Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Najwa?niejsze wydarzenia 2015 - 2016

24 czerwca 2016 r.

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2015/2016

Najwa?niejszym wyró?nieniem dla uczniów ko?cz?cych edukacj? w gimnazjum jest list gratulacyjny dla rodziców. Wyró?nienie to otrzymuje ucze?, który w klasie pierwszej i drugiej otrzyma? ?wiadectwo z wyró?nieniem, a w klasie trzeciej ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 5.00 oraz wzorowe zachowanie.

Listy gratulacyjne dla rodziców w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali:

Julia Nowicka kl. III a

Patryk Jankowski kl. III a

Weronika Smykowska kl. III b

Ilona Nowicka kl. III b

Anna Zrobczy?ska kl. III c
Aleksandra Szyma? kl. III c

Anna Surdyk kl. III c

Maria Siuchni?ska kl. III c

Julia Dere?y?ska kl. III c

Dominika Pawlicka kl. III d
Mateusz Pawlicki kl. III d

?wiadectwa z wyró?nieniem (?rednia ocen 4,75) otrzymali:

Magdalena Kaczmarek I a

Dagmara ?ak I a

Zuzanna Szczepaniak I a

Natalia Lahuta I a

Joanna Dziel I a

Klaudia Szwed I a

Przemys?aw Kozber I a

Aleksandra Szyma?ska I b

Anita Sydow I b

Ma?gorzata Surdyk I b

Aleksandra Tyll I b

Jacek Mania I b

Karol Szymkowiak I c

Paulina Kubiak I d

Oliwia Woci?ska I d

Kamila Przywarska I d

Gabriela Mistrzak I d

Bartosz Sierzchu?a I d

Piotr ?uczak I d

Jakub ?wi?tek I d

Martyna Fr?ckowiak II a

Julia Fr?ckowiak II a

Adrian Szwed II a

Kacper Konieczka II a

Eliza Za??ska II b

Karolina Wysocka II b

Magdalena Mróz II b

Patrycja Gronowicz II b

Piotr Kawczy?ski II b

Miko?aj Pasternak II b

Julia Kwapi?ska II c

Weronika Rojtek II c

Natalia Dudek II d

Maja Nowak II d

Wiktoria Klimczak II d

Andrzej Inda II d
Kacper Kujawa II d

Julia Nowicka III a
Patrycja Sto?ek III a

Patryk Jankowski III a

Patryk Paczkowski III a

Weronika Smykowska III b

Ilona Nowicka III b

Anna Ogórkiewicz III b

Paulina Nowak III b

Anna Zrobczy?ska III c

Aleksandra Szyma? III c

Anna Surdyk III c

Maria Siuchni?ska III c

Julia Dere?y?ska III c

Anna Nawrot III c

Jacek ?rama III c

Krzysztof Neldner III c

Dominika Pawlicka III d
Wiktoria ?ali?ska III d

Mateusz Pawlicki III d

Piotr Bartsch III d

Za wybitne osi?gni?cia sportowe absolwentom klas trzecich przyznane zosta?y pami?tkowe statuetki.

Tegorocznymi wyró?nionymi sportowcami zostali:

Kamila Budka III a

Natalia Jahnz III a

Magdalena Moszczy?ska III a

Bartosz Belter III a

Franciszek Dukszta III a

Patryk Paczkowski III a

Mateusz Zieli?ski III a

Weronika Smykowska III b

Anna Ogórkiewicz III b

Ilona Nowicka III b

Paulina Nowak III b

Anna Zrobczy?ska III c

Aleksandra Szyma?III c

Anna Surdyk III c

Maria Siuchni?ska III c

Julia Dere?y?ska III c

Jacek ?rama III c

Dominika Pawlicka III d

Mateusz Pawlicki III d

Nagrody ksi??kowe za wybitne osi?gni?cia naukowe za rok szkolny 2015/2016 otrzymali:

