Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Primus inter pares 2014

Primus inter pares 2014 dla Edwarda Surdyka
Osi?gni?cia w roku szkolnym 2013/2014

Ju? po raz pi?ty w czerwcu 2014 roku przyznany zosta?
tytu? Primus inter pares dla najlepszego gimnazjalisty.
Jego zdobywc? zosta?

Edward Surdyk.

Otrzyma? go za bardzo dobre i celuj?ce wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, trzyletni? prac? w Radzie Samorz?du Szkolnego oraz samorz?dzie klasowym oraz uzyskanie tytu?ów: Laureata I miejsca XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, finalisty VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”, finalisty – dru?ynowo V Powiatowego Konkursu Fizycznego, finalisty Mi?dzywojewódzkiego Konkursu z Literatury i J?zyka Polskiego „Z?ota ?aba”. Zaj?cie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrz?cej”, zaj?cie I miejsca w konkursie recytatorskim „G?os Poezji”; IV miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Cystersach. Udzia? w Finale Wojewódzkim Konkursu Przyrodniczego PTOP „Salamandra” w latach 2011-2014, udzia? w etapie ponadpowiatowym Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pó?nocnej Wielkopolski, trzyletni udzia? w finale wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, V miejsce dru?ynowo w finale wojewódzkim XLII Ogólnopolskiego M?odzie?owego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego, udzia? w Konkursie Recytatorskim „Tuwim – na powa?nie i… mniej powa?nie". Trzyletni? prac? w kole biologicznym i historycznym, dwuletni? prac? w kole geograficznym, aktywn? dzia?alno?? w teatrze szkolnym „Iluzja” oraz godne reprezentowanie szko?y w biegach na orientacj?, szachach, pi?ce no?nej, lekkoatletyce i unihokeju.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyró?nieni uczniowie w roku szkolnym 2013/2014.

Najwa?niejszym wyró?nieniem dla uczniów ko?cz?cych edukacj? w gimnazjum jest list gratulacyjny dla rodziców. Wyró?nienie to otrzymuje ucze?, który w klasie pierwszej i drugiej otrzyma? ?wiadectwo z wyró?nieniem, a w klasie trzeciej ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 5.00 oraz wzorowe

zachowanie.

Listy gratulacyjne dla rodziców w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali:

Karolina Gasi?ska kl. III a

Zuzanna Rychlicka kl. III a

Magdalena Lisewska kl. III b

Julia Wasylewicz kl. III b

Dominika Drews kl. III d

Daria Krupa kl. III d

Edward Surdyk kl. III d

?wiadectwa z wyró?nieniem (?rednia ocen 4,75) otrzymali:

Julia Nowicka I a

Patrycja Sto?ek I a

Franciszek Dukszta I a

Patryk Szwed I a

Patryk Jankowski I a

Ilona Nowicka I b

Weronika Smykowska I b

Antonina Wawrzyniak I b

Julia Dere?y?ska I c

Maria Siuchni?ska I c

Aleksandra Szyma? I c

Anna Zrobczy?ska I c

Mateusz Pawlicki I d

Dominika Pawlicka I d

Klara Burzy?ska II a

Katarzyna Szczepaniak II a

Tomasz Markiewicz II a

Daria Szwed II b

Izabela Dere?y?ska II b

Edwin Borkowski II b

Dariusz Dziel II b

Micha? Kerntopf II b

Weronika Mucha II c

Weronika Grynia II c

Jonasz ?ak II c

Weronika Sydow II d

Rados?aw Szczepaniak II d
Karolina Gasi?ska III a

Zuzanna Rychlicka III a

Kamila Podraza III a

Natalia Sto?ek III a

Justyna Bartkowiak III a

Katarzyna Hepner III a

Bartosz K?pka III b

Marta Siuchni?ska III b

Dominika Drews III d

Oliwia Grochowska III d

Roksana Klimczak III d

Daria Krupa III d

Magdalena Tyl III d

Klaudia Za??ska III d

Edward Surdyk III d

Za wybitne osi?gni?cia sportowe absolwentom klas trzecich przyznane zosta?y pami?tkowe statuetki.

