Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

CEREMONIA? SZKOLNY GIMNAZJUM NR 1 W SKOKACH

Ceremonia? szkolny Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczykw w Skokach

jest opisem przeprowadzania najwa?niejszych uroczysto?ci szkolnych z udzia?em sztandaru szko?y.

I SZTANDAR SZKOLNY

Sztandar szko?y sk?ada si? z prostok?tnego p?atu tkaniny obszytego srebrnymi fr?dzlami przytwierdzon? do drzewca. Drzewce wykonane s? z jasnego drewna i g?owicy w kszta?cie god?a pa?stwowego.

Wygl?d sztandaru (praw? i lew? stron?) przedstawiaj? zdj?cia:

Lewa strona sztandaru posiada granatowe t?o. Centralne miejsce zajmuje logo szko?y .

Prawa strona sztandaru posiada czerwone t?o, na ktrym umieszczone jest god?o pa?stwowe.

Na drzewcu umieszczone s? gwo?dzie z nazwami fundatorw.

1. Sztandar szkolny dla spo?eczno?ci szkolnej jest symbolem Polski, Narodu, ma?ej Ojczyzny jaka jest szko?a i jej najbli?sze otoczenie.

2. Uroczysto?ci z udzia?em sztandaru wymagaj? zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, w?a?ciwych postaw jego poszanowania.

3. Sztandar jest przechowywany na terenie szko?y w zamkni?tej gablocie.

4. Insygnia pocztu sztandarowego:

bia?o czerwone szarfy przewieszone przez prawe rami?, zwrcone kolorem bia?ym w stron? ko?nierza, spi?te na lewym biodrze,

bia?e r?kawiczki.

5. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane s? w sekretariacie szko?y. Ca?o?ci? spraw organizacyjnych pocztu zajmuje si? opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spo?rd nauczycieli szko?y.

6. Kandydatury sk?adu pocztu sztandarowego oraz sk?adu rezerwowego s? przedstawiane na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez ni? zatwierdzone.

7. Decyzj? rady pedagogicznej uczniowie mog? by? odwo?ani ze sk?adu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje si? wyboru uzupe?niaj?cego.

8. Sk?ad osobowy pocztu sztandarowego tworz?:

chor??y ucze?,

asysta dwie uczennice.

9. Chor??y i asysta powinni by? od?wi?tnie ubrani:

ucze? ciemny garnitur, bia?a koszula i krawat,

uczennice bia?e bluzki i ciemne spdnice.

10. Uroczystego przekazania sztandaru dokonuje si? podczas uroczysto?ci zako?czenia roku szkolnego.

11. Udzia? sztandaru w uroczysto?ciach na terenie szko?y:

uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego,

?lubowanie klas pierwszych,

obchody ?wi?ta patrona,

uroczysto?ci zwi?zane ze ?wi?tami narodowymi,

uroczysto?ci nawi?zuj?ce do wa?nych wydarze? historycznych w pa?stwie i regionie,

zako?czenie roku szkolnego .

12. Podczas uroczysto?ci szkolnych uczniowie powinni mie? stroje galowe.


II CHWYTY SZTANDARU

Postawa do nogi (zasadnicza) - sztandar po?o?ony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysoko?ci czubka buta. Drzewce przytrzymywane praw? r?k? na wysoko?ci pasa. Lewa r?ka opuszczona wzd?u? cia?a.

Postawa spocznij - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chor??y i asysta w postawie "spocznij".

Postawa na rami? - chor??y praw? r?k? (pomagaj?c sobie lew?) k?adzie drzewce na prawe rami? i trzyma je pod k?tem 45 w stosunku do ramienia. Prawa r?ka wyci?gni?ta wzd?u? drzewca.

