Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Najwa?niejsze wydarzenia 2014 - 2015


26 czerwca 2015 r.

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015

Weronika Sydow - uczennica klasy III d - poprowadzi?a uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego

Uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego

Funkcj? przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego
Weronika Sydow przekaza?a uczniowi klasy 2 a - Patrykowi Jankowskiemu

Uroczyste ?lubowanie uczniów klas trzecich

Listy gratulacyjne dla Rodziców wr?czy? Pan Dyrektor Wies?aw Sierzchu?a.

Otrzymali je:

Klara Burzy?ska kl. III a

Katarzyna Szczepaniak kl. III a

Tomasz Markiewicz kl. III a

Izabela Druciarek kl. III b

Edwin Borkowski kl. III b

Dariusz Dziel kl. III b

Micha? Kerntopf kl. III b

Daria Szwed kl. III b

Jonasz ?ak kl. III c

Weronika Sydow kl. III d

?wiadectwa z wyró?nieniem w klas III otrzymali:

Marta Dudzi?ska III a
Izabela Klewenhagen III a

Julia Korczak III b

Krzysztof Pol III b

Weronika Mucha III c

Weronika Grynia III c
Karol G?owacki III c

Karol Malec III c

Sandra Stefa?ska III d

Rados?aw Szczepaniak III d

?wiadectwa z wyró?nieniem w klas II otrzymali:
Julia Nowicka II a
Patryk Jankowski II a

Ilona Nowicka II b

Anna Ogórkiewicz II b

Weronika Smykowska II b

Julia Dere?y?ska II c

Maria Siuchni?ska II c

Anna Surdyk II c

Aleksandra Szyma? II c

Anna Zrobczy?ska II c

Dominika Pawlicka II d

Mateusz Pawlicki II d
Wiktoria Piec II d
Krystian Derezi?ski II g


?wiadectwa z wyró?nieniem w klas I otrzymali:
Julia Fr?ckowiak I a
Kacper Konieczka I a

Adrian Szwed I a

Patrycja Gronowicz I b

Magdalena Mróz I b

Karolina Wysocka I b

Eliza Za??ska I b

Piotr Kawczy?ski I b

Miko?aj Pasternak I b

Julia Kwapi?ska I c

Weronika Rojtek I c

Natalia Dudek I d
Martyna Fr?ckowiak I d
Paulina Gatkowska I d

Wiktoria Klimczak I d

Maja Kucz I d

Andrzej Inda I d

Kacper Kujawa I d


Nagrody ksi??kowe za wybitne osi?gni?cia naukowe za rok szkolny 2014/2015 otrzymali:

Julia Fr?ckowiak I a

Adrian Szwed I a

Filip Stefa?ski I a

Karolina Wysocka I b

Eliza Za??ska I b

Piotr Kawczy?ski I b

Julia Kwapi?ska I c

Weronika Rojtek I c

Krystian Wyrozumialski I c

Martyna Fr?ckowiak I d

Wiktoria Klimczak I d

Maja Kucz I d

Andrzej Inda I d

Kacper Kujawa I d

Sebastian Szulc I d

Julia Nowicka II a

Patryk Jankowski II a

Ilona Nowicka II b

Anna Ogórkiewicz II b

Weronika Smykowska II b

Julia Dere?y?ska II c

Maria Siuchni?ska II c

Anna Surdyk II c

Aleksandra Szyma? II c

Anna Zrobczy?ska II c

Dominika Pawlicka II d

Mateusz Pawlicki II d

Wiktoria Piec II d

Krystian Derezi?ski II g

Paulina Andrzejewska III a

Anna Fr?ckowiak III a

Katarzyna Szczepaniak III a

Klara Burzy?ska III a

Tomasz Markiewicz III a

Maciej Urbaniak III a

Rafa? Zaranek III a

Julia Korczak III b

Krzysztof Pol III b

Roksana Musielak III b

Daria Szwed III b

Izabela Druciarek III b

Edwin Borkowski III b

Dariusz Dziel III b

Micha? Kerntopf III b

Klaudia Kubiatowicz III b

Patrycja Korczak III b

Adam Pilaczy?ski III b

Jonasz ?ak III c

Aleksandra Frontczak III c

Magdalena Paczy?ska III c

Karol Malec III c

Weronika Sydow III d

Patrycja Rafi?ska III d

Rados?aw Szczepaniak III d

Szymon Serafi?ski III d

Klaudia Kucharska III d

Sandra Stefa?ska III d

Daria Cegielska III g

 

 


Za wybitne osi?gni?cia sportowe absolwentom klas trzecich przyznane zosta?y pami?tkowe statuetki.

Tegorocznymi wyró?nionymi sportowcami zostali:

Anna Fr?ckowiak III a

Katarzyna Szczepaniak III a

Marta Dudzi?ska III a

Anna Kostecka III a

Klara Burzy?ska III a

Sebastian Mazurek III a

Marek Jahnz III a

Krystian Nowak III a

Tomasz Markiewicz III a

Piotr Smolanowicz III a

Klaudia Ju? III d

Weronika Sydow III d

 

Ju? po raz szósty w czerwcu 2015 roku przyznany zosta?
tytu? Primus inter pares dla najlepszego gimnazjalisty.
Jego zdobywc? zosta?a Weronika Sydow.

 

Wr?czone zosta?y równie? wyró?nienia w postaci przechodnich pucharów
dla najlepszych klas w poszczególnych pionach,
które zosta?y zdobyte na festynie sportowo - rekreacyjnym z okazji Dnia Dziecka
Puchar otrzyma?a klasa

I a z zwychowawc? Danut? Kobus - Bogunia
II a z wychowawc? Hann? W?glewsk?
i III d z wychowawc? Ann? Doraw?


