów nosz?cych zaszczytne imi? Polskich Olimpijczyków. W bie??cym roku przyjecha?y do nas reprezentacje z Gliwic, Gryfina, Ko?a, K?dzierzyna Ko?la, Klinisk, Ostrowite i Przykony. Go?cili?my równie? olimpijczyków: M. Bartoszaka, I. Dzi?cio? – Marcinkiewicz, D. Go?dziaka, J. Jackowskiego, ?. Nowaka, Z. Orywa?a, A. Wojciechowskiego; przedstawicieli w?adz: powiatowych – Starosta Powiatu W?growieckiego Pan M. Piechocki, gminnych: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan T. K?os, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Gminy Skoki Pan Z. Kujawa, Sekretarz Gminy Pani B. Ga?dziak, Kierownik Referatu O?wiaty Pani B. Nowak - Szmyra, Dyrektor Biblioteki Publicznej Pani E. Skrzypczak oraz Proboszcz parafii p.w. ?w. Miko?aja Biskupa w Skokach ks. Dziekan K. Kaczora. Podczas cz??ci oficjalnej wci?gni?to na maszt flag? olimpijsk?, zapalono znicz i odczytano apel olimpijski. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan T. K?os oraz Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach Pan W. Sierzchu?a wr?czyli Panu Z. Orywa?owi pami?tkowy dyplom za wspieranie inicjatywy i propagowanie idei olimpijskiej w?ród m?odzie?y. Kolejnym punktem ?wi?ta by?y zmagania m?odzie?y na pikniku olimpijskim, gdzie zdobywali kolejne sprawno?ci: wspinaczka na ?ciance, rzuty do celu, chodzenie na szczud?ach, strzelanie z wiatrówki, rzuty do kosza, jazda na rowerze i zmagania na ergometrze. W tym samym czasie rozpocz??y si? zmagania pierwszej cz??ci konkursu wiedzy – te?cie wyboru. Kiedy sko?czy?y si? zmagania piknikowe wszyscy udali si? na tras? sztafet, by kibicowa? swoim faworytom.

Wyniki Festiwalu Sztafet:

I miejsce – gimnazjum w Gliwicach

II miejsce – gimnazjum w Skokach

III miejsce – gimnazjum w K?dzierzynie Ko?lu.

Po wszystkich zmaganiach sportowych uczestnicy spotkania udali si? na pocz?stunek przygotowany przez Rad? Rodziców – kie?bask? z grilla. Po posi?ku rozpocz?? si? drugi etap konkursu wiedzy, który w tym roku odby? si? za pomoc? elektronicznych pilotów.

Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej:

Indywidualne:

I miejsce – Piotr Markiewicz z gimnazjum w Skoków

II miejscu – Sebastian Wróbel z gimnazjum w K?dzierzynie Ko?lu

III miejsce – Bartosz Kli? z gimnazjum w Kole.

Klasyfikacja ko?cowa szkó?:

I miejsce – gimnazjum w K?dzierzynie Ko?lu

II miejsce – gimnazjum w Kole

III miejsce – gimnazjum w Przykonie

Spotkanie zako?czy?o si? wr?czaniem nagród.

Kierujemy ogromne podzi?kowania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego za obj?cie patronatem spotkania, a Panu D. Go?dziakowi i Pani I. Dzi?cio? – Marcinkiewicz za obecno?? i zaanga?owanie w nasz projekt. Dzi?kujemy Starostwu Powiatowemu w W?growcu ze Starost? Panem M. Piechockim na czele, Urz?dowi Miasta i Gminy Skoki z Burmistrzem T. K?osem, Bibliotece Publicznej w Skokach, Radzie Rodziców i Samorz?dowi Uczniowskiemu za wsparcie.

Grzegorz Samol

W VI spotkaniu szkó? imienia Polskich Olimpijczyków wzi??o udzia? 8 szkó?,
po raz pierwszy go?cili?my reprezentacj? z Ko?a
.

Jakub Szyma?ski - przewodnicz?cy Samorz?du Szkolnego sk?ada Dyrektorowi szko?y uroczysty raport.

W tym roku zaszczyt zapalenia znicza przypad?
uczennicy kl. III a Darii Kucz.

Wci?gni?cia flagi przez Szymona Druciarka - ucznia kl. III a.

Apel olimpijski na rok 2013 odczyta?a uczennica kl. I d Weronika Sydow.


Oficjalnego powitania i otwarcia spotkania dokona? Dyrektor Wies?aw Sierzchu?a.Wr?czenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki T. K?osa oraz Pan Dyrektora W. Sierzchu?? pami?tkowego dyplomu Panu Zbigniewowi Orywa?owi za wspieranie inicjatywy i propagowanie idei olimpijskiej w?ród m?odzie?y.

Wspólne zdj?cie z zaproszonymi olimpijczykami.

Zespó? Roses.

Iwona Dzi?cio? - Marcinkiewicz - polska ?uczniczka i Micha? Bartoszak - biegacz d?ugodystansowy.

Konkurs Wiedzy Olimpijskiej "?ladami Polskich Olimpijczyków" - cz??? I.

Konferencja prasowa z zaproszonymi Olimpijczykami.

Br?zowy medal Iwony Dzi?cio? - Marcinkiewicz zdobyty w 1996 r. w Atlancie w ?ucznictwie dru?ynowym.

Migawki z Pikniku Olimpijskiego.


Wspólny posi?ek przygotowany przez Rad? Rodziców.

Spotkanie szkó? u?wietni? wyst?p zespo?u Roses.

Festiwal Sztafet.

W tym roku nasz? sztafet? reprezentowa?a Daria Kucz, Blanka Kopyd?owska,
Miko?aj Druciarek, Dorian Karczewski, ?ukasz Jasi?ski i Szymon Burzy?ski.

Festiwalowi Sztafet bacznie przygl?dali si? zaproszeni olimpijczycy.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej - cz??? II.Drugi etap konkursu wiedzy w tym roku odby? si? za pomoc? elektronicznych pilotów.

Pytania konkursowe wy?wietlane by?y na du?ym ekranie.Konkurs, tradycyjnie ju?, poprowadzi? dyrektor Grzegorz Samol.

W konkursie, nasze gimnazjum reprezentowa? Piotr Markiewicz i Szymon Burzy?ski.

Publiczno?? mog?a równie? bra? udzia? w konkursie.


Za ka?d? prawid?owo udzielon? odpowied? mo?na by?o otrzyma? nagrod?.

Puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwyci?zców.


Punktacja ko?cowa.

W klasyfikacji ko?cowej na pierwszym miejscu uplasowa?a si? reprezentacja z K?dzierzyna Ko?la.
Nasza szko?a znalaz?a si? na V miejscu.

Wr?czenia nagród dokona?a Pani Iwona Dzi?cio? - Marcinkiewicz,
Pan Micha? Bartoszak oraz Dyrekcja naszego gimnazjum.

Piotr Markiewicz - zwyci?zca VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej.


23 - 25 kwietnia 2013 r.

Egzamin gimnazjalny klas trzecich 

 

 

K?cik nauczycielski