Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Primus inter pares 2015

Primus inter pares 2015 dla Weroniki Sydow
Osi?gni?cia w roku szkolnym 2014/2015

Ju? po raz szósty w czerwcu 2015 roku przyznany zosta?
tytu? Primus inter pares dla najlepszego gimnazjalisty.
Jego zdobywc? zosta?a Weronika Sydow.


Otrzyma?a go za wzorowe zachowanie, celuj?ce wyniki w nauce, pe?nienie funkcji Przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego, godne reprezentowanie szko?y w konkursach i zawodach sportowych. Uzyskanie tytu?u finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pangea”, finalisty Mi?dzywojewódzkiego Konkursu z Literatury i J?zyka Polskiego „Z?ota ?aba”, finalisty V edycji I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Spo?ecze?stwie „Demokratus”. Zaj?cie I m. w XIII Mi?dzypowiatowym Konkursie Gwary Pozna?skiej „Jezdem pozna?ska pyra”, I m. w kategorii klas I w IX Powiatowym Konkursie Matematycznym, II m. w V Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Z ORTOGRAFI? ZA PAN BRAT”, II m.
w VI Powiatowym Konkursie Chemicznym,
III m. w VIII Powiatowym Konkursie Historycznym „Adam Mickiewicz jego ?ycie i twórczo??”. Zaj?cie I m. w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Gaz ?upkowy a ?rodowisko”, I m. w Dru?ynowych Mistrzostwach Powiatu w szachach dziewcz?t i ch?opców. Za udzia? w etapie rejonowym Wielkopolskiego Konkursu Chemicznego, Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego oraz VIII Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla M?odzie?y.

 

Wyró?nieni uczniowie w roku szkolnym 2014/2015.

Najwa?niejszym wyró?nieniem dla uczniów ko?cz?cych edukacj? w gimnazjum jest list gratulacyjny dla rodziców. Wyró?nienie to otrzymuje ucze?, który w klasie pierwszej i drugiej otrzyma? ?wiadectwo z wyró?nieniem, a w klasie trzeciej ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 5.00 oraz wzorowe zachowanie.

Listy gratulacyjne dla rodziców w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali:

Klara Burzy?ska kl. III a

Katarzyna Szczepaniak kl. III a

Tomasz Markiewicz kl. III a

Izabela Druciarek kl. III b

Edwin Borkowski kl. III b

Dariusz Dziel kl. III b

Micha? Kerntopf kl. III b

Daria Szwed kl. III b

Jonasz ?ak kl. III c

Weronika Sydow kl. III d

W minionym roku szkolnym zachowanie wzorowe otrzymali nast?puj?cy uczniowie:

Klasa I a:

Julia Fr?ckowiak

Zuzanna Stefa?ska

Kacper Konieczka

Adrian Szwed

Klasa I b:

Karolina Za??ska
Karolina Wysocka
Piotr Kawczy?ski

Klasa I c:

Julia Kwapi?ska

Weronika Rojtek

Klasa I d:

Natalia Dudek

Martyna Fr?ckowiak

Paulina Gatkowska

Wiktoria Klimczak

Maja Kucz

Andrzej Inda

Kacper Kujawa

Klasa II a:

Julia Nowicka

Patryk Jankowski

Klasa II b:

Paulina Nowak

Ilona Nowicka

Weronika Smykowska

Anna Ogórkiewicz

Klasa II c:

Julia Dere?y?ska

Aleksandra Szyma?

Anna Surdyk

Klasa II d:

Dominika Pawlicka

Wiktoria Piec

Wiktoria ?ali?ska

Klasa III a:

Klara Burzy?ska

Anna Fr?ckowiak

Tomasz Markiewicz

Piotr Smolanowicz

Katarzyna Szczepaniak

Klasa III b:

Edwin Borkowski

Izabela Druciarek

Dariusz Dziel

Julia Korczak

Micha? Kerntopf

Jakub Ludzkowski

Daria Szwed

Klasa III c:

Aleksandra Frontczak

Jonasz ?ak

Klasa III d:

Weronika Sydow

Sandra Stefa?ska

?wiadectwa z wyró?nieniem (?rednia ocen 4,75) otrzymali:

Julia Fr?ckowiak I a

Kacper Konieczka I a

Adrian Szwed I a

Patrycja Gronowicz I b

Magdalena Mróz I b

Karolina Wysocka I b

Eliza Za??ska I b

Piotr Kawczy?ski I b

Miko?aj Pasternak I b

Julia Kwapi?ska I c

Weronika Rojtek I c

Natalia Dudek I d

Martyna Fr?ckowiak I d

Paulina Gatkowska I d

Wiktoria Klimczak I d

Maja Kucz I d

Andrzej Inda I d

Kacper Kujawa I d

Julia Nowicka II a

Patryk Jankowski II a

Ilona Nowicka II b

Anna Ogórkiewicz II b

Weronika Smykowska II b

Julia Dere?y?ska II c

Maria Siuchni?ska II c

Anna Surdyk II c

Aleksandra Szyma? II c

Anna Zrobczy?ska II c

Dominika Pawlicka II d

Mateusz Pawlicki II d

Wiktoria Piec II d

Krystian Derezi?ski II g

Marta Dudzi?ska III a

Izabela Klewenhagen III a

Julia Korczak III b

Krzysztof Pol III b

Weronika Mucha III c

Weronika Grynia III c
Karol G?owacki III c

Karol Malec III c

Sandra Stefa?ska III d

Rados?aw Szczepaniak III d

Za wybitne osi?gni?cia sportowe absolwentom klas trzecich przyznane zosta?y pami?tkowe statuetki.

Tegorocznymi wyró?nionymi sportowcami zostali:

Anna Fr?ckowiak III a

Katarzyna Szczepaniak III a

Marta Dudzi?ska III a

Anna Kostecka III a

Klara Burzy?ska III a

Sebastian Mazurek III a

Marek Jahnz III a

Krystian Nowak III a

Tomasz Markiewicz III a

Piotr Smolanowicz III a

Klaudia Ju? III d

Weronika Sydow III d

Nagrody ksi??kowe za wybitne osi?gni?cia naukowe za rok szkolny 2014/2015 otrzymali:

Julia Fr?ckowiak I a

Adrian Szwed I a

Filip Stefa?ski I a

Karolina Wysocka I b

Eliza Za??ska I b

Piotr Kawczy?ski I b

Julia Kwapi?ska I c

Weronika Rojtek I c

Krystian Wyrozumialski I c

Martyna Fr?ckowiak I d

Wiktoria Klimczak I d

Maja Kucz I d

Andrzej Inda I d

Kacper Kujawa I d

Sebastian Szulc I d

Julia Nowicka II a

Patryk Jankowski II a

Ilona Nowicka II b

Anna Ogórkiewicz II b

Weronika Smykowska II b

Julia Dere?y?ska II c

Maria Siuchni?ska II c

Anna Surdyk II c

Aleksandra Szyma? II c

Anna Zrobczy?ska II c

Dominika Pawlicka II d

Mateusz Pawlicki II d

Wiktoria Piec II d

Krystian Derezi?ski II g

Paulina Andrzejewska III a

Anna Fr?ckowiak III a

Katarzyna Szczepaniak III a

Klara Burzy?ska III a

Tomasz Markiewicz III a

Maciej Urbaniak III a

Rafa? Zaranek III a

Julia Korczak III b

Krzysztof Pol III b

Roksana Musielak III b

Daria Szwed III b

Izabela Druciarek III b

Edwin Borkowski III b

Dariusz Dziel III b

Micha? Kerntopf III b

Klaudia Kubiatowicz III b

Patrycja Korczak III b

Adam Pilaczy?ski III b

Jonasz ?ak III c

Aleksandra Frontczak III c

Magdalena Paczy?ska III c

Karol Malec III c

Weronika Sydow III d

Patrycja Rafi?ska III d

Rados?aw Szczepaniak III d

Szymon Serafi?ski III d

Klaudia Kucharska III d

Sandra Stefa?ska III d

Daria Cegielska III g

Osi?gni?cia w roku 2014/2015

P – powiatowy, MP – mi?dzypowiatowy, R- rejonowy, SR – subregion, W – wojewódzki,
O – ogólnopolski