Magdalena Kaczmarek I a

Dagmara ?ak I a

Natalia Lahuta I a

Aleksandra Szyma?ska I b

Anita Sydow I b

Ma?gorzata Surdyk I b

Aleksandra Tyll I b

Paulina Kubiak I d

Kamila Przywarska I d

Gabriela Mistrzak I d

Piotr ?uczak I d

Jakub ?wi?tek I d

Martyna Fr?ckowiak II a

Julia Fr?ckowiak II a

Adrian Szwed II a

Kacper Konieczka II a

Karolina Wysocka II b

Miko?aj Pasternak II b

Julia Kwapi?ska II c

Weronika Rojtek II c

Natalia Dudek II d

Maja Nowak II d

Wiktoria Klimczak II d

Andrzej Inda II d

Kacper Kujawa II d

Julia Nowicka III a

Patryk Jankowski III a

Ilona Nowicka III b

Anna Ogórkiewicz III b

Weronika Smykowska III b

Paulina Nowak III b

Julia Dere?y?ska III c

Maria Siuchni?ska III c

Anna Surdyk III c

Aleksandra Szyma? III c

Anna Zrobczy?ska III c

Jacek ?rama III c

Dominika Pawlicka III d

Mateusz Pawlicki III d

Krystian Derezi?ski III g

Nagrod? ksi??kow? za 100 % frekwencj? otrzyma?

Krystian Wyrozumialski II c.

Foto. I. W?glewska


22 czerwca 2016 r.

Gimnazjalne rozgrywki sportowe w pi?ce no?nej EUROGIM

Ju? po raz pi?ty odby?y si? rozgrywki sportowe w pi?ce no?nej EUROGIM.
Po wcze?niejszym losowaniu klasy reprezentowa?y nast?puj?ce pa?stwa:

Dru?yny zosta?y rozlosowane w 4 grupach:


Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce - III a

II miejsce - II a

III miejsce - III b

IV miejsce - I c

Jury w sk?adzie: Dyrektor W. Sierzchu?a i A. Surdyk wybra?o:

króla strzelców 7. bramek - ?ucj? Teofilewsk?

króla strzelców 5. bramek - Sebastiana Wieczorka

króla strzelców 5. bramek - Kaspra Grzegorzewskiego

naj?adniejsz? bramk? strzeli? - Bartosz Belter

najlepszego bramkarza - Krzysztofa Sommerfelda

MVP turnieju - Micha? Adamski

Most Valuable Player - Najbardziej Warto?ciowy Gracz


20 czerwca 2016 r.

Bal absolwentów gimnazjum


Absolwenci Gimnazjum
nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach 2015/2016

 


Klasa III a

wychowawca - mgr Hanna W?glewska
zast?pca wychowawcy - mgr in?. Grzegorz Samol

 


Klasa III b

wychowawca - mgr El?bieta S?oma
zast?pca wychowawcy - mgr Ma?gorzata Adrych

 


Klasa III c

wychowawca - mgr Beata Cibail
zast?pca wychowawcy - mgr Magdalena Jeske

 


Klasa III d

wychowawca - mgr Ma?gorzata Dudek
zast?pca wychowawcy - mgr Maciej ?lósarczyk

 


Klasa III g

wychowawca - mgr El?bieta Berendt

 Miss i Mister 2015/2016
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Maria Siuchni?ska i Piotr Szwarc

 


15 czerwca 2016 r.

Dzie? Dziecka


Foto. Waldemar Wylegalski

 

10 czerwca 2016 r.

Ogólnopolska akcja "Jak nie czytam, jak czytam"

Nasze gimnazjum w??czy?o si? w Ogólnopolsk? akcj? „Jak nie czytam, jak czytam”. W zbiorowym czytaniu 10 czerwca o godzinie 10.00 bra?y udzia? 242 osoby. Czytali?my na boisku szkolnym, przed wej?ciem do jednego z budynków, ustawieni w d?ugie szeregi. Ka?dy z uczestników przyniós? w?asn?, ulubion? ksi??k?. Klasa sportowa przebywaj?ca na biwaku nad jeziorem równie? w??czy?a si? w akcj?. ?eby bardziej podkre?li? dat? i godzin? przedsi?wzi?cia ka?dy po kolei czyta? 10 s?owo z 10 strony swojej ksi??ki. By?o to nasze trzecie w tym roku szkolnym wspólne czytanie, za ka?dym razem robione inaczej : czytali?my 1 pa?dziernika pod has?em „ Czyta? ka?dy mo?e…” a 13 grudnia na Jarmarku Bo?onarodzeniowym odby?o si? wielkie, rodzinne „?wi?teczne czytanie”(razem z ca?ymi rodzinami bili?my rekord czytania).

Maria Piotr - Malinowska
Foto. Ilona W?glewska
Aleksandra Nawrot

 

21 maja 2016 r.

