Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Najwa?nieksze wydarzenia 2013 - 2014

 

27 czerwca 2014 r.

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego

 25 czerwca 2014 r.

Gimnazjalne rozgrywki sportowe w pi?ce no?nej EUROGIM

23 czerwca 2014 r.

Bal absolwentówKlasa 3 a z wychowawczyni? El?biet? Chojnack?


Klasa 3 b z wychowawczyni? Ma?gorzat? Zrobczy?sk?

Klasa 3 c z wychowawczyni? Danut? Kobus - BoguniaKlasa 3 d z wychowawc? Andrzejem Surdykiem

Klasa 3 g z wychowawczyni? El?biet? Berendt
Klasa 3 h z wychowawczyni? Alicj? Nowak

18 czerwca 2014 r.

Dzie? Dziecka

Dnia 18 czerwca odby? si? Festyn Sportowo - Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka o Puchar Przechodni Dyrektora. W rywalizacji wzi??y udzia? wszystkie klasy, wychowawcy, zast?pcy wychowawców oraz rodzice. Uczestnicy brali udzia? w takich konkurencjach jak: wy?cig rz?dów, sztafeta, rzut beretem, tor rowerowy, dart, przeci?ganie liny. Odby? si? równie? turniej pi?ki no?nej i pi?ki siatkowej pla?owej. Tradycyjnie podsumowanie tych zmaga? mia?o miejsce podczas uroczysto?ci zako?czenia roku szkolnego. Dyrektorzy szko?y pan Wies?aw Sierzchu?a i Pan Grzegorz Samol wr?czyli zwyci?zcom puchary oraz pami?tkowe albumy. W poszczególnych pionach najlepsze okaza?y si? klasy:

I a, II c, III a.

Sk?ad klasy I a:

Jahnz Natalia, Lichota Natalia, Malczewska Natalia, Moszczy?ska Magdalena, Nowicka Julia, Belter Bartosz, Dolatowski Marcin, Dukszta Franciszek, Futro Szymon, Jankowski Patryk, Maryniocha Maciej, Piechowiak Patryk, Saukens Alan, Sommerfeld Adrian, Tyll Kacper, Zieli?ski Mateusz.

Rodzic: p. Agnieszka Jankowska

Wychowawcy: Hanna W?glewska, Grzegorz Samol.

Sk?ad klasy II c:

Frontczak Aleksandra, Grynia Weronika, Kasprzyk Izabela, Krzy?aniak Oliwia Sara, Lossa Agnieszka, Mucha Weronika, Paczy?ska Magdalena, Piechowiak Kinga Weronika, Robecka Roksana, Witkowska Alicja, G?owacki Karol, Jab?o?ski Sebastian, Jakubowski Nicolas, Maciejewski Dominik, Malec Karol, Nawrocki Kacper, Owczarzak Kacper, Pachowicz Pawe?, Teofilewski Piotr, Zienkowicz B?a?ej, ?ak Jonasz, Kaczmarek Marcin.

Rodzic: Alicja Ludzkowska

Wychowawcy: Magdalena Samol, Ilona W?glewska

Sk?ad klasy III a:

Bartkowiak Justyna, Borkowska Ilona Maria, ?wiertniak Patrycja Marta, Gasi?ska Karolina, Hepner Katarzyna, Kaczy?ska Julia, Kopyd?owska Blanka, Krzemieniewska Michalina, Podraza Kamila, Po?czy?ska Karolina, Rzepczy?ska Ma?gorzata, Rychlicka Zuzanna, Woci?ska Anna, Grabiszewski Denis, Jakubowski Kamil, Jasi?ski ?ukasz, Konieczka Maciej, ?ukaszewski Hubert, Nowak Pawe?, Pendzi?ski Patryk, Stachowiak Dominik, Szyma? Bartosz, Zamecki Patryk.

Wychowawcy: El?bieta Chojnacka

 

Wr?czenie uczniom nagród i osi?gni??

Wy?cigi rz?dów

Rzut beretem

Przeci?ganie liny

Bieg na dystansie 60 m

Skok w dal

Bieg sztafetowy

Rozgrywki w pi?k? no?n?

Rozgrywki w pi?ce siatkowej pla?owej 

30 maja 2014 r.