Ranga

Nazwa konkursu

Miejsce

Imi? i nazwisko ucznia

Prowadz?cy

P

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny w ?elicach

I

Julia Fr?ckowiak - 1 a

D. Senger

P

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny w ?elicach

III

Sebastian Mazaurek - 3

D. Senger

MP

Konkurs Poezji Obcoj?zycznej "?wiat poezj? malowany"

II

Oliwia Krzy?aniak - 3 c

E. Berendt

P

Powiatowy Konkurs Ortograficzny " Z ORTOGRAFI? ZA PAN BRAT"

II

Weronika Sydow - 3 c
Patrycja Rafi?ska - 3 d

D. Kobus - Bogunia

P

Powiatowy Konkurs Ortograficzny " Z ORTOGRAFI? ZA PAN BRAT"

wyró?nienie

Julia Martynek - 1 a
Julia Fr?ckowiak - 1 a

D. Kobus - Bogunia

R

VII Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej

wyró?nienie

Patryk Jankowski - 2 a
Patryk Piechowiak - 2 a

D. Kobus - Bogunia

MP

Mi?dzypowiatowy Konkurs Geograficzny "?ladami wody"

III

Natalia Dudek - 1 d
Krzysztof Pol - 3 b

M. Dudek

O

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

fina?

Daria Szwed, Izabela Druciarek, Krzysztof Pol - 3 b
Jonasz ?ak - 3 c

M. Dudek

W

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

I

Daria Szwed, Izabela Druciarek, Krzysztof Pol - 3 b
Jonasz ?ak - 3 c

M. Dudek

P

VII Powiatowa Olimpiada Ekologiczna - W?growiec

I

II

wyró?nienie

Weronika Rojtek - 1 c

Jonasz ?ak - 3 c

Karol Malec - 3 c

M. Samol

SR

VII Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pó?nocnej Wlkp.

finali?ci

Weronika Rojtek - 1 c

Jonasz ?ak - 3 c

Karol Malec - 3 c

M. Samol

O

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny - Pobiedziska 2015

IV

Julia Nowicka, Magdalena Moszczy?ska, Patryk Jankowski - 2 a

Daria Szwed, Izabela Druciarek - 3 b

M. Samol

P

Powiatowy Konkurs Ekologiczno - ?owiecki

III

Julia Nowicka, Magdalena Moszczy?ska,
Patryk Szwed - 2 a
Kacper Kujawa - 1 d

M. Samol

MP

IV Skocki Konkurs Przyrodniczy (realizowany w ramach VI Pikniku Naukowego)

I

Daria Szwed, Izabela Druciarek, Krzysztof Pol - 3 b
Jonasz ?ak - 3 c

M. Samol

W

XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wlkp.

I

III

finali?ci

Anna Surdyk, Aleksandra Szyma? - 2 c

Daria Szwed - 3 b

Adrian Szwed - 1 a
Edwin Borkowski - 3 b
Martyna Fr?ckowiak - 1 d

W. Surdyk-Fertsch

A. Surdyk

O

Ogólnopolski M?odzie?owy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

V

Weronika Rojtek - 1 c

Adrianna B?dziech - 1 a

Anna Surdyk - 2 c

A. Surdyk

W

Wojewódzki Konkurs Wiedzy
o Powstaniu Wlkp.

I

III

Anna Surdyk - 2 c

Julia Fr?ckowiak - 1 a

A. Surdyk

W

Wojewódzki Konkurs
"Moja Wielkopolska"

finali?ci

Anna Surdyk - 2 c

Aleksandra Szyma? - 2 c

A. Surdyk

P

I Powiatowy Konkurs
o Samorz?dzie Gminnym

III

Anna Surdyk - 2 c
Anna Zrobczy?ska - 2 c
Maria Siuchni?ska - 2 c

A. Surdyk

W

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

finalista

Krzysztof Pol - 3 b

M. Adrych

MP

Mi?dzypowiatowy Konkurs Recytatorski

II

III

wyró?nienie

Kacper Kujawa - 1 d

Martyna Fr?ckowiak - 1 d

Magdalena Paczy?ska - 3 c

E. S?oma

P

Powiatowy Konkurs Chemiczny

II

IV

Weronika Sydow - 3 d

Krzysztof Pol - 3 b

W. Hauke

W

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

finali?ci

Weronika Sydow - 3 d

W. Hauke

P

Powiatowy Konkurs Muzyczny "Piosenka Turystyczna" - ?ekno

laureaci

Sandra Litkowiec, Maja Kucz, Paulina Gatkowska, Martyna Kujawa, Kacper Kujawa - 1 d