Konkurs Ortograficzny "O Pióro Burmistrza"

Jak co roku gimnazjali?ci wzi?li udzia? w Konkursie Ortograficznym
„O Pióro Burmistrza. Udzia? w zmaganiach poprzedzi?y eliminacje szkolne, które wy?oni?y 17 uczestników.

Tegoroczny konkurs odby? si? 21 maja w Bibliotece Publicznej w Skokach.
Dyktando pisano jak zawsze w kategoriach indywidualnych (szko?a podstawowa, gimnazjum, doro?li)
i po raz pierwszy dru?ynowo. Gimnazjali?ci zmagali si? z tekstem przygotowanym przez
dr. hab. Jaros?awa Liberka,
pracownika Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Bohaterem dyktanda by? rze?biarz Bo?ydar,
który marzy? o stworzeniu statui ze spi?u. Nie zabrak?o nas równie? w rywalizacji grupowej,
godnie reprezentowali nas: Jacek ?rama, Magdalena Stró?ewska, Aleksandra Szyma? , Julia Dere?y?ska i Anna Zrobczy?ska.

A oto nasi zwyci?zcy:

Pióro Burmistrza, czyli I miejsce zdoby? Jacek ?rama z klasy III c,

II miejsce - Mateusz Pawlicki z klasy III d

III miejsce ex aequo - Julia Derezy?ska z III c i Weronika Wojtek z klasy II c.

Gratulujemy zwyci?zcom i dzi?kujemy za godne reprezentowanie naszego gimnazjum.

El?bieta Berendt

 

19 maja 2016 r.

VIII Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej

Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej wpisa? si? ju? na sta?e do kalendarza imprez organizowanych przez Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

19 maja ju? po raz ósmy spotkali si? mi?o?nicy „godania po naszymu”. Patronat nad Konkursem obj?li tradycyjnie Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz K?os i Starosta Powiatu W?growieckiego Tomasz Kranc. Do grona mecenasów do??czy? równie? w tym roku Prezes PPH Lemar w Potrzanowie Lech Dworzy?ski.

Konkursowe zmagania poprzedzi?o bardzo mi?e wydarzenie. Pani Iwona Migasiewicz, emerytowana nauczycielka j?zyka polskiego, odebra?a z r?k wicestarosty Powiatu Micha?a Piechockiego Nagrod? Herbu Powiatu W?growieckiego, która zosta?a jej przyznana na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki przez Zarz?d Powiatu W?growieckiego. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e Pani Iwona Migasiewicz wybitnie przyczyni?a si? do kulturalnego
i spo?ecznego rozwoju naszego miasta i tym samym powiatu. W uzasadnieniu podkre?lono jej g??bokie spo?eczne zaanga?owanie przejawiaj?ce si?, jak powiedzia? wicestarosta „w pracy organicznej”. Zauwa?y? nale?y, ?e to w?a?nie z jej inicjatywy w 2008 roku odby? si? pierwszy Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej. Jeszcze wcze?niej, bo w 2004 roku wymy?li?a i nadal realizuje we wspó?pracy z nauczycielami i Bibliotek? Miasta i Gminy Skoki Konkurs Ortograficzny „ O Pióro Burmistrza”. Jest za?o?ycielk? dzia?aj?cych od 2014 roku: Towarzystwa Mi?o?ników Miasta i Gminy Skoki oraz skockiego Ko?a Towarzystwa Mi?o?ników J?zyka Polskiego. W 2010 by?a wspó?organizatorem upami?tnienia osób maj?cych zwi?zek ze Skokami, zamordowanych w Katyniu i Miednoje. Ponad 10 lat aktywnie dzia?a w Towarzystwie Pami?ci Powstania Wielkopolskiego oraz od 1996 w Kurkowym Bractwie Strzeleckim. Bierze tak?e udzia? w pracach komisji konkursów recytatorskich organizowanych nie tylko w naszej gminie. Publiczno?? zgromadzona na Konkursie gromkimi brawami uhonorowa?a laureatk? Nagrody Herbu Powiatu W?growieckiego. Pani Iwono, gratulujemy !

W tegorocznym Konkursie wzi??o udzia? uczestników 21 uczestników
z siedmiu gimnazjów z: Antoniewa, Lubonia, Murowanej Go?liny, Rogo?na, ?elic oraz Skoków. Prezentowali oni gwarowe teksty autorstwa Juliusza Kubla, Marii Strzy?y?skiej, Zenona Mateckiego oraz Marka Szyma?skiego.