24 czerwca 2015 r.

Gimnazjalne rozgrywki sportowe w pi?ce no?nej EUROGIM

Ju? po raz czwarty odby?y si? rozgrywki sportowe w pi?ce no?nej EUROGIM. Po wcze?niejszym losowaniu klasy reprezentowa?y nast?puj?ce pa?stwa:

I a - Niemcy

I b - Anglia

I c - Polska

I d - Szwajcaria

II a - Rosja

II b - W?ochy

II c - Holandia

II d - Hiszpania

III a - Ukraina

III b - Belgia

III c - Francja

III d - Portugalia

Dru?yny zosta?y rozlosowane w 4 grupach:

 

A

B

C

D

II d - Hiszpania
III a - Ukraina
II c - Holandia

I b - Anglia
II a - Rosja
III b - Belgia

I a - Niemcy
III c - Francja
I d - Szwajcaria

II b - W?ochy
III d - Portugalia
I c - Polska

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce - Ukraina - III a

II miejsce - Niemcy - I a

III miejsce Rosja - II a

IV miejsce - Portugalia - III d

Jury w sk?adzie: Dyrektor W. Sierzchu?a, A. Surdyk, S. J?draszak i N. Napiera?a wybra?o:

króla strzelców - Sebastian Jab?o?ski - 3 c

królow? strzelczy? - Natalia Jahnz - 2 a, ?ucja Teofilewska - 1 a

najlepszego bramkarza - Adrian Zamecki - 3 a

wykonawc? naj?adniejszej bramki - Krystian Wieczorek - 2 c

najbardziej warto?ciowego pi?karza - Filip Stefa?ski - 1 a

 

W przerwie mi?dzy klasowymi rozgrywkami wyst?pi? zespó? taneczny dzia?aj?cy przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.


 

 

22 czerwca 2015 r.

Bal absolwentów klas trzecich


19 czerwca 2015 r.

Dzie? Dziecka

 

Dnia 19 czerwca odby? si? Festyn Sportowo - Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka o Puchar Przechodni Dyrektora. Dzie? ten rozpocz?li?my prelekcj? na temat "Ryzykowanych zachowa?", a nast?pnie marsem profilaktycznym pod has?em "Dopalaczom mówimy nie".

 

 

W festynie wzi??y udzia? wszystkie klasy, wychowawcy, zast?pcy wychowawców oraz rodzice. Uczestnicy brali udzia? w takich konkurencjach jak: wy?cig rz?dów, sztafeta, rzut beretem, tor rowerowy, strzelanie z wiatrówki, przeci?ganie liny. Odby? si? równie? turniej pi?ki no?nej i pi?ki siatkowej pla?owej. Tradycyjnie podsumowanie tych zmaga? mia?o miejsce podczas uroczysto?ci zako?czenia roku szkolnego. Dyrektorzy szko?y pan Wies?aw Sierzchu?a i Pan Grzegorz Samol wr?czyli zwyci?zcom puchary oraz pami?tkowe albumy. W poszczególnych pionach najlepsze okaza?y si? klasy:

I a, II c, III d.

Sk?ad klasy I a:

Andraka Nadia, B?dziecha Adrianna, Dere?y?ska Daria, Fr?ckowiak Julia, G?uszek Dagmara, Jung Martyna, ?ukaszewska Anita, Martynek Julia, Pietrzak Agnieszka, Rakocy Dagmara, Stefa?ska Zuzanna, Teofilewska ?ucja, Zamecka Erika, D?browski Sebastian, Konieczka Kacper, Kubicki Stanis?aw, Nawrocki Piotr, Rakowski Dominik, Sendor Dominik, Siódmiak Krystian, Springer Jakub, Stefa?ski Filip, Szwed Mi?osz, Wojtkowiak Bartosz, Wo?niak Wiktor.

Rzut beretem - 31,08 m.

Rodzic: p. Agata Konieczka

Wychowawcy: Danuta Kobus - Bogunia, z-ca El?bieta Chojnacka.

Sk?ad klasy II a:

Kamila Budka, Alicja Burzy?ska, Ewelina Gruszka, Natalia Jahnz, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Patrycja Sto?ek, Paulina Wojtkowiak, Bartosz Belter, Marcin Dolatowski, Franciszek Dukszta, Szymon Futro, Patryk Jankowski, ?ukasz Kaczmarek, Maciej Maryniocha, Patryk Paczkowski, Patryk Piechowiak, Adrian Sommerfeld, Mateusz Zieli?ski.

Rzut beretem - 31,85 m.

Rodzic: p. Anna Dolatowska

Wychowawcy: Hanna W?glewska, z-ca Grzegorz Samol.

Sk?ad klasy III d:

Ba?a?yk Sandra, Berent Jagoda, Ju? Klaudia, Kerger Karina, Ko?odziejczak Wirginia, Ko?odziejczak Violetta, Kucharska Klaudia, Marciniak Katarzyna, Myszka Kamila, Rafi?ska Patrycja, Stefa?ska Sandra, Sydow Weronika, Uci?ska Agnieszka, Zygmaniak Izabela, Bili?ski Mateusz, ?ucki Szymon, Przybysz Daniel, Serafi?ski Szymon, Szczepaniak Rados?aw.

Rzut beretem - 18,74 m.

Rodzic: --------------

Wychowawcy: Anna Dorawa, z-ca Maciej Teofilewski.

 

Prelekcja na temat "Ryzykowanych zachowa?"

