Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2013/2014

 

Pi?ka siatkowa 2013/2014

Dnia 3 czerwca reprezentacja dziewcz?t i ch?opców naszego gimnazjum bra?a udzia? w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w Pla?owej Pi?ce Siatkowej, które odby?y si? w Pile. W rywalizacji dziewcz?t wzi??o udzia? 9 zespo?ów,
a w rozgrywkach ch?opców 10 zespo?ów. Turnieje zosta?y rozegrane systemem brazylijskim. Zespó? ch?opców w sk?adzie

Patryk Pendzi?ski i Patryk Zamecki

zako?czyli turniej na miejscu VII-VIII a zespó? dziewcz?t w sk?adzie

Marta Dudzi?ska i Katarzyna Szczepaniak zaj?? III miejsce.

Opiekunem zespo?u ch?opców jest pan Wies?aw Sierzchu?a,
opiekunem zespo?u dziewcz?t jest pani El?bieta Chojnacka.


 

We wtorek 20 maja osiem zespo?ów dziewcz?t walczy?o na boiskach piaskowych naszego gimnazjum w Mistrzostwach Powiatu W?growieckiego w Pla?owej Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

Podobnie jak w turnieju ch?opców rozgrywki zosta?y przeprowadzone systemem brazylijskim. Gimnazjum w Skokach reprezentowa?y mistrzynie szko?y
Marta Dudzi?ska i Katarzyna Szczepaniak
oraz
wicemistrzynie Anna Woci?ska i Karolina Po?czy?ska.
Po zako?czeniu rywalizacji klasyfikacja przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce Gimnazjum Skoki I – Marta Dudzi?ska i Katarzyna Szczepaniak

II miejsce Gimnazjum R?bczyn II

III miejsce Gimnazjum Skoki II – Anna Woci?ska i Karolina Po?czy?ska

IV miejsce Gimnazjum R?bczyn I

V-VI miejsce Gimnazjum Wapno I i Wapno II

VII-VIII miejsce Gimnazjum Damas?awek I i Damas?awek II

Prawo do reprezentowania naszego powiatu w rozgrywkach rejonowych wywalczy?y zespo?y z I i II miejsca.


W poniedzia?ek 19 maja na boiskach Gimnazjum w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pla?owej Pi?ce Siatkowej.

W turnieju wzi??o udzia? 11 zespo?ów reprezentuj?cych szko?y z:
R?bczyna (2 zespo?y), Damas?awka (2 zespo?y), W?growca (2 zespo?y), Wapna (2 zespo?y), ?elic i Skoków (2 zespo?y).

Nasze gimnazjum reprezentowa?y zespo?y, które w Mistrzostwach Szko?y zaj??y I miejsce – Patryk Pendzi?ski i Patryk Zamecki
oraz
II miejsce – Bartosz Szyma? i Hubert ?ukaszewski.

Rozgrywki zosta?y przeprowadzone systemem brazylijskim. Po rozegraniu 22 spotka? klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce Gimnazjum ?elice

II miejsce Gimnazjum Skoki I – Patryk Pendzi?ski i Patryk Zamecki

III miejsce Gimnazjum Skoki II – Bartosz Szyma? i Hubert ?ukaszewski

IV miejsce Gimnazjum R?bczyn II

V-VI miejsce Gimnazjum Damas?awek II, Gimnazjum R?bczyn I

VII-VIII miejsce Gimnazjum W?growiec I, Gimnazjum W?growiec II

IX- XI miejsce Gimnazjum Damas?awek I, Gimnazjum Wapno I, Gimnazjum Wapno II

Organizatorami oraz s?dziami rozgrywek byli:

Wies?aw Sierzchu?a, Hanna W?glewska i El?bieta Chojnacka


 

Dnia 12 i 13 maja odby?y si? Mistrzostwa Szko?y w Pla?owej Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t i Ch?opców.