M. Zaganiaczyk

P

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Krajobraz wiosn? malowany"

I

Kasper Grzegorzewski - 1 c

M. Zaganiaczyk

O

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny - Warszawa

I

Weronika Sydow - 3 d

M. Zaganiaczyk

P

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Znajd? w?a?ciwe rozwi?zanie"

wyró?nienie

Sandra Micha?ek - 1 d

M. Zaganiaczyk

B. Dembi?ska

 

Osi?gni?cia sportowe w roku 2014/2015

Nazwa zawodów

Miejsce

Imi? i nazwisko ucznia

Prowadz?cy

 

 

Towarzyski Turniej w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t

 

 

I

klasa 3a:
Andrzejewska Paulina, Burzy?ska Klara, Dudzi?ska Marta, Jasi?ska Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna, Pawlicka Izabela, S?kowska Marika
klasa 2a:
Jahnz Natalia, Sto?ek Natalia
i Moszczy?ska Magdalena

 

 

El?bieta Chojnacka

 

Turniej w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t
o Puchar Dyrektora

 

III

Marta Dudzi?ska, Katarzyna Szczepaniak, Anna Kostecka, Izabela Pawlicka, Izabela Klewenhagen, Paulina Andrzejewska, Natalia Jahnz, Magdalena Moszczy?ska

 

El?bieta Chojnacka

 

Turniej w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t
o Puchar Dyrektora

 

 

VI

Kamila Budka, Alicja Burzy?ska, Ewelina Gruszka, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Paulina Wojtkowiak, Patrycja Sto?ek, Nadia Andraka, Adrianna B?dziecha, Zuzanna Stefa?ska

 

Hanna W?glewska

 

Towarzyski Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t

 

 

III

Andrzejewska Paulina, Dudzi?ska Marta, Fr?ckowiak Anna, Jasi?ska Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna - 3 a,
Natalia Jahnz i Magdalena Moszczy?ska - 2 a

 

 

El?bieta Chojnacka

 

 

Towarzyski Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t

 

 

V

Kamila Budka, Alicja Burzy?ska, Ewelina Gruszka, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Paulina Wojtkowiak, Patrycja Sto?ek - 2 a
Nadia Andraka, Adrianna B?dziecha, Anita ?ukaszewska
i Zuzanna Stefa?ska - 1 a

 

 

Hanna W?glewska

 

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Ch?opców

 

II

Stefa?ski Filip, Zamecki Adrian, Zaranek Rafa?, Paczkowski Patryk, Belter Bartosz, Gebler Miko?aj, Wieczorek Krystian, Wójcicki Adam, Szwed Adrian, Szwed Mi?osz, Sendor Dominik

 

Wies?aw Sierzchu?a

 

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t

 

I

Andrzejewska Paulina, Burzy?ska Klara, Dudzi?ska Marta, Szczepaniak Katarzyna, Jahnz Natalia, Moszczy?ska Magdalena, Klewenhagen Izabela, Jasi?ska Dominika, Pawlicka Izabela, S?kowska Marika

 

El?bieta Chojnacka

 

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t

 

 

III

Kamila Budka, Ewelina Gruszka, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Patrycja Sto?ek, Paulina Wojtkowiak, B?dziecha Adrianna, Stefa?ska Zuzanna, Dere?y?ska Daria, ?ukaszewska Anita

 

Hanna W?glewska

M?odzie?owy Turniej Pi?ki Siatkowej
o Puchar Przewodnicz?cego Rady Miejskiej w Mi?os?awiu