 

Marsz profilaktyczny pod has?em "Dopalaczom mówimy nie"

 

Festyn sportowo - rekreacyjny

 


Wy?cigi rz?dów


Rzut beretem


Lina


Sztafeta


Strzelanie z wiatrówki


Turniej pi?ki no?nej


Turniej pi?ki siatkowej pla?owej


 

3 czerwca 2015 r.

VII Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej

ZNOWU GODALI PO NASZYMU

Ju? po raz siódmy 3 czerwca 2015 w murach skockiego gimnazjum odby? si? Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej. Tradycyjnie patronat nad konkursem obj?li: Starosta Powiatu W?growieckiego – Tomasz Kranc i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz K?os. Piel?gnowanie gwary pozna?skiej, utrwalanie ?wiadomo?ci istnienia odmian j?zyka polskiego, umiej?tno?? pi?knego i sugestywnego wyg?aszania tekstów, rozbudzanie zainteresowa? regionalistycznych oraz krzewienie uczu? patriotycznych to cele jakie przy?wieca?y temu spotkaniu.

Na „godanie po naszymu” zdecydowa?o si? 24 uczniów z gimnazjów z Gniezna, W?growca, Wapna, dwóch szkó? z Rogo?na, Lubonia, Murowanej Go?liny, Dopiewa i Skoków. Wyg?aszane by?y teksty Juliusza Kubla, Zenona Mateckiego, Antoniego Bartkowiaka, Ireneusza P?onki, Renaty Buczkowskiej, Lecha Konopi?skiego oraz tekst w?asny wyst?puj?cych: Patryka Jankowskiego i Patryka Piechowiaka.

Konkurs rozpocz?? od od?piewania „Ody do pyry” oraz z?o?enia przez uczestników konkursu przyrzeczenia, którego fragment brzmia? nast?puj?co:

„Przyrzekamy:

Nie nygusowa?,

Nie manygowa?,

Nie chachmynci?,

Nie klamizerowa?

I nigdy nie mie? dwóch lewych pazurów do roboty!

…Przyrzekamy!”

Nad konkursowymi zmaganiami czuwa?a komisja w sk?adzie:

- Iwona Migasiewicz – polonistka, pomys?odawczyni konkursu,

- Wies?awa Surdyk Fertsch – nauczycielka historii i doradca- metodyk,

- Ma?gorzata Florysiak – przewodnicz?ca Ko?a Emerytów i Rencistów w Skokach, mi?o?niczka gwary pozna?skiej, która oceniaj?c wyst?p bra?a pod uwag?: warstw? j?zykow?, wymagaj?c, by wyg?aszane teksty mia?y charakter miejskiej gwary Poznania oraz dobór tekstu, interpretacj? utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Wszystkie prezentacje by?y ciekawe, budzi?y wiele emocji i rozbawia?y publiczno??, która nagradza?a wyst?puj?cych gromkimi brawami.

Komisja po burzliwych naradach dokona?a wyboru tych najlepszych. Zwyci?zcami VII Rejonowego konkursu Gwary Pozna?skiej zostali:

I miejsce

duet: Arkadiusz Charzy?ski i Bart?omiej Zalewski z Gimnazjum nr 1 im. Kardyna?a Wyszy?skiego w Luboniu

II miejsce

Agata Przyby?ek z Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie

III miejsce

Sebastian Krzy?anowski – z Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie.

Wyró?nienia otrzymali: Patryk Jankowski i Patryk Piechowiak z Gimnazjum nr 1 im Polskich Olimpijczyków w Skokach, Jakub Konieczny z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom” w Gnie?nie, Joanna Ma?kowiak z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie, Kacper Przybylski z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom” w Gnie?nie, Dawid Skowro?ski z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom”

w Gnie?nie, Gabriela Smólczyk i Patryk Królik z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie oraz Kacper Kujawa z z Gimnazjum nr 1 im Polskich Olimpijczyków w Skokach.

W kategorii szkó? I miejsce zdoby?o Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie, II miejsce - Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom” w Gnie?nie, III miejsce przypad?o gospodarzom.

Nagroda publiczno?ci, przy przyznawaniu której z punktacji wy??czono uczniów reprezentuj?cych skockie gimnazjum, trafi?a do zdobywców I miejsca - Arkadiusza Charzy?skiego i Bart?omieja Zalewskiego Okazuje si?, ?e „ malarze” z Lubonia z prezentacj? „Malowanie” Zenona Mateckiego, swoim urokiem osobistym i gwarowo profesjonalnym wykonaniem oczarowali zarówno jurorów, jaki i publiczno??. Nagrodzeni i wyró?nieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci dyplomów, ksi??ek tematycznie zwi?zanych z konkursem, statuetek, natomiast wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów uhonorowano podzi?kowaniami, dyplomami i materia?ami promuj?cymi powiat i gmin?. Wygrane szko?y wyjecha?y z cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci: drukarki, zewn?trznego dysku oraz g?o?ników. Gwarowe zmagania uwie?czy?a wspólnie za?piewana piosenka „Godejmy po naszymu” z repertuaru kapeli „Zza Winkla”. Konkurs zako?czy?a wspólna fotografia i zapewnienia, ?e zobaczymy si? za rok na ósmym ju? z kolei spotkaniu mi?o?ników pozna?skiej gwary.

Konkurs zorganizowa?a grupa nauczycieli i uczniów z klas Id, II b, III c i III b, dzi?ki aprobacie i pomocy dyrekcji gimnazjum. Smaczny posi?ek dla uczestników i nagrody w mini konkursie gwarowym dla publiczno?ci zapewnili sponsorzy: Krzysztof Migasiewicz - w?a?ciciel ZPH Piekarnia - Cukiernia "EMKA" w Skokach oraz Lech Dworzy?ski - prezes PPH LEMAR w Potrzanowie.

