Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

2012/2013

 

Rok szkolny 2012/2013

Korczak Sylwia / absolwentka/

Kopyd?owska Blanka, Krzymieniewska Michalina, Podraza Kamila, Rychlicka Zuzanna /kl.IIa/,
Krych Angelika , Springer Patrycja /kl. IIb/
Kaczmarek Agnieszka, Rakowicz Joanna, Sommerfeld Anna/ do marca/, Stró?ewska Monika/ II c/
Ju? Klaudia/do stycznia/, Korczak Patrycja /kl.Ib/,
Uram Weronika /kl. Ic/,
Ba?a?yk Sandra, Berent Jagoda, Marciniak Katarzyna /kl.Id/ - 61 cz?onkini zespo?u

Opiekun: Wies?awa Hauke

Osi?gni?cia:

I miejsce w Zawodach Powiatowych w Aerobiku Grupowym

I miejsce w Rejonowych Zawodach w Aerobiku Grupowym – Skoki 2013 r.

XVII miejsce w Wielkopolskie Mistrzostwach M?odzie?y Szkolnej w Aerobiku Grupowym

Wyró?nienie w Powiatowym Przegl?dzie Zespo?ów Muzycznych i Tanecznych - Witryna 2013

Udzia?:

w uroczysto?ciach szkolnych: Festyn Bo?onarodzeniowy, Piknik Naukowy, Zawody w Bocci

uroczysto?ciach ?rodowiskowych: Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy, Dni Skoków, Gala Ta?ca Towarzyskiego W?growiec 2013, Festyn w S?awicy: Urodziny S?awicy

 

Spotkanie z olimpijczykiem XXX Igrzysk Olimpijskich - Londyn 2013

?ukaszem Nowakiem

 

?ukasz Nowak jeszcze niedawno by? uczniem naszej szko?y. Dzi? pewno cz??ciej odwiedza inne miasta i to poza granicami Polski ni? Skoki. Pewnie z trzy razy umawiali?my si? na to spotkanie. Ale… do wytrwa?ych ?wiat nale?y. Czekali?my a? sko?czy trening i wychodzi zaplanowane kilometry. Dziewcz?ta troch? obawia?y si? tego spotkania, bo to przecie? znany z telewizji polski chodziarz z 9 lokat? na ostatnich igrzyskach, cz?owiek znany w ?wiecie no i student.

Przyszed? w reprezentacyjnym dresie z or?em na piersi. Jak zawsze skromny i ch?tny do rozmowy. Pokaza? nam list powo?uj?cy go do Reprezentacji Polski na Igrzyska XXX Olimpiady oraz wiele pami?tek z pobytu w Londynie. Ogl?dali?my zdj?cia z fina?owego chodu na 20 i 50 km. A poniewa? wszyscy ogl?dali?my te transmisj?, wi?c pyta? by?o wiele. Z sentymentem usiad? w szkolnej ?awce i mimo up?ywu lat dok?adnie pami?ta? ,w którym miejscu siedzia? w tej klasie. Wspominali?my te? czasy, gdy ?ukasz by? uczniem mojej klasy- III b. Przy kawie bardzo szybko min?? nam czas. Zrobili?my wiele zdj?? pami?tkowych. ?ukasz ch?tnie stawa? do zdj?cia mimo, ?e by? ju? bardzo zm?czony. Dzi?kujemy za te wspólne chwile.

Jarmark Bo?onarodzeniowy - 16 grudnia 2012 r.

Wyst?pi?y?my z nowym uk?adem choreograficznym do melodii ?wi?tecznej. Kosztowa?o nas to du?o pracy, bo od nowego roku szkolnego mamy 10 nowych dziewczyn z klas I i II. W tym uk?adzie prym wiedzie Michalina, która od pocz?tku tego roku szkolnego ?wiczy sekwencje kroków.

 


A dancechall to domena Kamili. Nauka kroków przychodzi jej z ?atwo?ci?, ale pozosta?ym niekoniecznie. Kto w?tpi niech spróbuje.