V Piknik Naukowy "Ucze? potrafi"

„Ucze? potrafi ” to has?o przewodnie V Pikniku Naukowego, który odby? si? 30 maja 2014 r. w Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Swoj? obecno?ci? zaszczyci?y nas w?adze gminne i powiatowe oraz delegacje szkó? z W?growca, Witkowa, Wronczyna, Mie?ciska, Skórzewa i Popowa Ko?cielnego.

Uczestnicy pikniku wzi?li udzia? w zadaniach projektowych z zakresu chemii, fizyki, matematyki, przyrody, j?zyków obcych, astronomii i wielu innych dziedzin nauki. Ka?dy móg? wykona? ciekawe do?wiadczenie, rozwi?za? ?amig?ówk?, u?o?y? gr?, zg??bi? tajniki orgiami i spróbowa? swoich si? w kszta?tnym pisaniu g?sim piórem. Nie zabrak?o równie? spotka? z ciekawymi lud?mi: poetk? i malark?, pani? Juli? Pawlick? –Dekert, my?liwymi z Ko?a ?owieckiego „Borsuk” oraz pracownikami Nadle?nictwa ?opuchówko.

G?ównym punktem imprezy by?y pokazy naukowe prowadzone przez animatorki z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przyci?gn??y one ogromne rzesze widzów. Najwi?kszym hitem okaza? si? pokaz z wykorzystaniem generatora Von de Graaffa, dzi?ki któremu niejednemu ?mia?kowi „w?osy stan??y d?ba”.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? obserwacje S?o?ca prowadzone przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Mi?o?ników Astronomii z Poznania. Bardziej wytrwali mogli zobaczy? protuberancje s?oneczne.

Ca?o?? imprezy u?wietni?y wyst?py gwarowe i wokalno-instrumentalne uczniów oraz taneczne zespo?u Roses.

W trakcie pikniku odby? si? konkurs przyrodniczy i plastyczny. Og?oszono tak?e wyniki przeprowadzonego wcze?niej, szkolnego konkursu wiedzy o naszej gminie.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ MOJE HOBBY”

1miejsce - Wiktoria Nowak, Mie?cisko

2 miejsce - Marta Dudzi?ska, Skoki

3 miejsce - Gra?yna Depczy?ska, Witkowo

Wyró?nienie - Oliwia Leda, W?growiec

WYNIKI III SKOCKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

1 miejsce - Gimnazjum nr 1 Gminy W?growiec im. Marii Konopnickiej

2 miejsce - Gimnazjum nr 1im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

3 miejsce - Gimnazjum nr1 im. Adama Borysa w Witkowie

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU O GMINIE SKOKI

1 miejsce – Anna Zrobczy?ska

2 miejsce – Jacek ?rama

3 miejsce – Edward Surdyk

Podczas pikniku odby?a si? kwesta na rzecz zmagaj?cego si? z ci??k? chorob? Dominika, ubieg?orocznego absolwenta naszej szko?y. Towarzyszyli nam uczniowie Liceum Ogólnokszta?c?cego nr 2 w W?growcu.

Serdeczne dzi?kujemy sponsorom: Dyrektorowi Zespo?u Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - panu Januszowi ?akomcowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki - panu Tadeuszowi K?osowi, panu Krzysztofowi Migasiewiczowi oraz pani Halinie Kaczmarek, rodzicom i wszystkim tym, dzi?ki którym V Piknik Naukowy by? wspania?ym wydarzeniem i niezapomnian? przygod? z nauk?.

Ma?gorzata Dudek

V Piknik Naukowy rozpocz?? "Marsz profilaktyczny"


V Piknik Naukowy otworzy? Pan Dyrektor Wies?aw Sierzchu?a


Wyst?p "gwiazd estrady"

Pokaz naukowy animatorek z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie


Pokaz z wykorzystaniem generatora Von de Graaffa,
dzi?ki któremu niejednemu ?mia?kowi „w?osy stan??y d?ba”.