El?bieta Berendt, El?bieta S?oma

2 czerwca 2015 r.

uroczysta IX Absolutoryjna Sesja Rady Miasta i Gminy Skoki

 

2 czerwca w hali naszego gimnazjum mia?a miejsce uroczysta IX Absolutoryjna Sesja Rady Miasta i Gminy Skoki. Wzi?li w niej udzia? uczniowie klas drugich oraz mieszka?cy miasta. Sesja ta po??czona zosta?a z prezentacj? o naszej gminie dawniej i dzi? z okazji przypadaj?cego w tym roku XXV - lecia Samorz?dno?ci.


 

22 maja 2015 r.

VI Piknik Naukowy pod has?em "Odkryj swój talent"

22 maja 2015r. w skockim gimnazjum odby? VI Piknik Naukowy pod has?em „Odkryj swój talent”. Swoj? obecno?ci? zaszczyci?y nas w?adze gminne, delegacje gimnazjów z Gniezna, Kiszkowa, Mie?ciska, W?growca, Witkowa oraz szkó? podstawowych z Popowa Ko?cielnego i Skoków.

Cz??? oficjaln? przygotowali m?odzi aktorzy naszego gimnazjum. Najpierw uczniowie klas pierwszych przedstawili inscenizacj? ba?ni „Czerwony Kapturek” w wersji angloj?zycznej, a nast?pnie cz?onkowie Szkolnego Ko?a Teatralnego „Iluzja” zaprezentowali humorystyczne scenki rodzajowe. Wyst?py nagrodzono gromkimi brawami.

W dalszej cz??ci pikniku wszyscy z zaciekawieniem s?uchali i podziwiali uczestników konkursu „Mam talent”, którzy wykazali si? nie lada odwag? i uzdolnieniami. Dzi?ki pokazom animatorów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dowiedzieli?my si?, czym jest muzyka dla fizyka, a czym dla artysty. Du?? atrakcj? pokazów by?a orkiestra utworzona z widzów, którzy wygrywali melodi? plastikowymi rurkami – ?wietna zabawa!

Po cz??ci oficjalnej nadszed? czas na zadania projektowe. By?y to m.in.: eksperymenty, do?wiadczenia, ?amig?ówki, zagadki i gry z ró?nych dziedzin nauki. M?odzie? z wielkim entuzjazmem uczestniczy?a w prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez zaproszonych go?ci: podró?niczk? pani? Ma?gorzat? Wojciechowsk?, artystki - pani? Anit? Sikor? i Agnieszk? Fertsch, mi?o?nika pszczó? pana Marka Bukowskiego, ornitologa pana Artura Lange i pracowników Nadle?nictwa ?opuchówko.

Pogoda dopisa?a, wi?c szkolny taras by? licznie odwiedzany przez ró?ne grupy wiekowe, by wspólnie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Mi?o?ników Astronomii z Poznania i cz?onkami Szkolnego Ko?a Astronomicznego „Antares” prowadzi? obserwacje S?o?ca sprz?tem astronomicznym.

W naszych szkolnych murach go?cili?my równie? paralotniarzy - pana Daniela Walkowiaka i Tomasza Kroteckiego, cz?onków kadry narodowej Aeroklubu Polskiego, którzy zaprezentowali wszystkim zainteresowanym motoparalotnie i odpowiedzieli na szereg pyta? zwi?zanych z uprawianiem tego rodzaju sportu.

W trakcie zada? projektowych odby? si? VI Konkurs Plastyczny „Mój talent” i IV Skocki Konkurs Przyrodniczy.

Ostatni? pozycj? pikniku by? „Playback show” przygotowany przez naszych gimnazjalistów. Zaszczytny tytu? „Ulubie?ca publiczno?ci” zosta? przyznany klasie Id.

VI Piknik Naukowy zako?czy? si? og?oszeniem wyników i wr?czeniem atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Nie uda?oby si? przygotowa? tego przedsi?wzi?cia, gdyby nie hojno?? wielu firm i instytucji.

Ogromne podzi?kowania kierujemy do fundatorów nagród rzeczowych : Dyrekcji Zespo?u Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w W?growcu, w?a?ciciela Firmy Transportowej w S?awnie - Pana Andrzej W?dzikowskiego, w?a?ciciela firmy Agro-Handel w Polskiej Wsi - Pana Tomasza Lewandowskiego, w?a?ciciela firmy PHU w Polskiej Wsi - Pana Krzysztofa Ksel, w?a?ciciela firmy Auto – Mechanika w Kamie?cu - Pana Rafa?a Pisarka. Dzi?kujemy za przygotowanie ciep?ego posi?ku, który ufundowa? Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Pan Krzysztof Migasiewicz, w?a?ciciel Cukierni Piekarni „Emka” w Skokach.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ MÓJ TALENT”

1miejsce – Julia Graczyk - Akademickie Gimnazjum w Gnie?nie

2 miejsce – Klaudia Figura - Akademickie Gimnazjum w Gnie?nie

3miejsce – Wiktoria Gibas - Gimnazjum Polskich Noblistów w Kiszkowie

Wyró?nienie- Paulina Springer i Jagoda Szkudlarek

WYNIKI IV SKOCKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

1 miejsce – Gimnazjum nr 1im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

2 miejsce – Gimnazjum nr 1 Gminy W?growiec im. Marii Konopnickiej

3 miejsce – Gimnazjum Polskich Noblistów w Kiszkowie

WYNIKI KONKURSU „ MAM TALENT”

1 miejsce - Karolina Jankowiak, Izabele Urbanek, Micha? ?ó?tkowski –Akademickie Gimnazjum w Gnie?nie

2 miejsce – Alicja Burzy?ska –Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

3 miejsce - Olga Jurek - Gimnazjum Polskich Noblistów w Kiszkowie

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU O GMINIE SKOKI

1 miejsce – Anna Zrobczy?ska

2 miejsce – Weronika Sydow

3 miejsce – Weronika Rojtek

W imieniu organizatorów serdecznie dzi?kuj? nauczycielom i uczniom, którzy bardzo zaanga?owali si? w przygotowanie zada? projektowych i wszystkim tym osobom, dzi?ki którym piknik by? po raz kolejny niepowtarzalnym, wspania?ym wydarzeniem.