III

Marta Dudzi?ska, Anna Kostecka, Katarzyna Szczepaniak, Paulina Andrzejewska, Dominika Jasi?ska, Natalia Jahnz, Anita ?ukaszewska

 

El?bieta Chojnacka

M?odzie?owy Turniej Pi?ki Siatkowej
o Puchar Przewodnicz?cego Rady Miejskiej w Mi?os?awiu

 

VI

Patrycja Sto?ek, Ewelina Gruszka, Paulina Wojtkowiak, Natalia Lichota, Kamila Budka, Julia Nowicka, Paulina Pa?k, Daria Dere?y?ska, Julia Martynek

 

Hanna W?glewska

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t

I

Marta Dudzi?ska i Anna Kostecka

El?bieta Chojnacka

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t

II

Patrycja Sto?ek i Ewelina Gruszka

Hanna W?glewska

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców

I

Piotr Smolanowicz
i Rafa? Zaranek

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców

IV

Adrian Zamecki i Filip Stefa?ski

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Rejonu Pilskiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej
Dziewcz?t i Ch?opców

VII - VIII

Piotr Smolanowicz
i Rafa? Zaranek

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Rejonu Pilskiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej
Dziewcz?t i Ch?opców

IV

Marta Dudzi?ska i Anna Kostecka

El?bieta Chojnacka

 

Turniej Pi?karski "Polonia Cup"

 

I

B. Belter, M. Dolatowski,
F. Dukszta M. Maryniocha,
P. Jankowski, ?. Kaczmarek,
Sz. Futro, P. Paczkowski,
P. Piechowiak, A. Saukens, K. Tyll, M. Zieli?ski

 

Grzegorz Samol

V Otwarte Mistrzostwa w Halowej Pi?ce No?nej Dziewcz?t
do lat 16 o Puchar Burmistrza w Murowanej Go?linie

 

II

M. Fr?ckowiak, A. Frontczak,
N. Jahnz, M. Kujawa,
M. Moszczy?ska, R. Musielak,
J. Nowicka, A. Ogórkiewicz,
D. Szwed, ?. Teofilowska

 

Ilona W?glewska

V Otwarte Mistrzostwa w Halowej Pi?ce No?nej Dziewcz?t
do lat 16 o Puchar Burmistrza w Murowanej Go?linie

 

II

B. Belter, M. Dolatowski,
F. Dukszta M. Maryniocha,
P. Jankowski, ?. Kaczmarek,
P. Szwed, P. Paczkowski,
P. Piechowiak, A. Saukens,
K. Tyll, M. Zieli?ski

 

Grzegorz Samol

 

V Ogólnopolskim Halowym Turnieju Pi?ki No?nej

 

I

B. Belter, M. Maryniocha,
?. Kaczmarek, Sz. Futro,
P. Paczkowski,
P. Piechowiak, A. Saukens,
M. Zieli?ski, A. Sommerfeld,
P. Szwed, A. Zamecki,
K. Wieczorek

 

Grzegorz Samol

 

I etap Turnieju Coca Cola Cup - powiat

 

I

Nadia Andraka, Aleksandra Frontczak, Natalia Jahnz,
Anna Kostecka,
Martyna Kujawa, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Anna Ogórkiewicz,
Daria Szwed, ?ucja Teofilewska

 

Ilona W?glewska

 

II etap Turnieju Coca Cola Cup - rejon

 

II

Nadia Andraka, Aleksandra Frontczak, Natalia Jahnz,
Anna Kostecka,
Martyna Kujawa, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Anna Ogórkiewicz,
Daria Szwed, ?ucja Teofilewska

 

Ilona W?glewska

 

 

Fina? Województwa Wielkopolskiego w Pi?ce No?nej Dziewcz?t „Pi?karska Kadra Czeka”

 

 

V

Nadia Andraka, Weronika Blados, Dagmara G?uszek, Natalia Jahnz, Martyna Jung, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczy?ska, Aleksandra Nawrot, Maja Nowak, Julia Nowicka, Anna Ogórkiewicz, Monika Pachowicz, Dagmara Rakocy, Natalia Sto?ek,
?ucja Teofilewska