Uk?ad z pomponami ?wiczy?y?my z nowymi dziewczynami od wrze?nia. Czy przyniós? oczekiwany efekt?! Warto porówna? uk?ad sprzed roku.

Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy - Skoki, 18 stycznia 2013 r.

Te wyst?py d?ugo b?dziemy pami?ta?, bo operator ?wiat?a tak zadba?, ?e wcale nie by?o nas wida?. Dym tak gryz? w oczy, ?e pod koniec wyst?pu same siebie nie widzia?y?my. Jakim cudem zrobiono te zdj?cia? D?ugo b?dziemy si? nad tym zastanawia?.


VII Igrzyska Rejonu Pilskiego w Aerobiku Grupowym - 9.03.2013 r.

Ju? 2 raz w naszym gimnazjum odby?a si? kolejna edycja Gimnazjady Województwa Wielkopolskiego w Aerobiku Grupowym. Organizatorem z ramienia naszej szko?y by?a Wies?awa Hauke. Konkurencja sportowa stosunkowo ma?o znana, cho? bardzo widowiskowa. Nie jest te? rozpowszechniana w mediach mimo, ?e od 1995r. odbywaj? si? Mistrzostwa Europy i ?wiata . Konkurencja jest bardzo trudna mimo, ?e czas prezentacji trwa oko?o 3 minut. S?dziowie oceniaj?:

?wiczenia obowi?zkowe

?wiczenia w pozycjach wysokich i niskich / na pod?odze/

Elementy akrobatyczne

Choreografi?

Dobór muzyki

Synchronizacj? ruchów wszystkich osób ta?cz?cych

Uk?ad figur na boisku i p?ynno?ci przej?? mi?dzy nimi

Wra?enie artystyczne, estetyk? stroju i zako?czenie uk?adu.

Zawody rozegrano w trzech kategoriach:

szko?y podstawowe, gimnazja i szko?y ponadgimnazjalne.


Reprezentacja gimnazjum w sk?adzie:

Kaczmarek Agnieszka kl. IIIc, Kubiatowicz Klaudia kl. Ib, Krych Angelika kl. IIb, Krzymieniewska Michalina kl. IIa, Podraza Kamila kl. IIa, Rychlicka Zuzanna kl. IIa, Springer Patrycja kl. IIb, Stró?ewska Monika kl. IIc, Uram Weronika kl. Ic - opiekun Wies?awa Hauke.

 

Gimnazjum w Skokach

 

Gimnazjum nr 1 w G?bicach

 


Gimnazjum w Drawsku


Klasyfikacja ko?cowa w kategorii :

a/ szko?y podstawowe:

I miejsce - SP nr 1 Chodzie?

II miejsce - SP Lubasz

III miejsce - SP nr 1 Czarnków

b/ gimnazja:

I miejsce - Gimnazjum nr 1 Skoki

II miejsce – Gimnazjum G?bice

III miejsce - Gimnazjum Drawsko

c/ szko?y ponadgimnazjalne:

I miejsce LO Czarnków

II miejsce Z?otów.

Dru?yna naszego gimnazjum walczy?a zaciekle i zaj??a I miejsce. Zakwalifikowa?a si? do Fina?u Wojewódzkiego, który odb?dzie si? 8 kwietnia br. w Poznaniu.

 

 

Gala Ta?ca Towarzyskiego - W?growiec, 5 kwietnia 2013 r.

Zespó? zosta? zaproszony przez estrad? w?growieck? do udzia?u w gali tanecznej/5.04.2013/. Wyst?powali?my tam oczywi?cie w przerwach podczas pokazów. Natomiast podczas samych pokazów kibicowali?my ulubionym parom a po gali wszyscy robili sobie zdj?cia z tancerzami.

 

W?growczanie - W stylu latino /ta?czyli rodzice i córka/ oraz zespó?, wszyscy ju? po wyst?pie

Czarna Mamba - Iwona Pawlovicz jak zawsze na czarno, ale za to w wy?mienitym nastroju. Oddana ta?cowi, tym co kochaj? taniec bez wzgl?du na jakim poziomie. Zach?ca?a wszystkich do bawienia si? ta?cem. W ma?ej 6-letniej Kasi widzia?a przysz?? mistrzyni?.