Ma?gorzata Dudek

29 kwietnia 2015 r.

Uroczysta akademia z okazji 3 Maja

„?wi?to przesz?o?ci - ?wi?tem dla nas”

28.04. 2015 r. spo?eczno?? gimnazjum uczci?a ?wi?to Konstytucji 3 Maja. Okoliczno?ci uchwalenia pierwszej w Europie a drugiej na ?wiecie konstytucji przypomnia? apel przygotowany przez uczniów klasy III b: Micha?a Kerntopfa, Dari? Szwed, Dariusza Dziela, Edwina Borkowskiego, Krzysztofa Pola, Izabel? Druciarek i Juli? Korczak.

M?odzi aktorzy wcielili si? w historyczne postacie w?adców pa?stw s?siaduj?cych z Rzeczypospolit? w trakcie I rozbioru w 1772 r., króla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego oraz Stanis?awa Ma?achowskiego - marsza?ka Sejmu Czteroletniego.

Muzyczn? opraw? apelu stanowi? chór z?o?ony z uczniów klasy I d:Martyny Fr?ckowiak, Sandry Litkowiec, Natalii Dudek, Pauliny Gatkowskiej, Mai Kucz, Wiktorii Podolskiej, Kacpra Kujawy, Wiktorii Klimczak (przygotowany przez p. M. Zaganiaczyk). Wykona? utwory: ”Jest taki kraj” i „Witaj, majowa jutrzenko”. Nad ca?o?ci? uroczysto?ci czuwa?y: p. D. Mrozi?ska, p. D. Senger i p. R. Hamulczyk.

Uroczysto?? przypomnia?a widzom wa?ne wydarzenia z historii naszej ojczyzny i pokaza?a, jak istotne jest, aby pami?? o nich nie zatar?a si? w ?wiadomo?ci kolejnych pokole? m?odych Polaków. Jej celem by?o wzmocnienie uczu? patriotycznych oraz dumy z osi?gni?? naszych przodków.

 


24 kwietnia 2015 r.

VIII Spotkanie Gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków
i VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

 

Ju? po raz ósmy odby?o si? w Skokach Ogólnopolskie Spotkanie Gimnazjów nosz?cych imi? Polskich Olimpijczyków. W tegorocznych uroczysto?ciach uczestniczy?o 8 szkó? z ca?ej Polski. Swoj? obecno?ci? zaszczyci?y nas delegacje szkó? z Gliwic, K?dzierzyna Ko?la, Ko?a, Przykony, Ostrowite, Racotu, Wa?cza i Skoków.

Zaproszenie nasze przyj?li i przybyli na nasz? uroczysto?? Pan Dariusz Go?dziak – przedstawiciel PKOL – u olimpijczyk z Barcelony, Pan Zbigniew Orywa? - olimpijczyk z Rzymu, Pan ?ukasz Nowak olimpijczyk z Londynu (absolwent skockiego gimnazjum). Swoj? obecno?ci? uroczysto?? u?wietnili Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz K?os, Wiceprzewodnicz?cy Rady Powiatu W?growieckiego Pan Krzysztof Migasiewicz, Proboszcz parafii p.w. ?w. Miko?aja Biskupa w Skokach Ksi?dz Karol Kaczor, Sekretarz Gminy Skoki Pani Blanka Ga?dziak, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach Pani El?bieta Skrzypczak, Przewodnicz?ca Rady Rodziców Pani Anna Balicka. Uroczysto?? prowadzi?a Przewodnicz?ca Samorz?du Szkolnego Weronika Sydow.

?wi?to Szko?y rozpocz??o si? ceremonia?em olimpijskim, podczas którego wprowadzono delegacje szkó? wraz ze sztandarami. Apel olimpijski odczyta?a uczennica klasy pierwszej o profilu sportowym Zuzanna Stefa?ska. Flaga olimpijska zosta?a wci?gni?ta na maszt przez Tomasza Markiewicza w asy?cie kole?anek Izabeli Druciarek i Darii Szwed - uczniów klas trzecich, którzy godnie reprezentowali nasz? szko?? w wielu konkursach i zawodach. Znicz olimpijski zapali? ucze? klasy III sportowej Marek Jahnz w asy?cie kole?anek z klasy Marty Dudzi?skiej i Anny Kosteckiej. Cz??? oficjaln? u?wietnili wyst?pami poetycko – muzycznymi Magdalena Moszczy?ska, Krzysztof Neldner, Julia Dere?y?ska i Julia Martynek. Alicja Burzy?ska uczennica klasy II sportowej- zaprezentowa?a scenk? baletow? samodzielnie opracowan? i przygotowan? przez uczennic?.

Mi?? niespodziank? by?o odczytanie listu z ?yczeniami od Pana Kamila Stocha dwukrotnego z?otego medalisty z Soczi skierowanego dla wszystkich uczestników spotkania. „ …Chcia?bym przekaza? Wam, ?e w przysz?o?ci mo?ecie by? kim chcecie, trzeba tylko marzy? i uwierzy? w siebie”.

