Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2014/2015

Pi?ka siatkowa 2014/2015

Dnia 26 maja reprezentacja dziewcz?t i ch?opców naszego gimnazjum bra?a udzia? w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w Pla?owej Pi?ce Siatkowej, które odby?y si? w Pile. W rywalizacji dziewcz?t wzi??o udzia? 10 zespo?ów,
a w rozgrywkach ch?opców 8 zespo?ów. Turnieje zosta?y rozegrane systemem brazylijskim. Zespó? ch?opców w sk?adzie

Piotr Smolanowicz i Rafa? Zaranek

zako?czyli turniej na miejscu VII-VIII a zespó? dziewcz?t w sk?adzie

Marta Dudzi?ska i Anna Kostecka zaj?? IV miejsce.

Opiekun zespo?u ch?opców - Wies?aw Sierzchu?a
Opiekun zespo?u dziewcz?t - El?bieta Chojnacka


19 maja br. w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców.

Turniej rozegrany zosta?y na dwóch boiskach, systemem brazylijskim.
W rywalizacji ch?opców osiem zespo?ów.
Nasze gimnazjum reprezentowa?

zespó? I: Piotr Smolanowicz i Rafa? Zaranek

zespó? II: Adrian Zamecki i Filip Stefa?ski

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

Klasyfikacja ko?cowa ch?opców:

I miejsce – Gimnazjum Skoki (I zespó?)
II miejsce – Gimnazjum Wapno
III miejsce – Gimnazjum Mie?cisko
IV miejsce – Gimnazjum Skoki (II zespó?)
V-VI miejsce – Gimnazjum R?bczyn (zespó? I), ?elice
VII – VIII miejsce – Gimnazjum R?bczyn (zespó? II), Mie?cisko II

18 maja br. w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

Turniej rozegrany zosta?y na dwóch boiskach, systemem brazylijskim.
W rywalizacji dziewcz?t wzi??o udzia? siedem zespo?ów.

Nasze gimnazjum reprezentowa?y 2 zespo?y:

zespó? I: Marta Dudzi?ska i Anna Kostecka

Opiekun: El?bieta Chojnacka

zespó? II: Ewelina Gruszka i Patrycja Sto?ek

Opiekun: Hanna W?glewska

Klasyfikacja ko?cowa dziewcz?t:

I miejsce – Gimnazjum Skoki (I zespó?)
II miejsce – Gimnazjum Skoki (II zespó?)
III miejsce – Gimnazjum Damas?awek (zespó? II)
IV miejsce – Gimnazjum Wapno
V –VI miejsce – Gimnazjum R?bczyn (zespó? II), Damas?awek II
VII miejsce – Gimnazjum R?bczyn (zespó? I)

 

14 maja w Mistrzostwach Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców
o tytu? mistrza szko?y rywalizowa?o 16 zespo?ów. Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim. Po rozegraniu 22 spotka? ko?cowa klasyfikacja przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce Piotr Smolanowicz, Rafa? Zaranek
II
miejsce Adrian Zamecki, Marek Jahnz
III miejsce Filip Stefa?ski, Rados?aw Szczepaniak
IV miejsce Miko?aj Gebler, Patryk Paczkowski
V- VI miejsce Bartosz Belter i Adrian Sommerfeld;
Adrian Dudek i Sebastian Mazurek
VII-VIII miejsce Dawid Lor?cki i Krystian Wieczorek;
Przemys?aw Brzykcy i Maciej Urbaniak
IX-XII miejsce Adam Wójcicki i Fabian Kuszpit;
Marcin Wawrzyniak i Sebastian Jab?o?ski;
Krzysztof Przyby? i Adrian Nowak;
Karol Malec i Kacper Owczarzak
XIII-XVI miejsce Maciej Maryniocha i Patryk Piechowiak,
Piotr Teofilewski i Dominik Maciejewski;
Piotr Szwarc i Norbert Gracz;
Franciszek Dukszta i Szymon Futro.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a


12 maja odby?y si? Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim, tzn. zespó? po dwóch pora?kach ko?czy udzia? w rywalizacji. Dwana?cie dru?yn walczy?o o tytu? mistrzy? szko?y. Po rozegraniu 22 spotka? ko?cowa klasyfikacja przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce Anna Kostecka, Marta Dudzi?ska
II miejsce Ewelina Gruszka, Patrycja Sto?ek
III miejsce Paulina Andrzejewska, Natalia Jahnz
IV miejsce Aleksandra Frontczak, Alicja Witkowska
V- VI miejsce Zuzanna Stefa?ska i Anita ?ukaszewska; Julia Nowicka i Magdalena Moszczy?ska
VII-VIII miejsce Izabela Pawlicka i Marika S?kowska, Kamila Budka i Julia Martynek
IX-XII miejsce Klara Burzy?ska i Izabela Klewenhagen; Daria Dere?y?ska i Adrianna B?dziecha; Paulina Pa?k i Paulina Wojtkowiak; Natalia Lichota i Natalia Malczewska.