 

Wyst?p Kasi Hepner z klasy 3 a

Wyst?p zespo?u Roses

Konkurs przyrodniczy

Konkurs plastyczny1 miejsce - Wiktoria Nowak, Mie?cisko


2 miejsce - Marta Dudzi?ska, Skoki

3 miejsce - Gra?yna Depczy?ska, Witkowo

Wyró?nienie - Oliwia Leda, W?growiec


Portret Dyrektora Wies?awa Sierzchu?y


Portret Dyrektora Grzegorza Samola


Portrety Dyrektorów gimnazjum
wykona?a Marta Dudzi?ska, uczennica klasy 2 a


Zadania projektowe w zakresie matematyki


Sztuk? origami pomog?a uczniom pozna? pani Teresa Kaczmarek

Sala przyrodnicza

Sala chemiiSala astronomii


Sala j?zyków obcych

Sala kaligrafii


Sala my?liwska


Sala Hipolita Cegielskiego


Spotkanie z malark? i poetka Pani? Julia Pawlick? - Dekert


8 maja 2014 r.

VI Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej


W Gimnazjum w Skokach „ nie chapi? ino do sie”

Jest taki majowy czwartek, kiedy w hali skockiego gimnazjum od samego rana rozbrzmiewa charakterystyczna mowa Wielkopolan i to w swojej najlepszej, konkursowej wersji. Dzieje si? tak podczas Rejonowego Konkursu Gwary Pozna?skiej, który swoim patronatem od samego pocz?tku, czyli od sze?ciu ju? lat obejmuj? Starosta W?growiecki Micha? Piechocki i Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki Tadeusz K?os.

 

W tym roku w konkursie wzi??o udzia? 20 uczniów z gimnazjów z Gniezna, Murowanej Go?liny, dwóch szkó? z Rogo?na, R?bczyna, Wapna, W?growca i Skoków. Wyg?aszali oni teksty autorstwa przede wszystkim Juliusza Kubla, Lecha Konopi?skiego, Antoniego Bartkowiaka, ale znalaz? si? te? jeden tekst napisany przez uczestnika konkursu – Patryka Jankowskiego.

W imieniu organizatora przebiegiem konkursu kierowali uczniowie klasy 1a - Patrycja Sto?ek i Franciszek Dukszta oraz z klasy 3a - Ilona Borkowska i Hubert ?ukaszewski.

Konkurs rozpocz?? si? od?piewaniem przez uczniów klasy 3a „Ody do pyry” – pie?ni, do której s?owa napisa? autor tekstów o starym Marychu - Juliusz Kubel zainspirowany znanym utworem z muzyk? Beethovena i s?owami Schillera. Nast?pnie wszyscy zgromadzeni zostali poproszeni o z?o?enie przyrzeczenia:

„?wiadomi praw i obowi?zków,
Jakie nak?ada na nas urodzenie w Wielkiej Polsce,
lub cho?by przez zasiedzenie w kraju, gdzie pyra najpi?kniej dojrzewa
– jak na nas przysta?o –

Przyrzekamy:
Nie nygusowa?,
Nie manygowa?,
Nie chachmynci?,
Nie klamizerowa?
I nigdy nie mie? dwóch lewych pazurów do roboty!
...Przyrzekamy!
Nie chapa? ino do sie,
Nie szajsta? groszem swoim ani cudzym,
Nie wtyka? kluki w nie swoje sprawy,
Nie robi? pierdo?ów i nie blubra? bez potrzeby
I zawsze by? czujny na wich?aczenie Warszawy!
...Przyrzekamy!

Goni? tych, co ?miec? i obracaj? Pozna? w gemyl?,
Nie mudzi? czasu i robi? stale porzundek, gdzie tylko si? da,
T?pi? umolnych, nicpotych i inne ?wicibaki,
Nie da? si? bra? na lewe sanki,
I pami?ta?, ?e tu Wielka Polska zawsze by?a i na zawsze zostanie!
...Przyrzekamy!
Pami?ta?, ?e kartofle, ziemniaki, frytki i chipsy to wszystko s? pyry,
Kocha? pyrlandzk? mow?, czyli blubra? se czasem po naszymu (…)”

Konkursowe zmagania wizualnie u?wietni? pokaz slajdów który przygotowali uczniowie klasy 3a – ?ukasz Jasi?ski i Kamil Jakubowski. Zabawnym przerywnikiem by?a te? piosenka „Godejmy po naszymu” z repertuaru kapeli „Zza Winkla” w wykonaniu uczniów tej samej klasy, którzy stworzyli na ten dzie? zespó? wokalny „Ferajna zez naszy gamai”.