Obydwa turnieje zosta?y rozegrane systemem brazylijskim, tzn. zespó?, który dwukrotnie przegra? swoje pojedynki ko?czy swój udzia? w dalszych rozgrywkach. Do udzia?u w mistrzostwach zg?osi?o si? 25 zespo?ów dziewcz?t i 16 zespo?ów ch?opców.

Po rozegraniu w turnieju dziewcz?t 46 spotka? i 30 w turnieju ch?opców klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

Dziewcz?ta:

I miejsce
Marta Dudzi?ska i Katarzyna Szczepaniak

II miejsce
Karolina Po?czy?ska i Anna Woci?ska

III miejsce
Justyna Bartkowiak i Patrycja ?wiertniak

IV miejsce
Anna Kostecka i Anna Fr?ckowiak

V-VI miejsce
Ma?gorzata Repczy?ska i Ilona Borkowska

Izabela Klewenhagen i Klara Burzy?ska

VII-VIII miejsce
Kamila Podraza i Karolina Gasi?ska

Patrycja Sto?ek i Ewelina Gruszka

IX –XII miejsce
Klaudia Za??ska i Paulina Adamska

Izabela S?kowska i Dominika Jasi?ska

Aleksandra Fronczak i Alicja Witkowska

Po?czy?ska Anna i Kaja Michalska

XIII – XVI miejsce
Wirginia Ko?odziejczak i Violetta Ko?odziejczak

Angelika Krych i Karolina Borkowska

Wiktoria Kincel i Katarzyna Hepner

Zuzanna Rychlicka i Blanka Kopyd?owska

XVII – XXV miejsce
Sandra Jendraszak i Natalia Napiera?a

Natalia Jahnaz i Natalia Lichota

Daria Szwed i Izabela Druciarek

Paulina Pa?k i Paulina Wojtkowiak

Kamila Budka i Natalia Malczewska

Martyna Sonnenberg i Magdalena Tyl

Julia Nowicka i Magdalena Moszczy?ska

Dominika Czarczy?ska i Marta Ruta

Natalia Sto?ek i Michaliana Krzymieniewska


Ch?opcy:

I miejsce
Patryk Pendzi?ski i Patryk Zamecki

II miejsce
Bartosz Szyma? i Hubert ?ukaszewski

III miejsce
Bartosz Belter i Adrian Sommerfeld

IV miejsce
?ukasz Jasi?ski i Maciej Konieczka

V-VI miejsce
Jakub Cur i Piotr Zak?s

Piotr Smolanowicz i Rafa? Zaranek

VII – VIII
Krystian Kubiak i Dawid Lor?cki

Krystian Nowak i Marek Jahnz

IX – XII miejsce

Dominik Tronina i Adam Grzegorek

Jakubowski Kamil i Pawe? Nowak

Bartosz Fifer i Hubert Tyll

Kamil ?wider i ?ukasz Giersig

XIII –XVI miejsce

Dominik Maciejewski i Piotr Teofilewski

Szymon Futro i Franciszek Dukszta

Bartosz K?pka i Kacper Durakiewicz

Adrian Zamecki i Bartosz Stawi?ski

 


Dnia 5 kwietnia reprezentacja dziewcz?t w pi?ce siatkowej wzi??a udzia?
w X Memoriale im. Blanki Rusinek w Szamotu?ach.
Ide? tego turnieju jest pami?? o tragicznie zmar?ej zawodniczce klubu „Szamotulanin” Szamotu?y. W turnieju rywalizowa?o 13 zespo?ów z pi?ciu powiatów: „Szamotulanin I”, „ Szamotulanin II”, Chrzypsko, Krzy? I, Mi?dzychód, Kwilcz, Parkowo, Krzy? II, Wronki, Rogalinek, Rokietnica, Rogo?no, Skoki. Dziewcz?ta z naszego gimnazjum zaj??y IV miejsce,
a najlepsz? zawodniczk? zespo?u zosta?a Anna Woci?ska.

Sk?ad reprezentacji gimnazjum:
Justyna Bartkowiak, Ilona Borkowska, Karolina Gasi?ska, Blanka Kopyd?owska, Kamila Podraza, Karolina Po?czy?ska, Ma?gorzata Repczy?ska, Zuzanna Rychlicka, Natalia Sto?ek, Anna Woci?ska, Marta Dudzi?ska, Anna Kostecka, Patrycja Sto?ek, Natalia Jahnz.