Opiekun: Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka


 

Dnia 14 marca 2015 r. w Pile reprezentacja dziewcz?t naszego gimnazjum bra?a udzia? w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej.

Prawo udzia?u w turnieju otrzymuj? zespo?y, które wywalczy?y mistrzostwo swojego powiatu. Nasze gimnazjum reprezentowa?a
Paulina Andrzejewska, Klara Burzy?ska, Marta Dudzi?ska, Anna Fr?ckowiak, Jasi?ska Dominika, Izabela Klewenhagen, Anna Kostecka, Izabela Pawlicka, Marika S?kowska, Katarzyna Szczepaniak, Natalia Jahnz, Magdalena Moszczy?ska.

Zespo?y zosta?y rozstawione w dwóch grupach:

grupa A: Gimnazjum nr 5 Pi?a, Gimnazjum ze Z?otowa, Gimnazjum z Krzy?a
grupa B: ZS nr 3 z Pi?y, Gimnazjum z Chodzie?y, Gimnazjum z Pi?y.

Do dalszych rozgrywek o miejsca I - IV w naszej grupie zdoby?a ZS nr 3 Pi?a i Gimnazjum z Chodzie?y.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

W ?rod? 25 lutego w hali gimnazjum odby? si? feryjny turniej pi?ki siatkowej „2+1”.

W tym roku w rywalizacji wzi??o udzia? sze?? zespo?ów. Po rozegraniu 15 spotka? klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce – Filip Stefa?ski, Paulina Andrzejewska, Krystian Wieczorek

II miejsce – Nadia Andraka, Rados?aw Szczepaniak, Agnieszka Pietrzak

III miejsce – Patryk Jankowski, Miko?aj Gebler, Natalia Jahnz

IV miejsce – Bartosz Belter, Patrycja Sto?ek, Ewelina Gruszka

V miejsce – Anita ?ukaszewska, Jakub Springer, Maja Kujawa

VI miejsce – Adam Wójcicki, Maja Kucz, Mi?osz Szwed

Zawodnicy, którzy zaj?li trzy pierwsze miejsca zostan? nagrodzeni pami?tkowymi medalami.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy!

Organizatorzy: Hanna W?glewska, Wies?aw Sierzchu?a

We wtorek 24 lutego pi?? dziewcz?t i trzech ch?opców rywalizowa?o w Turnieju Pi?ki Siatkowej „Single”, który organizowany jest dla uczniów klas pierwszych.

Turniej rozegrany zosta? systemem „ka?dy z ka?dym”. Po rozegraniu dziesi?ciu meczy w grupie dziewcz?t najlepsz? siatkark? klas pierwszych zosta?a
Anita ?ukaszewska.
Na kolejnych miejscach uplasowa?y si?:

II miejsce Zuzanna Stefa?ska

III miejsce Daria Dere?y?ska

IV miejsce Julia Fr?ckowiak

V miejsce Dagmara G?uszek

W grupie ch?opców najlepszym siatkarzem zosta?
Filip Stefa?ski.

II miejsce Adrian Szwed

III miejsce Kacper Kujawa

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Organizatorzy: Hanna W?glewska, El?bieta Chojnacka, Wies?aw Sierzchu?a

 

Dnia 16 lutego w pierwszy dzie? ferii zimowych dwa zespo?y dziewcz?t wzi??y udzia? w M?odzie?owym Turnieju Pi?ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz?cego Rady Miejskiej w Mi?os?awiu.

