Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Ziemia z Nieba

Ziemia z Nieba

Pod takim tytu?em od listopada ubieg?ego roku Klub M?odego Odkrywcy "Archimedes" dzia?aj?cy w skockim gimnazjum uczestniczy? w oglnopolskim projekcie pod patronatem Centrum Nauki Kopernikw Warszawie. W projekcie wzi??o udzia? 12 szk? z trzech wojewdztw: dolno?l?skiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

G?wnym celem tego przedsi?wzi?cia by?o wykonanie wystawy ukazuj?cej pi?kno i wyj?tkowo?? naszego globu, bogactwo i r?norodno?? krajobrazw zarwno tych naturalnych, jak i tych b?d?cych dzie?em cz?owieka.

Wystawa prezentuje unikatowe zdj?cia Ziemi wykonane przez kluby za po?rednictwem kamery umieszczonej na pok?adzie Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). By?o to mo?liwe dzi?ki programowi edukacyjnemu NASA EarthKAM. Rejestruj?c si? do tego programu wszyscy uczestnicy projektu uzyskali dost?p do misji on-line, a zatem mogli zleci? stacji wykonanie zdj??, wybieraj?c orbit? (tras? przelotu ISS nad Ziemi?), dzie?, godzin? i miejsce. Ka?de zdj?cie mia?o swj indywidualny kod i nie mg? je zrobi? przypadkowy internauta (mo?na je obejrze? na stronie www.earthkam.ucsd.edu). Sp?ywa?y one na specjalne konta klubw oko?o miesi?ca. Ka?dy klub wybra? 10 najlepszych obrazw spo?rd ponad 200, a nast?pnie opisa? je za pomoc? wsp?rz?dnych geograficznych w aplikacji Google Earth i Maps. Opracowany materia? zosta? przes?any do Ko?a, gdzie wykonane zosta?y plansze. Tak powsta?a wystawa o Ziemi, Ziemi widzianej z perspektywy niedost?pnej dla ludzkiego oka, a mo?liwej do uchwycenia dzi?ki nowoczesnym technologiom. Jest ona niew?tpliwie jednym ze sposobw przekazywania wiedzy onaszej planecie iprzestrzeni kosmicznej, a tak?e nauczania geografii czy sztuki.

Kluby uczestnicz?ce w projekcie:

KMO Akademia Odkrywcw Szko?a Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi

KMO Archimedes Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczykw w Skokach

KMO G23 Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz we Wroc?awiu

KMO Kolska Wyspa Zesp? Szk? nr1 w Kole

KMO Ma?y Odkrywca Zesp? Szk? w Blizanowie

KMO Odkrywcy ?wiata Szko?a Podstawowa im. gen. J. Wybickiego w Manieczkach

KMO Odkrywcy ?wiata z Mi?dzylesia Zesp? Szk? w Mi?dzylesiu

KMO Odyseja Eksperymentw Katolicka Publiczna Szko?a Podstawowa w ?remie

KMO w ?wiebodzicach Publiczne Gimnazjum nr1 w ?wiebodzicach

KMO Szperacze i Trza?ni?te probwki Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

KMO Twardogra Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczykw w Twardogrze

KMO ?ubrzyki Szko?a Podstawowa im. Izabeli z Czartoryskich Dzia?y?skiej w Go?uchowie

Wystawa Ziemia z Nieba zaprezentowana zosta?a w listopadzie bie??cego roku na III Forum Klubu M?odego Odkrywcy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz w tamtejszym Planetarium, a w grudniu go?ci?a w naszej szkole. Teraz trafi do pozosta?ych szk? oraz do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach projektu odby? si? Szkolny Konkurs Plastyczny pt. Ziemia widziana z Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej zorganizowany przez pani? Ma?gorzat? Zaganiaczyk. Oto wyniki:

I miejsce - Izabela Druciarek

II miejsce - Daria Szwed

III miejsce - Julia Korczak

Dzi?kujemy wszystkim sponsorom, m.in. dyrektorowi naszego gimnazjum za pomoc w realizacji projektu oraz Fabryce Mebli Bodzio za bezp?atny przewz wystawy (trasa liczy 1100 km).

Opiekun KMO Archimedes
Ma?gorzata DudekK?cik nauczycielski