Po cz??ci oficjalnej gimnazjali?ci rozpocz?li rywalizacj? sportow? na Pikniku Olimpijskim. Obejmowa? on zmagania w kilku konkurencjach „niekoniecznie olimpijskich”. Du?ym powodzeniem cieszy?a si?: jazda na byku, trampolina, dart, tor stra?acki, strzelanie z wiatrówki, si?omierz, slalom rowerowy i pierwsza pomoc medyczna. Aby uczestniczy? w losowaniu nagród nale?a?o zaliczy? przynajmniej 6 konkurencji. W tym samym czasie cz??? gimnazjalistów zmaga?a si? z pierwsz? cz??ci? testu wiedzy olimpijskiej, a lekkoatleci udali si? na tras? biegu sztafetowego.

Rada Rodziców ufundowa?a wszystkim uczestnikom zlotu ciep?y posi?ek, po którym w hali sportowej odby?a si? druga cz??? konkursu wiedzy olimpijskiej.

Mi?ym akcentem spotkania by?o z?o?enie ?ycze? jubilatowi Zbigniewowi Orywa?owi, który obchodzi? 85 urodziny.

Po zako?czeniu zmaga? odby?o si? wr?czenie nagród zwyci?zcom konkursu wiedzy oraz sztafet olimpijskich a nast?pnie losowanie nagród uczestnikom pikniku olimpijskiego.

WYNIKI VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY OLIMPIJSKIEJ
„?LADAMI POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW”
SKOKI, 24 KWIETNIA 2015

Konkurs sk?ada? si? z dwóch cz??ci. Cz??? pierwsza obejmowa?a test sk?adaj?cy si? z 25 pyta?. Cz??? druga to quiz, w którym ucze? po udzieleniu 2 niepoprawnych odpowiedzi odpada? z dalszej rywalizacji. W klasyfikacji indywidualnej liczy?y si? punkty zdobyte w te?cie pisemnym oraz odpowiedzi z cz??ci ustnej. Do klasyfikacji szkó? liczy?y si? punkty zdobyte przez dwoje uczniów bior?cych udzia? w konkursie z danej szko?y.

WYNIKI INDYWIDUALNE

1. Tomasz Markiewicz – Skoki – 31,5 pkt.

2. Bartosz Kli? – Ko?o 30,0 pkt.

3. Szymon Adler – K?dzierzyn Ko?le – 25,5 pkt.

4. Weronika Ko?mider – Racot – 25,0 pkt.

5.Micha? Nieckarz - K?dzierzyn Ko?le – 24,5 pkt.

6.Jakub Sychowiec – Ko?o – 24,0 pkt.

WYNIKI SZKÓ?

1. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kole - 54,0 pkt.

2. Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
w K?dzierzynie Ko?lu - 50,0 pkt.

3. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach - 44,5 pkt.

4. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie - 40,5 pkt.

5. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie - 37,0 pkt.

6. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem - 35,0 pkt.

7. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Wa?czu - 28,5 pkt.

8. Gimnazjum nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Gliwicach - 26,5 pkt.

FESTIWAL SZTAFET OLIMPIJSKICH

Zespó? sk?ada? si? z 7 uczestników, którzy mieli do pokonania po 800 metrów biegu prze?ajowego ka?dy. Bezkonkurencyjni okazali si? gimnazjali?ci z Gliwic, którzy obronili tytu? wywalczony rok temu.

WYNIKI

1. Gimnazjum Gliwice

2. Gimnazjum Ostrowite

3. Gimnazjum K?dzierzyn Ko?le

4. Gimnazjum Skoki

5. Gimnazjum Racot

6. Gimnazjum Wa?cz

7. Gimnazjum Ko?o

Organizatorzy dzi?kuj? za pomoc w zorganizowaniu zlotu:
Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu,

Starostwu Powiatu W?growieckiego,

Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki,

Radzie Rodziców przy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach,

Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Skokach,

Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach.

G. Samol

Zdj?cia: H. W?glewska

I. W?glewska

 16 - 18 marca 2015 r.

Rekolekcje wielkopostne pod has?em "Wierz? w Syna Bo?ego"

W tym roku jednym z elementów rekolekcji by?a praca warsztatowa m?odzie?y naszego gimnazjum. Uczniowie mieli do wykonania kilka zada?.

Pierwszym z nich by?o wykonanie piosenki o tematyce religijnej.

Drugie zadanie polega?o na wykonaniu pisanki wielkanocnej
dowoln? technik? plastyczn?.Nast?pnie uczniowie musieli odegra? scenk? biblijn? wed?ug w?asnej inwencji twórczej tak, aby uczniowie pozosta?ych klas mogli j? rozpozna? i nazwa?. Czas wykonania nie móg? przekracza? 5 minut.

Ostatnim zadaniem by?o wykonanie palmy wielkanocnej, równie? wed?ug w?asnej inwencji twórczej.

Wszystkie wy?ej wymienione zadania prezentowane by?y w hali przed szkoln? publiczno?ci?. W czasie trwania prezentacji ka?da z klas otrzyma?a kart?, na której zapisywa?a punkty dla poszczególnych wykonawców. Za ka?de wykonane zadanie mog?a przyzna? od 1 do 10 punktów. Dana klasa nie mog?a ocenia? w?asnych dokona?.

Po podliczeniu wszystkich punktów klasyfikacja przedstawia?a si? nast?puj?co:

I miejsce II c
wychowawca - Beata Cibail

II miejsce II a
wychowawca Hanna W?glewska

III miejsce I d
wychowawca Andrzej Surdyk

IV miejsce III c
wychowawca Magdalena Samol

 

Gratulujemy!

 

16 grudnia 2014 r.