Opiekun: Hanna W?glewska


W pi?tek 4 kwietnia dziewcz?ta z klasy I i II naszego gimnazjum zagra?y mecz sparingowy z reprezentacj? z Kiszkowa.

Zarówno reprezentacja klas I i II wygra?y swoje pojedynki.

Sk?ad reprezentacji klas I:

Kamila Budka, Ewelina Gruszka, Natalia Jahnz, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Natalia Sto?ek, Paulina Wojtkowiak.

Opiekun: Hanna W?glewska

Sk?ad reprezentacji klas II:
Paulina Andrzejewska, Klara Burzy?ska, Marta Dudzi?ska, Dominika Jasi?ska, Izabela Klewenhagen, Anna Kostecka, Izabela Pawlicka, Marika S?kowska, Katarzyna Szczepaniak.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

 

Dnia 22 lutego reprezentacja dziewcz?t naszego gimnazjum bra?a udzia? w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej.

Prawo udzia?u w turnieju otrzymuj? zespo?y, które wywalczy?y mistrzostwo swojego powiatu plus zespó? z drugiego miejsca z powiatu, który w roku poprzednim zdoby? tytu? Mistrza Rejonu. Nasze dziewcz?ta po bardzo wyrównanej walce przegra?y mecz z zespo?em Gimnazjum nr 3 w Pile oraz wygra?y z zespo?em z Gimnazjum w Z?otowie.
Ostatecznie zaj??y III miejsce w rozgrywkach rejonowych.

Sk?ad zespo?u:

Justyna Bartkowiak, Karolina Gasi?ska, Katarzyna Hepner, Blanka Kopyd?owska, Kamila Podraza, Ma?gorzata Repczy?ska, Zuzanna Rychlicka, Natalia Sto?ek, Anna Woci?ska, Marta Dudzi?ska, Anna Kostecka, Ewelina Szyma?ska.

Przed rozgrywkami rejonowymi dziewcz?ta zagra?y dwa mecze sparingowe z zespo?em z Szamotu?, który przebywa? podczas ferii na obozie sportowym w naszej szkole. Wynik dwumeczu 1:1.

Opiekun: Hanna W?glewska


 

W poniedzia?ek 3 lutego w pierwszy dzie? ferii w hali gimnazjum odby? si? coroczny Turniej Pi?ki Siatkowej „ 2+1”.

W rywalizacji wzi??o udzia? 9 zespo?ów. Po rozegraniu trzydziestu sze?ciu spotka? klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce Ewelina Szyma?ska, Marta Dudzi?ska, Bartosz Szyma?

II miejsce Zuzanna Rychlicka, Karolina Gasi?ska, Patryk Pendzi?ski

III miejsce Ilona Borkowska, Katarzyna Hepner, Denis Grabiszewski

IV miejsce Natalia Sto?ek, Ma?gorzata Repczy?ska, Patryk Zamecki

V miejsce Anna Fr?ckowiak, Anna Kostecka, Hubert ?ukaszewski

VI miejsce Patrycja Sto?ek, Patryk Jankowski, Patryk Szwed

VII miejsce Julia Nowicka, Magdalena Moszczy?ska

VIII miejsce Marta Ruta, Szymon Futro, ?ukasz Giersig

IX miejsce Paulina Pa?k, Paulina Wojtkowiak, Bartosz Belter


W ?rod? 5 lutego osiem dziewcz?t rywalizowa?o w Turnieju Pi?ki Siatkowej „Single”, który organizowany jest dla uczniów klas pierwszych.

Turniej rozegrany zosta? systemem „ka?dy z ka?dym”. Po trzydziestu o?miu spotkaniach najlepsz? siatkark? klas pierwszych zosta?a
Patrycja Sto?ek.
Na kolejnych miejscach uplasowa?y si?:

II miejsce Julia Nowicka

III miejsce Magdalena Moszczy?ska

IV miejsce Ewelina Gruszka

V miejsce Natalia Lichota.