Tegorocznymi wyró?nionymi sportowcami zostali:

Kamila Podraza - III a

Karolina Gasi?ska - III a

Zuzanna Rychlicka - III a

Ilona Borkowska - III a

Blanka Kopyd?owska - III a

Patryk Pendzi?ski - III a

Denis Grabiszewski - III a

Hubert ?ukaszewski - III a

Klaudia Za??ska - III d

Edward Surdyk - III d

Nagrody ksi??kowe za wybitne osi?gni?cia naukowe za rok szkolny 2013/2014 otrzymali:

Julia Nowicka I a

Patryk Jankowski I a
Ilona Nowicka I b

Julia Dere?y?ska I c

Anna Surdyk I c

Aleksandra Szyma? I c

Klara Burzy?ska II a

Katarzyna Szczepaniak II a

Tomasz Markiewicz II a

Karolina Gasi?ska III a

Zuzanna Rychlicka III a

Kamila Podraza III a

Magdalena Lisewska III b

Julia Wasylewicz III b

Dominika Drews III d

Daria Krupa III d

Magdalena Tyl III d

Edward Surdyk III d

?ukasz Bartkowiak III h

Krzysztof Charzy?ski III h

Daria ?wiertniak III h

Krzysztof Suchy III h

 

Ranga

Nazwa konkursu

Miejsce

Imi? i nazwisko ucznia

Prowadz?cy

P

Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Cystersach

IV

Edward Surdyk

R. Hamulczyk

W

Mistrzostwa Wielkopolski
w Biegach na Orientacj?

III

Sebastian Mazurek

W. Nowak

W

Sztafetowe Biegi Prze?ajowe

XIII

Dru?yna dziewcz?t

W. Nowak

W

Indywidualne Biegi Prze?ajowe

4-ch finalistów

W. Nowak

W

XVIII Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce

I

III

Anna Surdyk, Daria Szwed, Edward Surdyk

Edwin Borkowski

A. Surdyk

W. Surdyk -Fertsch

W

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

I

Edward Surdyk

A. Surdyk

R

Wojewódzki Konkurs Historyczny

finalista

Edward Surdyk

A. Surdyk

O

XLII Ogólnopolski M?odzie?owy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy

V

Edward Surdyk, Dariusz Dziel, Anna Surdyk

A. Surdyk

W

Konkurs Wiedzy o Regionie "Moja Wielkopolska"

VII - X

Edward Surdyk

A. Surdyk

P

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Unihokeju Dziewcz?t

II

Klaudia Za??ska,
Magdalena Tyl,
Daria Stajkowska,
Natalia Napiera?a,
Paulina Adamska,
Agata Smykowska

A. Dorawa

P

Konkurs Wokalistów i Solistów

wyró?nienie

Julia Dere?y?ska

B. Dembi?ska

P

Powiatowy Konkurs Matematyczny

I

Krzysztof Pol

B. Cibail

P

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

wyró?nienie

Weronika Grynia
Weronika Mucha

E. S?oma

R

Gimnazjada w Aerobiku Grupowym

I

B. Kopyd?owska,
M. Krzymieniewska,
K. Podraza, Z. Rychlicka
A. Krych, P. Springer,
A. Kaczmarek, P. Korczak, K. Kubiatowicz

W. Hauke

W

Gimnazjada w Aerobiku Grupowym

XIV

B. Kopyd?owska,
M. Krzymieniewska,
K. Podraza, Z. Rychlicka
A. Krych, P. Springer,
A. Kaczmarek, P. Korczak, K. Kubiatowicz

W. Hauke

W

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

laureat

K. Pol

M. Dudek

MP

Mi?dzypowiatowy Konkurs Geograficzny "3xAtmosfera"

V

Izabela Druciarek

Daria Szwed

M. Dudek

W

Konkurs Przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

V

Julia Wasylewicz

Edward Surdyk

Anna Zrobczy?ska

Anna Surdyk

M. Dudek

O

Konkurs ASTROBOT

udzia?

Dariusz Dziel

Micha? Kerntopf

M. Dudek

P

XI Powiatowy Turniej Ekologiczno - ?owiecki

IV

Julia Wasylewicz

Patryk Jankowski

Franciszek Dukszta

M. Samol

P

Powiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pó?nocnej Wielkopolski

II

III

wyró?nienie

Jonasz ?ak

Karol Malec

Julia Wasylewicz

M. Samol

SR

Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pó?nocnej Wielkopolski

udzia?

Jonasz ?ak

Karol Malec

Julia Wasylewicz

M. Samol

R

Konkurs PTOP Salamandra "Skrzydlaci mieszka?cy naszych lasów"

I

II

Karol Malec

Edwar Surdyk

M. Samol

W

Wojewódzki Konkurs PTOP Salamandra "Skrzydlaci mieszka?cy naszych lasów"

udzia?

Karol Malec

Edwar Surdyk

M. Samol

O

Ogólnopolski Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2014

IV

J. Nowicka,
M. Moszczy?ska,
P. Jankowski,
P. Szwed, F. Dukszta

M. Samol

K?cik nauczycielski