Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

 

 

Regulamin

Honorowego Wyró?nienia dla Najlepszego Absolwenta

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Tytu? nosi nazw? „Primus Inter Pares” (z ?ac. pierwszy w?ród równych sobie)
i przyznawany jest najlepszemu uczniowi ko?cz?cemu w danym roku szkolnym

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

wed?ug podanych poni?ej kryteriów.

1. Suma punktów z egzaminów zewn?trznych.

2. Punkty za oceny na ?wiadectwie trzeciej klasy wed?ug zasady: ocena celuj?ca – 6 pkt, bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt., dostateczna – 3 pkt. itd.

3. Punkty za ocen? z zachowania wed?ug zasady: ocena wzorowa – 6 pkt., bardzo dobra – 5 pkt., dobra – 4 pkt., poprawna – 3 pkt.

4. Powy?sze wyniki sumuje si?.

5. W przypadku, gdy ucze? w jednej klasie uczy? si? tylko jednego, a drugi dwóch j?zyków obcych, temu drugiemu liczy si? punkty tylko jednej oceny z j?zyka.

6. W przypadku wyst?pienia równej ilo?ci punktów bierze si? pod uwag? dodatkowo sum? punktów za oceny z pó?rocza klasy trzeciej, a gdy i te s? równe, oceny ze ?wiadectwa drugiej klasy, a? do wy?onienia najlepszego.

7. Gdy na wszystkich poziomach nauczania wynik jest identyczny, przyznawana jest nagroda ex aequo.

8. Tytu?u nie mo?e otrzyma? ucze?, który na ?wiadectwie ma nagann? lub nieodpowiedni? ocen? z zachowania.

9. Tytu? przyznaje si? na koniec roku szkolnego, a zdj?cie laureata (po wyra?eniu przez niego zgody) umieszcza si? w galerii „Primus Inter Pares” i stronie internetowej Szko?y.

10. Nagrod? jest tabliczka pami?tkowa wed?ug wzoru, który stanowi za??cznik niniejszego regulaminu.

 

K?cik nauczycielski