Postawa prezentuj - z postawy "zasadniczej" chor??y podnosi sztandar praw? r?k? ipionowo do gry wzd?u? prawego ramienia ( d?o? prawej r?ki na wysoko?ci barku ). Nast?pnie lew? r?k? chwyta drzewiec sztandaru tu? pod praw? i opuszcza praw? r?k? na ca?ej jej d?ugo?ci, obejmuj?c doln? cz??? drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

Salutowanie sztandarem - wykonuje si? z postawy prezentuj- chor??y robi zwrot w prawo skos z rwnoczesnym wysuni?ciem lewej nogi w przd na odleg?o?? jednej stopy ipochyla sztandar do przodu pod k?tem 45. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

W czasie uroczysto?ci ko?cielnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstaj?. Poczet przechodzi przez ko?ci?, trzymaj?c sztandar pod k?tem 45* do przodu i staje po lewej lub prawej stronie, bokiem do o?tarza i do zgromadzonych wiernych, podnosz?c sztandar do pionu. W trakcie mszy ?w. Lub innej uroczysto?ci cz?onkowie pocztu sztandarowego nie kl?kaj?, nie przekazuj? znaku pokoju i nie wykonuj? ?adnych innych gestw, stoj?c ca?y czas w pozycji Baczno?? lub Spocznij. Pochylenie sztandaru pod k?tem 45* do przodu w pozycji Baczno?? nast?puje w sytuacjach:

podczas ka?dego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komuni? ?w. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Naj?wi?tszego Sakramentu,

podczas opuszczania trumny do grobu,

podczas og?oszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjej? pami?ci,

podczas sk?adania wie?cw, kwiatw i zniczy przez wyznaczone delegacje; na ka?de polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kap?ana lub inn? przemawiaj?c? osob?.

III OPIS ZACHOWANIA UCZNIW W TRAKCIE OFICJALNYCH UROCZYSTO?CI

Wej?cie dyrektora szko?y ( wraz z zaproszonymi go??mi) do hali na pocz?tku uroczysto?ci, gdzie zgromadzona jest m?odzie? powinno by? zapowiedziane przez prowadz?cego:

Szanowni zebrani Pan (imi? i nazwisko), dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach.

M?odzie? powstaje z miejsc.


IV CEREMONIA? UROCZYSTO?CI SZKOLNYCH Z UDZIA?EM SZTANDARU

Opis zachowania uczniw w trakcie oficjalnych uroczysto?ci:

WPROWADZENIE SZTANDARU

Baczno??!

Sztandar wprowadzi?!

Uczestnicy w postawie zasadniczej. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczysto?ci, zajmuje miejsce po prawej lub lewej stronie sali przodem do zgromadzonych. Przyjmuje postaw? prezentuj.

Do hymnu pa?stwowego!

Uczestnicy w postawie zasadniczej. Poczet sztandarowy salutowanie sztandarem.

Do raportu patrz!

Spocznij!

Uczestnicy uroczysto?ci przyjmuj? postaw? swobodn?. Poczet sztandarowy postawa spocznij.

WYPROWADZENIE SZTANDARU

Baczno??!

Sztandar wyprowadzi?!

Uczestnicy w postawie zasadniczej. Poczet sztandarowy wychodzi z miejsca uroczysto?ci.

Spocznij!

Uczestnicy uroczysto?ci przyjmuj? postaw? swobodn?.


V CEREMONIA? PRZEKAZANIA SZTANDARU

Komendy. Opis sytuacyjny zachowania uczestnikw.

Prosz? o powstanie

Uczestnicy wstaj? i przyjmuj? postaw? spocznij

Poczet sztandarowy oraz nowy sk?ad pocztu sztandarowego do przekazania sztandaru wyst?p!

Poczet sztandarowy wyst?puje. Nowy sk?ad pocztu wyst?puje i ustawia si? przodem do sztandaru.

Baczno??!

Uczestnicy przyjmuj? postaw? zasadnicz?.

Sztandar przekaza?!

Nowy poczet w kolejno?ci uczennica, ucze?, uczennica wykonuj? krok do przodu przykl?kaj?c na prawe kolano ca?uj? r?bek sztandaru.

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Nast?pnie chor??y podaje sztandar jednej z asysty, przekazuje szarf?, potem r?kawiczki nowemu chor??emu. Odbiera sztandar od asysty i przekazuje nowemu chor??emu mwi?c:

Przekazujemy Wam sztandar szko?y symbol naszego patriotyzmu i tradycji. No?cie go z honorem.

Ust?puj?cy poczet w kolejno?ci uczennica, ucze?, uczennica wykonuj? krok do przodu przykl?kaj?c na prawe kolano ca?uj? r?bek sztandaru.

Ust?puj?cy poczet sztandarowy odmaszerowa?!

Ust?puj?cy poczet

Spocznij!

VI CEREMONIA? ?LUBOWANIA KLAS I


Do ?lubowania!