Jury w sk?adzie Jolanta Nowak-W?klarowa, nauczycielka j?zyka polskiego, poetka i prozatorka; Wies?awa Surdyk-Fertsch, nauczycielka historii, doradca-metodyk oraz Beata Jezierska - przewodnicz?ca jury, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mi?o?niczka j?zykoznawstwa i translatoryki oraz znawczyni gwary pozna?skiej podkre?li?a bardzo wysoki poziom prezentacji. Komisja dokonuj?c oceny bra?a pod uwag? przede wszystkim warstw? j?zykow? wymagaj?c, aby wyg?aszane teksty mia?y charakter miejskiej gwary Poznania. Nast?pnie zwracano uwag? na dobór i interpretacj? utworu oraz czas jego wyg?aszania a tak?e na ogólny wyraz artystyczny.

Zdaniem, zarówno widzów jak i komisji konkursowej, wszyscy

wykonawcy zrobili to ?wietnie, prezentuj?c wyrównany wysoki poziom za co zostali nagrodzeni szczerymi, gor?cymi brawami, wyra?aj?cymi rado??
i zachwyt. Przewodnicz?ca jury stwierdzi?a, i? w naszym gimnazjum, dzi?ki konkursowi „…wida?, ?e gwara pozna?ska jest wci?? ?ywa i jako istotny sk?adnik naszego poczucia przynale?no?ci regionalnej – pozostaje bliska naszym sercom.”

Zwyci?zcami szóstej edycji konkursu zostali:

I miejsce - Kacper Kaczmarek z Zespo?u Szkó? im. Hipolita Cegielskiego Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie, II miejsce - Patryk Jankowski z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, III miejsce – Monika Puk
z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Go?linie.

 

Wyró?nienia zdobyli: Kacper Przybylski z Gniezna, Jakub Konieczny z Gniezna, Weronika Sydow ze Skoków, Daria Maciejewska z W?growca, Patrycja Michalska z Wapna. Nagrodzeni zapracowali równie? na nagrody (odtwarzacz DVD, radio i czajnik) dla swoich szkó? i tak: I miejsce przypad?o gospodarzom, drugie w kolejno?ci okaza?o si? Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom” im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego – Prymasa Tysi?clecia w Gnie?nie, trzecie miejsce przypad?o Zespo?owi Szkó? im. Hipolita Cegielskiego Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie.

Publiczno??, czyli zaproszeni go?cie, uczestnicy konkursu oraz m?odzie? kilku klas naszej szko?y uhonorowa?a swoj? nagrod? Pamel? Jakubowsk? z R?bczyna. Nadmieni? nale?y, ?e z rywalizacji tej tradycyjnie wy??czono uczniów naszego gimnazjum.

Nagrodzeni i wyró?nieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci dyplomów, ksi??ek tematycznie zwi?zanych z konkursem, statuetek, natomiast wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów uhonorowano podzi?kowaniami, dyplomami i materia?ami promuj?cymi powiat i gmin? oraz egzemplarzami jednodniówki napisanej w gwarze pt. „Nasz Fyrtel” oraz okazjonaln? publikacj? „Nasza jedza czyli wielkopolska knipa kucharska”.

Konkurs zorganizowany po raz szósty z inicjatywy nauczycielki j?zyka polskiego –Iwony Migasiewicz - przygotowa?a przy aprobacie i pomocy dyrekcji - kilkunastoosobowa grupa nauczycieli wraz z uczniami klasy 1a i 3a. Tradycyjnie idea ta zosta?a wsparta przez sponsorów: Rad? Rodziców, Krzysztofa Migasiewicza, Grzegorza i Magdalen? Samol, Ilon? W?glewsk?, Macieja Migasiewicza oraz Krzysztofa Fertscha.

Organizatorów jak i uczestników zaszczyci?a i ucieszy?a obecno?? zaproszonych go?ci, a byli to pp.: wicestarosta Tomasz Kranc, burmistrz Tadeusz K?os, wiceprzewodnicz?cy Rady Powiatu W?growieckiego - Krzysztof Migasiewicz, sekretarz Blanka Ga?dziak, kierownik Referatu O?wiaty – Beata Nowak – Szmyra, dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach -El?bieta Skrzypczak, przewodnicz?ca Oddzia?u Rejonowego PZERiI w Skokach- Ma?gorzata Florysiak, przewodnicz?ca Rady Rodziców Gimnazjum – Kinga Konieczka oraz mieszka?cy naszego miasteczka.