Prezentacje ocenia?o jury w sk?adzie:

- Iwona Migasiewicz – polonistka, pomys?odawczyni konkursu,

- Wies?awa Surdyk Fertsch – nauczycielka historii i doradca- metodyk,

- Ryszard ?wirtlej – pisarz, autor powie?ci kryminalnych.

W swojej ocenie komisja konkursowa szczególn? uwag? zwróci?a na to, by wyg?aszane teksty mia?y charakter miejskiej gwary Poznania. Wa?ny te? by? dobór tekstu, interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny.

Prezentowane teksty wzbogaci?y ciekawe rekwizyty, chocia?by wspania?y „kaszlok” oraz ciekawe stroje uczestników. Wyg?aszane teksty wywo?ywa?y w?ród publiczno?ci wiele pozytywnych emocji, a cz?sto salwy ?miechu.

Zwyci?zcami VIII Rejonowego Konkurs Gwary Pozna?skiej zostali:

I miejsce ex aequoe – Weronika Matoga z Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie oraz duet:
Adam Werwi?ski i Bart?omiej Zalewski
z Gimnazjum nr 1 im. Kardyna?a Wyszy?skiego w Luboniu,

II miejsce – Jacek Mania
z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach,

III miejsce – Patryk Jankowski
z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Wyró?nienia otrzymali:

- Jacek Krzy?anowski z Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie,

- Dominika Wi?niewska z Gimnazjum w Antoniewie,

- Julia Fiedor z Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie.

Przyznano równie? trzy nagrody specjalne za doskona?? gwar? (dla uczestników wyst?puj?cych w zespo?ach). Otrzymali je: Kacper Kujawa
z Gimnazjum w Skokach, Julia Ba?ega z Gimnazjum nr 2 w Murowanej Go?linie i Jagoda Nowak z Gimnazjum w ?elicach.

W kategorii szkó? I miejsce zdoby?o Gimnazjum nr 2 w Rogo?nie, II miejsce - przypad?o gospodarzom, a trzecie Gimnazjum nr1 w Luboniu.

Widzom najbardziej podoba?a si? prezentacja pt. „Prawo jazdy” w wykonaniu Weroniki Matogi. Do jej r?k trafi?a Nagroda Publiczno?ci.

Nagrodzeni i wyró?nieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci dyplomów, ksi??ek tematycznie zwi?zanych z konkursem, statuetek, natomiast wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów uhonorowano podzi?kowaniami, dyplomami i materia?ami promuj?cymi powiat i gmin?. Wygrane szko?y wyjecha?y z cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci: wielofunkcyjnej drukarki, aparatu fotograficznego i radiomagnetofonu.

Gwarowe spotkanie zako?czy?a wspólna fotografia i zapewnienia,
?e spotkamy si? za rok na dziewi?tym ju? „godaniu” po pozna?sku.

Konkurs zorganizowa?a grupa nauczycieli i uczniów z III b i III c i I d pod przewodnictwem El?biety S?omy i El?biety Berendt, dzi?ki aprobacie i pomocy dyrekcji gimnazjum. Pyszny placek i ?wie?y chlebek do kie?baski zapewni? Krzysztof Migasiewicz - w?a?ciciel ZPH Piekarnia – Cukiernia EMKA.

El?bieta Berendt

 

29 kwietnia 2016 r.

IX Spotkanie Gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków
i IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

Foto. Ilona W?glewska

Ma?gorzata Zaganiaczyk

Natalia Kuszpit

 

18 - 20 lutego 2016 r.

Egzaminy gimnazjalne

15 - 17 lutego 2016 r.

Rekolekcje wielkopostne

 

Poniedzia?ek 15.02.2016 r.

8.30 – 9.45 – warsztaty biblijne dla uczniów gimnazjum

10.00 – 11.15 – nauka rekolekcyjna w ko?ciele ?w. Miko?aja Biskupa

Wtorek 16.02.2016 r.

8.30 – 10.00 - nauka rekolekcyjna i Droga Krzy?owa w ko?ciele
?w. Miko?aja Biskupa

10.15 – 12.00 – projekcja filmu religijnego

?roda 17.02.2016 r.