Firma MAWI w naszym gimnazjum

Klasa 1 a


Klasa 1 b


Klasa 1 c


Klasa 1 d


Klasa 2 a


Klasa 2 b


Klasa 2 c


Klasa 2 d


Klasa 3 b

Klasa 3 d

 

14 grudnia 2014 r.

IX Jarmark Bo?onarodzeniowy

Ju? po raz dziewi?ty hala skockiego gimnazjum sta?a si? miejscem Jarmarku Bo?onarodzeniowego. W niedzielne popo?udnie 14 grudnia 2014 r. spo?eczno?? Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zaprosi?a mieszka?ców gminy Skoki do udzia?u w imprezie integruj?cej pokolenia. Wykorzystuj?c czas przed?wi?tecznych przygotowa? starali?my si? stworzy? atmosfer?, która pozwoli?a na wspólne prze?ywanie rado?ci z oczekiwania na te najpi?kniejsze z wszystkich ?wi?t – ?wi?ta Bo?ego Narodzenia.

Dzi?ki zapewnieniu bezp?atnych dowozów w Jarmarku mogli wzi?? udzia? uczniowie i ich rodzice z terenu ca?ej gminy. Impreza mia?a charakter charytatywny, poniewa? pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y ozdób i losów loterii ?wi?tecznej zosta?y przeznaczone na zakup paczek ?wi?tecznych dla najbardziej potrzebuj?cych uczniów gimnazjum. Przychód z Jarmarku, w kwocie 4438,10 z? pozwoli? na ufundowanie 95 paczek ?wi?tecznych dla dzieci i trzech paczek dla rodzin potrzebuj?cych.

Wspólne spotkanie rozpocz?? spektakl teatralny „KRÓLOWA ?NIEGU” w wykonaniu uczniów skockiego gimnazjum. Wspania?y wyst?p nagrodzono wielkimi brawami, doceniaj?c wra?liwo?? i zaanga?owanie m?odych aktorów. By? to niew?tpliwy sukces m?odzie?y i ich opiekunek, zarazem re?yserów tego spektaklu: Marii Malinowskiej, Renaty Hamulczyk i Haliny Kunke.

Kolejnym punktem programu artystycznego by?y wyst?py zaproszonych go?ci, z których jako pierwszy wyst?pi? wokalista i gitarzysta Maciej Kujawa. Zyska? on ogólnopolsk? popularno?? jako cz?onek grupy Libera w telewizyjnym programie „Bitwa na g?osy” oraz go?? Anny Dymnej w krakowskim festiwalu „Zaczarowana piosenka”. Koncert w wykonaniu Ma?ka, skocka publiczno?? nagrodzi?a gromkimi oklaskami, podobnie jak wyst?p Zespo?u ?piewaczego „Harfa” pod dyrekcj? pana Antoniego Wi?niewskiego. Chórzy?ci przepi?knie za?piewali znane polskie kol?dy, wprowadzaj?c widowni? w ?wi?teczny nastrój.

Serca skockiej publiczno?ci podbi?y wyst?py dzieci?cych zespo?ów: „PRZEDSKOCZKI” I „SKOCZKI” prowadzonych przez instruktorów skockiej biblioteki: Karin? Olejniczak, Katarzyn? Dukszt? i Mateusza Do?ca. Dzieciaki, w przepi?knych miko?ajkowych strojach rozbawi?y i rozczuli?y publiczno??. Podobnie z wielkim uznaniem i podziwem przyj??a skocka publiczno?? koncert kol?d w wykonaniu Chóru Male?kiego z Miejskiego Domu Kultury w W?growcu z towarzyszeniem Zespo?u Gitarowego Szko?y Muzycznej Yamaha Dyrygent Tomasz Kotwica i jego mali podopieczni opuszczali scen? nagradzani gromkimi brawami i wyrazami uznania. Równie ciep?o i serdecznie przyj?to, wyst?puj?cy po raz pierwszy w koncercie jarmarkowym, m?odzie?owy zespó? „SIDE EFECT”, zachwycaj?cy pi?knym brzmieniem m?odych g?osów.

Jak zawsze wielkie o?ywienie publiczno?ci wywo?a?y wyst?py zespo?u tanecznego „ROSSES”, kierowanego przez pani? Wies?aw? Hauke. Z du?ym uznaniem spotka? si? tak?e wyst?p skockiego zespo?u „KAMERATA”, który w??czy? si? do tworzenia niepowtarzalnej ?wi?tecznej atmosfery Jarmarku. Piosenki ?wi?teczne w wykonaniu cz?onków zespo?u: Kamili Baranowskiej i Roberta Januchowskiego nagrodzono wielkimi brawami.

Po zako?czeniu cz??ci artystycznej hala skockiego gimnazjum zamieni?a si? w jarmark, na którym po?ród ?wi?tecznej, teatralnej dekoracji stan??y liczne stoiska. Wystawiono na nich przygotowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki ?wi?teczne, stroiki, pierniki i ciastka.

Jarmark Bo?onarodzeniowy by? okazj? do zapoznania si? z pracami wykonanymi przez uczniów w ramach prac projektowych, skosztowania wspania?ych ?wi?tecznych wypieków przygotowanych przez uczniów i rodziców.

Mimo tych wszystkich atrakcji jak co roku najwi?kszym powodzeniem cieszy?o si? stoisko ?wi?tecznej loterii fantowej, b?d?ce najbardziej obleganym miejscem w hali.