Pami?tkowe zdj?cie by?o ostatnim elementem spotkania mi?o?ników gwary pozna?skiej, którzy obiecywali wróci? do skockiego gimnazjum za rok o tej samej mniej wi?cej porze.

Iwona Migasiewicz

 


30 kwietnia 2014 r.
VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej
i VII Spotkanie Gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków

Coroczne ?wi?to szko?y odby?o si? w tym roku 30 kwietnia 2014 r. Program spotkania obejmowa?:

· Uroczyste rozpocz?cie ?wi?ta Szko?y

· Piknik Olimpijski

· Konferencj? z udzia?em Polskich Olimpijczyków

· Festiwal Sztafet Olimpijskich

· Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

 

W?ród zaproszonych go?ci byli przedstawiciele w?adz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a tak?e polscy olimpijczycy. Swoimi wra?eniami z igrzysk olimpijskich podzielili si? z m?odzie??: Zbigniew Orywa?, Iwona Dzi?cio? - Marcinkiewicz, Dariusz Go?dziak, Marek Le?niewski, Aleksander Wojciechowski.

Uroczysto?? rozpocz??a si? wprowadzeniem reprezentacji gimnazjów wraz z pocztami sztandarowymi. Po raz pierwszy w historii ?wi?ta Szko?y wniesiono sztandar Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas uroczystego otwarcia, podniesiono flag? olimpijsk?, zapalono znicz i odczytano Apel Olimpijski .

Wyniki Konkursu Wiedzy Olimpijskiej - indywidualnie:

1 miejsce - Tomasz Markiewicz – Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

2 miejsce - Bartosz Kli? – Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Kole

3 miejsce - Szymon Adler – Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w K?dzierzynie Ko?lu

Wyniki Konkursu Wiedzy Olimpijskiej - dru?ynowo

1 miejsce - Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Kole

2 miejsce - Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

3 miejsce - Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem

Wyniki Festiwalu Sztafet Olimpijskich

1 miejsce - Gimnazjum nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Gliwicach

2 miejsce - Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

3 miejsce - Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem.

Organizatorzy sk?adaj? podzi?kowanie wszystkim tym, dzi?ki którym uroczysto?? ,nasza mia?a tak pi?kn? opraw?. Szczególne podzi?kowania kierujemy do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w?adz powiatowych i gminnych.

Dzi?kujemy tak?e szko?om, które odpowiedzia?y na nasze zaproszenie i u?wietni?y nasze ?wi?to swoj? obecno?ci?. Ju? dzi? zapraszamy ich na przysz?oroczne spotkanie.

Grzegorz Samol

W tym roku w obchodach ?wi?ta Szko?y wzi??y udzia? gimnazja z:
Ostrowite, Gryfina, Bydgoszczy, Gliwic, K?dzierzyna Ko?la i Ko?a

Wprowadzenie przyby?ych reprezentacji przez uczniów naszego gimnazjumW?ród zaproszonych go?ci byli przedstawiciele w?adz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a tak?e polscy olimpijczycy:
Zbigniew Orywa?, Iwona Dzi?cio? - Marcinkiewicz, Dariusz Go?dziak, Marek Le?niewski, Aleksander Wojciechowski.

Uroczysto?? prowadzi?a przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego Weronika Sydow,
a wspiera?a j? Julia Wasylewicz

Weronika Sydow sk?ada uroczysty raport Dyrektorowi gimnazjum p. W. Sierzchule

Uroczyste wci?gni?cie flagi olimpijskiej przez Edwarda Surdyka

Zaszczyt zapalenia znicza olimpijskiego przypad? Kamili Podrazie,
Patrykowi Pendzi?skiemu i Hubertowi ?ukaszewskiemu

Wspólne, pami?tkowe zdj?cie

Wyst?p zespo?u Roses


I cz??? Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej

W konkursie reprezentowa? nas Maciej Maryniocha

i Tomek Markiewicz

Posi?ek dla uczestników zlotu przygotowali przedstawiciele Rady RodzicówPan Zbigniew Orywa? w trakcie wypisywania dedykacji w ksi??ce

Zako?czenie konferencji prasowej z zaproszonymi olimijczykamiWystawa polskich olimpijczyków z Soczi

Konkurs wiedzy w hali gimnazjum

Konkurs wiedzy poprowadzi? p. Dyrektor Grzegorz Samol

Wr?czenie nagród17 - 19 marca 2014 r.