VI miejsce Natalia Jahnz

VII miejsce Paulina Wojtkowiak

VIII miejsce Paulina Pa?k

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Organizatorzy: Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka, Wies?aw Sierzchu?a

 

W ?rod? 29 stycznia br. w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

W rozgrywkach wzi??o udzia? 6 zespo?ów: Gimnazjum z Damas?awka reprezentowa?y dwa zespo?y, Gimnazjum nr 3 Gminy W?growiec z R?bczyna, Gimnazjum nr 1 z W?growca oraz dwa zespo?y z Gimnazjum nr 1 w Skokach.

Turniej rozegrany zosta? systemem „ka?dy z ka?dym” do dwóch wygranych setów do 21 punktów, trzeci set do 15 punktów.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach – zespó? I

II miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach – zespó? II

III miejsce Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gimnazjum
w Damas?awku - zespó? I

IV miejsce Gimnazjum Nr 3 Gminy W?growiec im. Henryka Sienkiewicza
w R?bczynie

V miejsce Gimnazjum Nr w 1 W?growcu

VI miejsce Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gimnazjum
w Damas?awku - zespó? II

Reprezentacja naszej szko?y:

I zespó?: Justyna Bartkowiak, Blanka Kopyd?owska, Kamila Podraza, Marta Dudzi?ska, Karolina Po?czy?ska, Karolina Gasi?ska, Zuzanna Rychlicka, Ewelina Szyma?ska, Katarzyna Hepner, Julia Kaczy?ska, Anna Woci?ska, Ma?gorzata Repczy?ska.

II zespó?: Anna Kostecka, Michalina Krzymieniewska, Izabela Pawlicka, Anna Fr?ckowiak,Klara Burzy?ska, Wiktoria Kincel, Natalia Sto?ek, Paulina Andrzejewska, Dominika Jasi?ska,Izabela Klewenhagen, Patrycja ?wiertniak.

Opiekunowie: Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka


W ?rod? 30 stycznia br. w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu w Pi?ce Siatkowej Ch?opców.

W rozgrywkach wzi??y udzia? 4 zespo?y: Gimnazjum z Damas?awka, Gimnazjum z R?bczyna, Gimnazjum z W?growca oraz Gimnazjum ze Skokach.

Turniej rozegrany zosta? systemem „ka?dy z ka?dym” do dwóch wygranych setów do 21 punktów, trzeci set do 15 punktów.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gimnazjum w Damas?awku

II miejsce Gimnazjum nr 1 Gminy W?growiec im. Marii Konopnickiej

III miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

IV miejsce Gimnazjum Nr 3 Gminy W?growiec im. Henryka Sienkiewicza w R?bczynie

 

Reprezentacja naszej szko?y:

 

Denis Grabiszewski, Hubert ?ukaszewski, Maciej Konieczka, Patryk Zamecki, Bartosz Szyma?, Patryk Pendzi?ski, Kamil Jakubowski, Krystian Nowak, Adrian Zamecki, Bartosz Belter, Patryk Szwed.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

Dnia 25 wrze?nia 2013 r. w Nekli k/Wrze?ni uczennice klasy 2a uczestniczy?y w Towarzyskim Turnieju Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t Klas Drugich.

Turniej zosta? rozegrany systemem "ka?dy z ka?dym" do dwóch wygranych setów (do 15 pkt. i tie - breaka do 11). W rywalizacji wzi??o udzia? 5 zespo?ów z:

· Gimnazjum z Mi?os?awia - 1 zespó?

· Gimnazjum z Wrze?ni - 2 zespo?y

· Gimnazjum ze Skoków - 1 zespó?

· Gimnazjum gospodarzy - 1 zespó?

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

Andrzejewska Paulina, Burzy?ska Klara, Dudzi?ska Marta, Fr?ckowiak Anna, Jasi?ska Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna, Pawlicka Izabela, Szczepaniak Katarzyna, Szyma?ska Ewelina z klasy 2a
i Sto?ek Natalia z 1a.