Poczet sztandarowy wyst?puje i pochyla sztandar pod k?tem 45. W tym samym czasie dwuosobowe delegacje klas pierwszych ustawiaj? si? w dwch szeregach naprzeciwko siebie i unosz? praw? r?k? (dwa palce lewej d?oni wskazuj?cy i ?rodkowy) prosto w kierunku sztandaru.

Wychodz? dwuosobowe delegacje z klas I, ustawiaj? si? w dwch szeregach naprzeciwko siebie i unosz? d?o? do wysoko?ci skroni.

Tekst ?lubowania: (tekst ?lubowania czyta ucze? klasy I)

My, uczniowie Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach ?lubujemy:

sta? na stra?y warto?ci przekazywanych nam przez rodzicw i nauczycieli,

nieustannie pog??bia? przekazywan? wiedz?,

szanowa? godno?? w?asn? i drugiego cz?owieka,

przyjmowa? darowan? mi wiedz?, utrwala? j? i poszerza? tak, aby zwielokrotni?a nasz? warto?? i pozwoli?a bez l?ku pokonywa? kolejne stopnie edukacji,

wsp?tworzy? i szanowa? tradycje mojej szko?y, g?osi? jej dobre imi?, gdziekolwiek mnie los zaprowadzi,

piel?gnowa? w sercu warto?ci, takie jak pracowito??, patriotyzm i humanitaryzm, jakimi zas?yn?? w ?wiecie patron naszej szko?y,

zawsze i wsz?dzie godnie reprezentowa? nasz? szko??, dba? o jej dobre imi?, szanowa? szkolne mienie,

sumiennie wywi?zywa? si? z powierzonych obowi?zkw,

dba? o kultur? j?zyka ojczystego.

Wszyscy: ?lubujemy!

Po ?lubowaniu

Delegacje rozchodz? si?.


VII CEREMONIA? ?LUBOWANIA KLAS III

Do ?lubowania!

Poczet sztandarowy wyst?puje i pochyla sztandar pod k?tem 45. W tym samym czasie dwuosobowe delegacje klas trzecich ustawiaj? si? w dwch szeregach naprzeciwko siebie i unosz? praw? r?k? (dwa palce lewej d?oni wskazuj?cy i ?rodkowy) prosto w kierunku sztandaru.

Wychodz? dwuosobowe delegacje z klas III, ustawiaj? si? w dwch szeregach naprzeciwko siebie i unosz? d?o? do wysoko?ci skroni.

Tekst ?lubowania: (tekst ?lubowania czyta ucze? klasy III)

My absolwenci Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach naszej ojczy?nie i Tobie Szko?o ?lubujemy

Zdobyt? wiedz?, umiej?tno?ci i sprawno?ci jak najlepiej wykorzystywa? w dalszym swoim ?yciu.

Zawsze sumiennie i uczciwie pracowa? oraz czynnie uczestniczy? w ?yciu spo?ecznym i kulturalnym kraju.

Kierowa? w ?yciu ?yczliwo?ci? i tolerancj?, poszanowaniem w?asnej i cudzej godno?ci.

Uparcie d??y? do wyznaczonych celw, ktre zawsze powinny by? zgodne z ideami humanizmu.

Twrczo dzia?a? dla po?ytku ludzi i otaczaj?cego nas ?rodowiska.

Piel?gnowa? uczucia przyja?ni, kole?e?stwa i m?odzie?czego zapa?u.

W nowej szkole pog??bia? wiedz? i doskonali? umiej?tno?ci.

W dalsze ?ycie wysoko nie?? zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach.

?lubujemy! (odpowiadaj? wszyscy uczniowie klas III)

Po ?lubowaniu

Delegacje rozchodz? si?.


VIII UDZIA? SZTANDARU W UROCZYSTO?CIACH POZA TERENEM SZKO?Y

1. Sztandar uczestniczy w najwa?niejszych uroczysto?ciach szkolnych, poza szko?? na zaproszenie innych szk? i instytucji oraz w uroczysto?ciach pa?stwowych i regionalnych.

2. Gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczysto?ciach pogrzebowych lub gdy og?oszono ?a?ob? narodow?, sztandar ozdobiony jest czarnym kirem.

Ceremonia? wchodzi w ?ycie z dniem 25 listopada 2010 r.

K?cik nauczycielski