"Paczka dla Ukrainy"

Spo?eczno?? Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach aktywnie w??czy?a si? w ogólnopolsk? akcj? zorganizowan? przez Poczt? Polsk? „Paczka dla Ukrainy”. Celem akcji by?o przygotowanie i wys?anie paczek dla rodzin potrzebuj?cych wsparcia na Ukrainie. Mo?na je by?o wysy?a? bezp?atnie – spe?niaj?c warunki organizatora akcji. Odbiorcami paczek by?y rodziny mieszkaj?ce w Bia?ej Cerkwi w obwodzie kijowskim. Jest to miejscowo??,
w której dwukrotnie go?cili skoccy gimnazjali?ci, a uczniowie tamtejszego miejskiego gimnazjum przyjechali z rewizyt? do Skoków. Adresy rodzin, dzi?ki po?rednictwu pani Jaros?awy Bi?orusowej - Fertsch, otrzymali?my od nauczycieli zaprzyja?nionego Gimnazjum Miejskiego w Bia?ej Cerkwi.

Od 17 do 29 marca trwa?a w skockim gimnazjum zbiórka produktów ?ywno?ciowych, ?rodków higieny oraz ubra? i zabawek. Wyniki zbiórki i ofiarno?? spo?eczno?ci gimnazjalnej (nauczycieli i pracowników, rodziców i uczniów) przeros?y oczekiwania pomys?odawców akcji. Dzi?ki pomocy Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w ka?dej paczce mog?y znale?? si? s?odycze, kawa i herbata.

Jak zawsze niezawodni okazali si? skoccy harcerze, którzy zaanga?owali si? w akcj? pakowania paczek. Dzi?ki nim oraz wsparciu cz?onków samorz?du szkolnego, m?odzie?y ze ?wietlicy wiejskiej w Potrzanowie i nauczycieli uda?o si? zapakowa? 49 paczek. Samo pakowanie paczek trwa?o ??cznie ponad 10 godzin.

Urz?d Pocztowy w Skokach, w poniedzia?kowe popo?udnie 31 marca 2014 r., zosta? zastawiony paczkami i tylko wielka cierpliwo?? i zaanga?owanie pracowników Urz?du Pocztowego w Skokach pozwoli?y w terminie wys?a? przygotowane paczki.

Akcja „Paczka dla Ukrainy” przeprowadzona w skockim gimnazjum by?a wyrazem solidarno?ci i wsparcia dla mieszka?ców Ukrainy walcz?cych o prawo do ?ycia w niepodleg?ym i demokratycznym pa?stwie.

Wszystkim, którzy wsparli nasz? akcj? „Paczka dla Ukrainy”, w imieniu organizatorów, sk?adam serdeczne podzi?kowanie.

Wies?awa Surdyk-Fertsch


 

Stycze? 2014 r.

Firma MAWI w naszym gimnazjum

Grono pedagogiczne Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Klasa 1 a

 

Klasa 1 b

 

Klasa 1 c

 

Klasa 1 d

 

Klasa 2 a

 

Klasa 2 b

 

Klasa 2 c

 

Klasa 2 d

 

Klasa 3 a

 

Klasa 3 b

 

Klasa 3 d

 

31 stycznia 2014 r.

95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

?ywa pami?? o patriotach

31 stycznia br. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum wzi?li udzia? w obchodach 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? u?wietnili go?cie - przedstawiciele skockiego ko?a Towarzystwa Pami?ci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz uczniowie Szko?y Podstawowej w Skokach wraz z nauczycielami.