Klasyfikacja ko?cowa:

I m. Gimnazjum z Mi?os?awia

II m. Gimnazjum z Wrze?ni - zespó? I

III m. Gimnazjum z Nekli

IV m. Gimnazjum ze Skoków

V m. Gimnazjum z Wrze?ni - zespól II

Opiekun: El?bieta Chojnacka


 

W sobot? 21 wrze?nia grupa sympatyków siatkówki kibicowa?a podczas IX Memoria?u im. Arkadiusza Go?asia.

W turnieju wzi??y udzia? cztery zespo?y Plus Ligi: Zaksa K?dzie?yn – Ko?le, Wkr?t-Met AZS Cz?stochowa, Transfer Bydgoszcz oraz Skra Be?chatów.
Po rozegranych spotkaniach kibice mieli mo?liwo?? zdobycia autografów oraz zrobienia zdj?cia z siatkarzami. Skoki by?y najliczniejsz? i najbardziej zorganizowan? grup? kibiców, co wielokrotnie podkre?la? spiker zawodów.
IX Memoria? im. Arkadiusza Go?asia zako?czy? si?
zwyci?stwem zespo?u Skry Be?chatów,
który w niedzielnym finale pokona? zespó? Zaksy K?dzie?yn-Ko?le.

Opiekunami podczas turnieju byli: Hanna W?glewska i Wies?aw Sierzchu?a.

20 wrze?nia 2013 r. w Murowanej Go?linie odby?y si? warsztaty z pi?ki siatkowej.

Zaj?cia prowadzi? wielokrotny reprezentant Polski, czterokrotny mistrz Polski, br?zowy medalista Mistrzostw Europy Kadetów, z?oty medalista Mistrzostw ?wiata Juniorów, Marcin Prus. W warsztatach wzi??y udzia? uczennice klasy I a naszego gimnazjum:

Kamila Budka, Natalia Jahnz, Natalia Lichota, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Patrycja Sto?ek, Paulina Wojtkowiak.

Wszyscy uczestnicy zaj?? otrzymali pami?tkowe koszulki.

Dnia 9 wrze?nia 2013 r. we Wrze?ni uczennice klasy 2a uczestniczy?y
w Turnieju Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t Szkó? Gimnazjalnych Klas Drugich.

Na boisku rywalizowa?o 6 zespo?ów. Pierwszy etap zosta? rozegranych w grupach systemem do dwóch setów, bez tie - breaka.

Klasyfikacja po zako?czeniu rozgrywek grupowych:

Grupa „A”

Gimnazjum nr 2 z Wrze?ni - zespó? I
Gimnazjum z Mi?os?awia - zespó? I
Gimnazjum nr 1 ze Skoków

Grupa „B”

Gimnazjum z Mi?os?awia - zespó? II
Gimnazjum z Nekli
Gimnazjum nr 2 z Wrze?ni - zespó? II

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

Andrzejewska Paulina, Burzy?ska Klara, Dudzi?ska Marta, Fr?ckowiak Anna, Jasi?ska Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna, Pawlicka Izabela, S?kowska Marika, Szczepaniak Katarzyna, Szyma?ska Ewelina.

W grupie A wszystkie zespo?y wywalczy?y po 2 remisy. Po zliczeniu ma?ych punktów nasza reprezentacja uplasowa?a si? na 3 miejscu i mog?a walczy? tylko o miejsca V - VI.

Klasyfikacja ko?cowa:

 

I miejsce Gimnazjum nr 2 z Wrze?ni - zespó? I
II miejsce Gimnazjum z Mi?os?awia - zespó? I
III miejsce Gimnazjum z Mi?os?awia - zespó? II
IV Gimnazjum z Nekli
V miejsce Gimnazjum nr 1 ze Skoków
VI
miejsce Gimnazjum nr 2 z Wrze?ni - zespó? II

Opiekun: El?bieta Chojnacka

 

 

K?cik nauczycielski