W d?ugiej kolejce potencjalni szcz??ciarze stali by kupi? upragniony los. A by?o warto czeka?, bowiem ka?dy zakupiony los wygrywa?, a w?ród najwarto?ciowszych nagród kusi?y m.in. pi?kne zabawki , ozdoby choinkowe i ?wi?teczne, s?odycze, bi?uteria, ksi??ki i albumy, ryby, choinki, ?wi?teczne ciasto, sprzed elektroniczny. Do fundatorów nagród loterii nale?eli: m.in.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI TADEUSZ K?OS
ROBERT KOWALEWSKI - GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI KRZYSZTOF MIGASIEWICZ - PIEKARNIA „ EMKA”
LASY PA?STWOWE NADLE?NICTWO ?OPUCHÓWKO
PA?STWO ARLETA I ANDRZEJ PILACZY?SCY, ARKADIUSZ SOMMERFELD, ROBERT ZAGANIACZYK, KRZYSZTOF FERTSCH ,?WIETLICA ?RODOWISKOWA W POTRZANOWIE, CENTRUM TWÓRCZO?CI DZIECI I M?ODZIE?Y „S?ONECZNIK” Z BIA?EJ CERKWI NA UKRAINIE ORAZ UCZNIOWIE, RODZICE, RADA RODZICÓW, DYREKCJA, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH.

Po odstaniu w kolejce i zakupie szcz??liwych losów mo?na by?o wzmocni? si? posi?kiem w przygotowanej ?wi?tecznej kawiarence próbuj?c domowych wspania?ych wypieków, a kto mia? ochot? na tzw. konkrety ten cz?stowa? si? kie?bask? z grilla przygotowan? i serwowan? przez przedstawicieli Rady Rodziców. ?wi?tecznego wystroju hali dope?nia?y wystawy: jedna projektowa: „ZIEMIA Z NIEBA”, która do Skoków przyby?a z Warszawy, z Centrum Nauki Kopernik. O projekcie, swoim w nim udziale i wystawie poinformowali widzów cz?onkowie gimnazjalnego Klubu M?odego Odkrywcy „Archimedes” – kierowanego przez p. Ma?gorzat? Dudek.

Druga wystawa plakatów projektowych przygotowanych przez uczniów gimnazjum, ukazywa?a tradycje Bo?onarodzeniowe w wybranych krajach europejskich. W?ród tych plakatów znalaz?y si? tak?e rysunki wykonane przez uczniów Centrum Twórczo?ci Dzieci i M?odzie?y S?onecznik z Bia?ej Cerkwi na Ukrainie i przys?ane do Skoków specjalnie na Jarmark. Ta wspólna wystawa jest wynikiem podpisanej jesieni? wspó?pracy mi?dzy skockim gimnazjum a bia?ocerkiewskim „S?onecznikiem”.

Czas sp?dzony na Jarmarku umila?y uczestnikom warsztaty artystyczne prowadzone przy wspó?udziale cz?onków ?wietlicy ?rodowiskowej w Potrzanowie, a najm?odszym konkursy rysunkowe i rozmowy prowadzone z Gwiazdorem. Odwa?ne maluchy mog?y sobie zrobi? z nim pami?tkow? fotografi?. Ch?tnych nie brakowa?o i do zdj?? ustawia?y si? tak?e rodziny i odwa?ni doro?li uczestnicy Jarmarku.

Czas sp?dzony na Jarmarku min?? bardzo szybko. Liczne atrakcje, dobre jedzenie, muzyka, wspania?a atmosfera pozwoli?y Skoczanom sp?dzi? radosne popo?udnie w klimacie oczekiwania na zbli?aj?cych si? ?wi?ta.

W imieniu organizatorów Jarmarku dzi?kuj? serdecznie wszystkim, którzy swoim zaanga?owaniem przyczynili si? do jego zrealizowania. Za wsparcie finansowe i duchowe, s?owa uznania i krytyki, pomys?owo?? i prac?.

Mieszka?com miasta i gminy oraz go?ciom za niezawodny udzia?. Dzi?kuj?!

Wies?awa Surdyk - Fertsch

 

13 listopada 2014 r.

?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci

14 pa?dziernika 2014 r.

Otrz?siny Klas Pierwszych


14 pa?dziernika 2014 r.

Dzie? Edukacji Narodowej

Zaszczyt wzi?cia udzia?u w uroczystym ?lubowaniu przypad?:

Agnieszce Pietrzak i Adrianowi Szwed - 1a

Magdalenie Mróz i Patrycji Stasiak - 1 b

Julii Kwapi?skiej i Kacprowi Grzegorzewskiemu - 1 c

Mai Kucz i Kacprowi Kujawie - 1 d

Jakubowi Jankowskiemu i Danielowi Organkowi - 1 g

10 pa?dziernika 2014 r.

Dzie? Papieski
 

1 wrze?nia 2014 r.

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2014/2015

 

Rozpocz?li?my nowy rok szkolny 2014/2015. Po dwumiesi?cznym wypoczynku wrócili?my do szko?y. Uroczyste powitanie nowego roku szkolnego odby?o si? tradycyjnie w hali naszego gimnazjum. Przemówienie Pana Dyrektora Wies?awa Sierzchu?y i program artystyczny w wykonaniu m?odzie?y z klasy III c i III d pod opiek? p. M. Samol, p. A. Dorawy i p. I. W?glewskiej u?wiadomi?y nam, ?e czas wakacyjnego wypoczynku ju? si? sko?czy?. Po uroczysto?ciach w hali ca?a spo?eczno?? szkolna wzi??a udzia? w uroczystej mszy ?w. w ko?ciele p.w. ?w. Miko?aja. Nast?pnie udali?my si? na rynek, by przy tablicy pami?tkowej odda? ho?d poleg?ym i pomordowanym mieszka?com ziemi skockiej.

 

 

 

 

 

K?cik nauczycielski