 

 

Ilona W?glewska

 

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Dziewcz?t

 

II

Klaudia Ju?, Kamila Budka,
Julia Nowicka, Natalia Lichota, Patrycja Sto?ek,
Monika Pachowicz,
?ucja Teofilewska, Zuzanna Stefa?ska, Nadia Andraka,
Anita ?ukaszewska

 

Hanna W?glewska

 

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych Ch?opców

 

III

Tomasz Markiewicz, Bartosz Stawi?ski, Karol Malec, Krystian Wieczorek, Patryk Paczkowski, Kacper Tyll, Patryk Miko?ajczak, Sebastian D?browski,
Wiktor Wo?niak, Filip Stefa?ski

 

Hanna W?glewska

XIX Memoria? B. Kobielskiego
w Lekkoatletyce

I

II

Franciszek Dukszta - biegu na 100

Patryk Miko?ajczak - skok w dal

El?bieta Chojnacka

X

VIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Lekkiej Atletyce Dziewcz?t i Ch?opców


I

I

IV

IV

V

VII

Franciszek Dukszta - biegu na 100

Sebastian Szulc - skok wzwy?

Piotr Smolanowicz - skok w dal

Paulina Wojtkowiak - skok wzwy?

Natalia Jahnz - skok w dal

Alicja Burzy?ska - bieg na 100 m

Hanna W?glewska

Wies?aw Sierzchu?a

Indywidualne Mistrzostwa Rejonu Pilskiego
w Lekkiej Atletyce Dziewcz?t i Ch?opców

I

IV

Franciszek Dukszta - biegu na 100

Sebastian Mazurek - chód na 3 km

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Indywidualnych
Biegach Prze?ajowych

II

III

IV

Klaudia Ju?

Patryk Paczkowski

Kamila Budka

Hanna W?glewska

Wies?aw Sierzchu?a

Fina? Wojewódzki
w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych

24

61

72

Patryk Paczkowski

Kamila Budka

Klaudia Ju?


Hanna W?glewska


Mistrzostwa Powiatu w Dru?ynowym
Tenisie Sto?owym Dziewcz?t i Ch?opcówIV


Alicja Witkowska,
Aleksandra Frontczak

Hanna W?glewska

Grzegorz Samol, Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Powiatu w Dru?ynowym
Tenisie Sto?owym Dziewcz?t i Ch?opców

III

Dawid Szczepaniak,
Szymon Serafi?ski,
Patryk Paczkowski

Hanna W?glewska, Grzegorz Samol, Wies?aw Sierzchu?a


Mistrzostwa Szko?y w Badmintonie Dziewcz?t

I

II

III

Anna Fr?kowiak
Klara Burzy?ska
Kaudia Ju?


El?bieta Chojnacka

Gimnazjada Rejonu Pilskiego SZS "Wielkopolska"
w Badmintonie Dru?ynowym Dziewcz?t

 

II

Anna Fr?kowiak,
Klara Burzy?ska

El?bieta Chojnacka

X Miko?ajkowym Turnieju Bocci Osób Niepe?nosprawnych o Puchar Dyrektora Zespo?u Szkó? z Oddzia?ami Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu

 

II

Daria Cegielska, Paulina Gronowicz, Monika Uram, Krystian Derezi?ski i Konrad Pachowicz


Alicja Nowak

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Dru?ynowych Szachach

II

J. Berent, S. Mazurek,
J. Fliszkiewicz, W. Sydow,
P. Bartsch

Ilona W?glewska

Turnieju Bocci

Osób Niepe?nosprawnych

 

III

Daria Cegielska, Paulina Gronowicz, Monika Uram,
Konrad Pachowicz, Krystian Derezi?ski, Daniel Organek

Alicja Nowak

XVI Wielkopolskie Igrzyska M?odzie?y Szkolnej Gimnazjada
Mistrzostwa w Dru?ynowych Szachach Dziewcz?t i Ch?opców

 

45

J. Berent, S. Mazurek, J. Fliszkiewicz, W. Sydow, P. Bartsch


Ilona W?glewska

 

K?cik nauczycielski