O godzinie 10.00 rozpocz?? si? uroczysty apel przybli?aj?cy wydarzenia tamtych dni. Widzowie z zainteresowaniem obejrzeli pantomim? przygotowan? przez Teatr "Iluzja" pod opiek? p. E. S?omy. M?odzi aktorzy niezwykle sugestywnie pokazali histori? walki o w??czenie Wielkopolski do odradzaj?cego si? pa?stwa polskiego. Nast?pnie pan Stanis?aw Kinal ciekawie opowiedzia? histori? sztandaru Towarzystwa. Nastrój podkre?la?a scenografia wykonana przez p. B. Dembi?sk?.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej rozpocz?? si? turniej mi?dzyklasowy. Jego celem by?o przybli?enie uczniom wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w formie zabawy. Klasy rywalizowa?y w konkursie wiedzy o Powstaniu przygotowanym przez p. A. Surdyka przy wsparciu p. G Samola. Mog?y równie? wykaza? si? umiej?tno?ciami plastycznymi przy tworzeniu sztandaru oddzia?u powsta?czego. Du?o emocji wywo?a? konkurs na wykonanie pie?ni patriotycznej. Mo?na by?o równie? wykaza? si? umiej?tno?ciami strzeleckimi. W siedzibie Bractwa Kurkowego wytypowani uczniowie rywalizowali o miano najlepszego strzelca.

Przed trudnym zadaniem zosta?o postawione jury w sk?adzie: p. I. Migasiewicz, p. B. Dembi?ska, p. I W?glewska oraz uczennice - A. Fr?ckowiak i A. Krych, poniewa? wszyscy bior?cy udzia? w konkursie wykazali si? du?ymi umiej?tno?ciami i ogromnym zapa?em. Z zapartym tchem oczekiwali na wynik rywalizacji. Zwyci?zc? zosta?a klasa II d pod opiek? wychowawcy - p. A. Dorawy.

W trakcie uroczysto?ci mo?na by?o zwiedzi? wystaw? pt."?ycie codzienne w pocz?tkach XX w.". Zgromadzono tam przedmioty, dzi? ju? cz?sto nieu?ywane, których przeznaczenie i nazwy zatar?y si? w pami?ci. Uczniowie dowiedzieli si? do czego s?u?y?y binokle, mufka czy dusza w ?elazku. Zorganizowanie wystawy by?o mo?liwe dzi?ki p. I. Migasiewicz, p. D. Mrozi?skiej i pp. Samolom, którzy dostarczyli wiele cennych eksponatów. Nad ca?o?ci? uroczysto?ci czuwa?y; p. D. Mrozi?ska, p. R. Hamulczyk i p. D. Senger.

Organizatorzy sk?adaj? podzi?kowania wszystkim, którzy pomogli przygotowa? obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dzi?ki takim inicjatywom ?ywa jest pami?? o patriotach, dzi?ki którym nasza ma?a ojczyzna jest dzi? cz??ci? pa?stwa polskiego.


Renata Hamulczyk


Uroczysty apel przybli?aj?cy wydarzenia tamtych dni przygotowany przez uczniów z Teatru "Iluzja" pod opiek? p. E. S?omy

 

Histori? sztandaru Towarzystwa Pami?ci Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 przybli?y? zgromadzonym
pan Stanis?aw Kinal

Zmagania gimnazjalistów mogli równie? ogl?da? uczniowie Szko?y Podstawowej w Skokach


Konkurs ze znajomo?ci wystawy „?ycie codzienne w okresie Powstania Wielkopolskiego”.

Konkurencje projektowe ocenia?o jury w sk?adzie:
p. I. Migasiewicz, p. B. Dembi?ska, p. I W?glewska oraz uczennice - A. Fr?ckowiak i A. Krych

Konkurs plastycznymi na najciekawiej wykonany "Sztandar oddzia?u powsta?czego"

Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim przeprowadzi? p. G. Samol i p. A. Surdyk

W trakcie uroczysto?ci mo?na by?o zwiedzi? wystaw? pt."?ycie codzienne w pocz?tkach XX w."

Konkurs na ciekawe i oryginalne wykonanie pie?ni patriotycznej

Klasa 1a

 

Klasa 1b

Klasa 1c

Klasa 1c

Klasa 1d

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 2c

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 3c

Klasa 3d

Projekty powsta?czych sztandarów

Ostateczne podsumowanie wyników przez jury

2 wrze?nia 2014 r.

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2013/2014

 

 

 

  

 

K?cik nauczycielski