 

Gimnazjada, Pozna?, 8 kwietnia 2013 r.

Fina? Wojewódzki

Wielkopolskich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej w Aerobiku Grupowym

 

Dru?yna naszego gimnazjum w sk?adzie:

Kaczmarek Agnieszka kl. IIIc, Kubiatowicz Klaudia kl. Ib, Krych Angelika kl.IIb, Krzymieniewska Michalina kl. IIa, Podraza Kamila kl. IIa, Rychlicka Zuzanna kl. IIa, Springer Patrycja kl. IIb, Stró?ewska Monika kl. IIc, Uram Weronika kl. Ic - opiekun Wies?awa Hauke.

 

Oczekuj?c na wyniki czasu mieli?my sporo, wi?c pomys?ów do wype?nienia go te? wiele.

Dru?yna zaj??a XVII miejsce na 22 startuj?ce dru?yny województwa wielkopolskiego

 

Do Areny pojecha?y wszystkie dziewczyny, aby kibicowa? kole?ankom i podpatrywa? innych. Ju? po zawodach i na luzie.

Witryna, 20 kwietnia 2013 r.

?wi?to Szko?y - Skoki, 26.04.2013 r.

Dru?yna szkolnego aerobiku z zaproszonymi go??mi

Och jak przyjemnie na powietrzu. W hali przy ka?dej imprezie jest tak gor?co i tylko ten co tam ta?czy wie jak ci??ko si? oddycha. Grupa z opiekunk?.

 

Zawody w Bocci - Skoki, 8 czerwca 2013 r.

Zespó? ch?tnie wyst?pi? dla dzieci niepe?nosprawnych. Ta?czy?y?my tylko w przerwach, bo ta dyscyplina sportu wymaga wyj?tkowego skupienia i ciszy. Dzieciaki ogl?daj?c wyst?py sta?y jak wmurowane. Czasem nawet nie nad??a?y za ruchami r?k czy nóg. A co dopiero po??czy? oba ruchy w jednym polu widzenia. Dla wielu z nich by?o to niemo?liwe, ale klaska?y najg?o?niej i krzycza?y: jeszcze, jeszcze…

 

Dni Skoków - 23 czerwca 2013 r.

Ten uk?ad zmienia?y?my chyba najwi?cej. Nigdy nie wydawa? si? nam dostatecznie sko?czony. Teraz jednak chyba nam si? podoba.

 

W tym ta?cu chyba najmniej zmian, ale jak si? to mówi diabe? zawsz tkwi w szczegó?ach.

Wi?c mo?e i tu co? nowego?!

 

To uk?ad, który ta?cz? tylko najm?odsze dziewczyny. Teraz prze?ywaj? prawdziwy chrzest bojowy.

 

Nowy uk?ad choreograficzny do utworu: Show me powstawa? na ostatni? chwil?. Prób jak zwykle w takim przypadku by?o za ma?o.

 

Obóz - Ranczo w Dolinie - 9 lipca 2013 r.

Króliki nie uciek?y z klatki, ale owce tak i wcale nie by?o nam tak weso?o, gdy stan?? obok nas baran.

Upa? by? nie do wytrzymania. W cieniu dochodzi?o do 38o C. A? do popo?udnia nikt nie móg? znale?? sobie miejsca. Pani Hania zlitowa?a si? nad nami i przygotowa?a nam „morze” w basenie. Chlapali si? wszyscy, bo tylko wtedy czu?o si? troch? ch?odu.

Po odpoczynku trzeba troch? popracowa?, ale czy to praca, zabawa czy wyg?upy?


Troch? zmok?y?my, bo zaskoczy?a nas ulewa. A potem to ju? by?o bez znaczenia gdzie leje. Woda i tak zbiera?a si? w ka?u?ach, w które najlepiej wskakiwa?o si? zw?aszcza Michasi.


Tworzymy kreacje do laleczek. Czy nam wyjdzie? Zobaczymy…….

 

Ju? koniec odpoczynku, ale nie koniec wakacji. Przed wyjazdem do domu.