W turnieju uczestniczy?y cztery gimnazja reprezentowane przez sze?? zespo?ów. Dru?yny zosta?y podzielone na dwie grupy, gdzie rozegrane zosta?y mecze „ ka?dy z ka?dym”. Nast?pnie zespo?y z dwóch pierwszych miejsc w grupach rozegra?y „spotkania na krzy?”, tzn. zespó? z pierwszego miejsca grupy A zagra? mecz z drugim zespo?em grupy B i drugi z grupy A z pierwszym z grupy B. Zwyci?zcy tych pojedynków spotkali si? w meczu fina?owym, a pokonani rozegrali ma?y fina? o miejsce III. Zespo?y, które w grupach zaj??y III miejsca zagra?y ze sob? spotkanie o miejsce V.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum nr 2 Wrze?nia

II miejsce Gimnazjum Mi?os?aw – zespó? I

III miejsce Gimnazjum Skoki - zespó? I

w sk?adzie: Marta Dudzi?ska, Anna Kostecka, Katarzyna Szczepaniak, Paulina Andrzejewska, Dominika Jasi?ska, Natalia Jahnz, Anita ?ukaszewska.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

IV miejsce Gimnazjum Strza?kowo

V miejsce Gimnazjum Mi?os?aw – II zespó?

VI miejsce Gimnazjum Skoki – zespó? II

w sk?adzie: Patrycja Sto?ek, Ewelina Gruszka, Paulina Wojtkowiak, Natalia Lichota, Kamila Budka, Julia Nowicka, Paulina Pa?k,
Daria Dere?y?ska, Julia Martynek.

Opiekun: Hanna W?glewska

Wyró?niaj?cymi zawodniczkami nagrodzonymi statuetkami zosta?y
Marta Dudzi?ska i Ewelina Gruszka.

Zarówno organizatorów i nas, opiekunów ucieszy? fakt, i? pomimo ferii uda?o si? zmobilizowa? m?odzie? do reprezentowania swoich szkó?. Wszystkim zawodniczkom gratulujemy !

Dnia 12 lutego 2015 r. w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.
W rozgrywkach wzi??y udzia? 4 zespo?y: z Damas?awka, ?elic oraz dwa zespo?y z Gimnazjum nr 1 w Skokach.

Turniej rozegrany zosta? systemem "ka?dy z ka?dym" do dwóch wygranych setów do 21 punktów, trzeci set do 15 punktów.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków - zespó? I
II miejsce
Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gimnazjum w Damas?awku
III miejsce
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków - zespó? II
IV miejsce
Zespó? Szkó? Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w ?elicach

Reprezentacja naszej szko?y:

I zespó?: Andrzejewska Paulina, Burzy?ska Klara, Dudzi?ska Marta, Szczepaniak Katarzyna, Jahnz Natalia, Moszczy?ska Magdalena, Klewenhagen Izabela, Jasi?ska Dominika, Pawlicka Izabela, S?kowska Marika.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

II zespó?: Kamila Budka, Ewelina Gruszka, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Patrycja Sto?ek, Paulina Wojtkowiak, B?dziecha Adrianna, Stefa?ska Zuzanna, Dere?y?ska Daria, ?ukaszewska Anita.

Opiekun: Hanna W?glewska


Dnia 11 lutego 2015 r. w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Ch?opców.
W rozgrywkach wzi??o udzia? 5 zespo?ów: z Damas?awka - dwa zespo?y, ?elic, Mie?ciska oraz dwa zespo?y z Gimnazjum nr 1 w Skokach.

Turniej rozegrany zosta? systemem "ka?dy z ka?dym" do dwóch wygranych setów do 21 punktów, trzeci set do 15 punktów.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce
Gimnazjum im. Powsta?ców Wielkopolskich w Mie?cisku

II miejsce
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

III miejsce
Zespó? Szkó? Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w ?elicach

IV miejsce

Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gimnazjum w Damas?awku - zespó? I

V miejsce
Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gimnazjum w Damas?awku - zespó? II

Reprezentacja naszej szko?y:

Stefa?ski Filip, Zamecki Adrian, Zaranek Rafa?, Paczkowski Patryk, Belter Bartosz, Gebler Miko?aj, Wieczorek Krystian, Wójcicki Adam, Szwed Adrian, Szwed Mi?osz, Sendor Dominik.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a

Dnia 15 grudnia 2014 r. w Nekli k/Wrze?ni uczennice klasy 1a, 2a i 3a uczestniczy?y w Towarzyskim Turnieju Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t.

Turniej zosta? rozegrany systemem "ka?dy z ka?dym" do dwóch wygranych setów (do 25 pkt. i tie - breaka do 15).
W rywalizacji wzi??o udzia? 5 zespo?ów:

· Gimnazjum z Mi?os?awia - 1 zespó?

