Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Ziemia z nieba

"Ziemia z nieba"

Pod takim has?em odbywa si? oglnopolski projekt organizowany przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Bierze w nim udzia? 12 szk?, w ktrych dzia?aj? Kluby M?odego Odkrywcy. G?wnym celem projektu jest przygotowanie wystawy zdj?? Ziemi widzianej z Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Jednym z zada? projektowych jest udzia? w misji EarthKAM organizowanej przez NASA, dzi?ki ktrej m?odzie? wykona zdj?cia ciekawych miejsc naszej planety. Zadanie nie jest wcale takie proste, bowiem uzale?nione jest odczasu przelotu ISS, pory dnia orazpogody. Cz?onkowie Szkolnego Ko?a Astronomicznego Antares i Klubu M?odego Odkrywcy Archimedes w misjach tych uczestnicz? od kilku lat, ale po raz pierwszy w tak du?ym przedsi?wzi?ciu. Mimo, ?e s? wakacje wzi?li udzia? w misji letniej, ktra trwa?a od 15 do 19 lipca bie??cego roku. Wszyscy stawili si? w szkole punktualnie. Prac? m?odzie?y obserwowa?y trenerki opiekunki projektu z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Z wielkim zainteresowaniem patrzy?y jak uczniowie ?wietnie radz? sobie z programem, a potem same wykona?y kilka zdj??, co by?o dla nich nowym wyzwaniem. Na zako?czenie zaj?? trenerki wr?czy?y upominki, podzi?kowa?y m?odzie?y za prac? i zaanga?owanie na rzecz klubu.

Wystawa Ziemia z nieba" wystawiona zostanie w listopadzie na III Forum KMO w warszawskim Planetarium CNK, a potem trafi do wszystkich szk? bior?cych udzia? w projekcie, o czym z pewno?ci? poinformujemy.

Dzi?kuj? dyrekcji gimnazjum i pracownikom technicznym za pomoc w organizacji zaj??.

Opiekun: Ma?gorzata Dudek

K?cik nauczycielski