· Gimnazjum ze Skoków - 2 zespo?y

· Gimnazjum gospodarzy - 2 zespo?y

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum Nr 1 w Skokach zespó? nr I:

Andrzejewska Paulina, Dudzi?ska Marta, Fr?ckowiak Anna, Jasi?ska Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna - 3 a,
Natalia Jahnz i Magdalena Moszczy?ska - 2 a

Opiekun: El?bieta Chojnacka

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum Nr 1 w Skokach zespó? nr II:

Kamila Budka, Alicja Burzy?ska, Ewelina Gruszka, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Paulina Wojtkowiak, Patrycja Sto?ek - 2 a
Nadia Andraka, Adrianna B?dziecha, Anita ?ukaszewska i Zuzanna Stefa?ska - 1 a

Opiekun: Hanna W?glewska

Klasyfikacja ko?cowa, o której zadecydowa?y ma?e punkty, gdy? zespó? z Mi?os?awia, Nekli i Skoki I mia?y w turnieju po jednej pora?ce przedstawia si? nast?puj?co:

I m. Gimnazjum z Mi?os?awia

II m. Gimnazjum z Nakli - zespó? I

III m. Gimnazjum ze Skoków - zespó? I

IV m. Gimnazjum z Nakli - zespó? II

V m. Gimnazjum ze Skoków - zespó? II

Najlepsz? zawodniczk? zespo?u Skoki I zosta?a Anna Kostecka,
a zespo?u Skoki II Patrycja Sto?ek.
Pami?tkowe puchary za trzy pierwsze miejsca i statuetki dla najlepszych zawodniczek turnieju wr?czy? Dyrektor gimnazjum z Nekli Pan Robert Andrzejczak.


 

Dnia 27 listopada 2014 r. w hali naszego gimnazjum odby? si? Turniej w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t o Puchar Dyrektora.

 

W rywalizacji wzi??o udzia? sze?? zespo?ów. Po rozegraniu pi?tnastu meczy klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce Gimnazjum Parkowo

II miejsce Gimnazjum Mi?os?aw

III miejsce Gimnazjum Skoki I

IV miejsce Gimnazjum Nekla

V miejsce Gimnazjum Kiszkowo

VI miejsce Gimnazjum Skoki II

Sk?ad zespo?u Skoki I:
Marta Dudzi?ska, Katarzyna Szczepaniak, Anna Kostecka, Izabela Pawlicka, Izabela Klewenhagen, Paulina Andrzejewska, Natalia Jahnz,
Magdalena Moszczy?ska.

Opiekun: El?bieta Chojnacka

Sk?ad zespo?u Skoki II:
Kamila Budka, Alicja Burzy?ska, Ewelina Gruszka, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Paulina Wojtkowiak, Patrycja Sto?ek, Nadia Andraka, Adrianna B?dziecha, Zuzanna Stefa?ska.

Opiekun: Hanna W?glewska

Wszystkie zespo?y otrzyma?y puchary a najlepsze zawodniczki z ka?dego zespo?u otrzyma?y pami?tkowe statuetki. Wyró?nione zawodniczki z zespo?ów gospodarzy to
Kamila Budka i Katarzyna Szczepaniak.

Za pomoc w organizacji i s?dziowaniu turnieju organizatorzy dzi?kuj? absolwentowi naszego gimnazjum Krzesimirowi Kaczmarkowi.

 


 

Dnia 17 listopada 2014 r. w Kiszkowie uczennice klasy 3a i 2a uczestniczy?y
w Towarzyskim Turnieju w Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t.

Sk?ad reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Skokach:

klasa 3a: Andrzejewska Paulina, Burzy?ska Klara, Dudzi?ska Marta, Jasi?ska Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna, Pawlicka Izabela, S?kowska Marika.
klasa 2a:Jahnz Natalia, Sto?ek Natalia i Moszczy?ska Magdalena.

Na boisku rywalizowa?y 4 zespo?y: z Kiszkowa, ?ubowa, ?ydowa i Skoków. Turniej rozegrany zosta? systemem "ka?dy z ka?dym", do dwóch wygranych setów. Nasz zespó? wygra? wszystkie mecz, nie trac?c ?adnego seta.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum nr 1 ze Skoków
II
miejsce Gimnazjum z ?ydowa
III miejsce Gimnazjum z Kiszkowa
IV Gimnazjum z ?ubowa

Opiekun: El?bieta Chojnacka


 

Dnia 11 wrze?nia grupa gimnazjalistów kibicowa?a reprezentacjom Iranu i Argentyny, podczas odbywaj?cych si? w Bydgoszczy Mistrzostw ?wiata w Pi?ce Siatkowej M??czyzn.
Mistrzostw, które na d?ugo zapisz? si? w naszej pami?ci.
Mistrzostw, na których nasza reprezentacja zdoby?a
Z?OTE MEDALE I TYTU? MISTRZÓW ?WIATA.

 

K?cik nauczycielski