8.30 – 9.45 – Msza ?w. w ko?ciele ?w. Miko?aja Biskupa
z nauk? dla uczniów gimnazjum

10.00 – 11.00 – zaj?cia lekcyjne

 

13 grudnia 2015 r.

X Jarmark Bo?onarodzeniowy

W niedzielne popo?udnie 13 grudnia 2015 r. spo?eczno?? Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach po raz DZIESI?TY zaprosi?a mieszka?ców gminy Skoki do udzia?u w Jarmarku Bo?onarodzeniowym .

Dzi?ki zapewnieniu bezp?atnych dowozów w Jarmarku mogli wzi?? udzia? uczniowie i ich rodzice z terenu ca?ej gminy. Impreza mia?a charakter charytatywny, poniewa? pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y ozdób i losów loterii ?wi?tecznej w rekordowej kwocie: 6454,92 z? zostan? przeznaczone na zakup paczek ?wi?tecznych dla najbardziej potrzebuj?cych uczniów gimnazjum.

Wspólne spotkanie rozpocz??o narodowe czytanie, podczas którego ka?dy z uczestników czyta? otrzymany przy wej?ciu do hali fragment ksi??ki o tematyce ?wi?tecznej. Nad doborem tekstów czuwa?a pomys?odawczyni tego przedsi?wzi?cia Maria Malinowska. Nast?pnie zebrani obejrzeli spektakle teatralne w wykonaniu uczniów skockiego gimnazjum. Pierwszy pt.: „Ratujmy ?wi?ta” przygotowany zosta? przez Mari? Malinowsk? i Renat? Hamulczyk, drugi „Opowie?? wigilijna" w j?zyku angielskim przygotowany przez Magdalen? Jeske. Wspania?y wyst?p nagrodzono wielkimi brawami, doceniaj?c wra?liwo??, zaanga?owanie i zdolno?ci j?zykowe m?odych aktorów.

Wielkimi brawami nagrodzono równie? wyst?py wokalne: Macieja Kujawy, Emeryckiego Zespo?u ?piewaczego „Harfa” pod dyrekcj? Antoniego Wi?niewskiego, "Chóru Kameralnego" pod dyrekcj? Andrzeja Kaliskiego, zespo?u „Skoczki” przygotowanego przez Ma?gorzat? Wi?niewsk? i Katarzyn? Dukszt? oraz zespo?u Side Efekt pod opiek? artystyczn? Kariny Olejniczak
i Mateusza Do?ca. Do ?piewu w??czyli si? tak?e gimnazjali?ci wykonuj?c przepi?kne kol?dy i piosenki o tematyce ?wi?tecznej.

Po zako?czeniu cz??ci artystycznej hala skockiego gimnazjum zamieni?a si? w jarmark, na którym po?ród ?wi?tecznej, teatralnej dekoracji stan??y liczne stoiska. Wystawiono na nich przygotowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki ?wi?teczne, stroiki, pierniki i ciastka. Atrakcj? stoisk by?y kalendarze na 2016r pt. „Gimnazjali?ci” przygotowane pod opiek? Danuty Kobus – Boguni i El?biety Chojnackiej. Jak co roku najwi?kszym powodzeniem cieszy?o si? stoisko ?wi?tecznej loterii fantowej, b?d?ce najbardziej obleganym miejscem w hali.

Do fundatorów nagród loterii nale?eli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz K?os, Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Nowa Era, Robert Kowalewski - Gospodarstwo Rybackie w Skokach, Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Durowo, Biblioteka im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, INEA, Hortex, Pepsi-cola oraz mieszka?cy gminy: Justyna Kujawa, Arkadiusz Sommerfeld, Lucyna i Piotr Babrakowscy, Jolanta Sawi?ska, Stanis?aw Kaniewski, Krzysztof Fertsch, Agnieszka Wasylewicz, Krzysztof i Iwona Migasiewiczowie, Zofia Gronowska, ?wietlica ?rodowiskowa w Potrzanowie oraz Rodzice, Rada Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Atrakcj? jarmarku by?a tak?e ?wi?teczna kawiarenka serwuj?ca smaczne wypieki i kie?baski z grilla, do spróbowania których zach?cali nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców. ?wi?tecznego wystroju kawiarenki dope?nia?a jubileuszowa wystawa zdj?? przygotowana przez Barbar? Dembi?sk?. Czas sp?dzony na Jarmarku umila?y uczestnikom warsztaty artystyczne prowadzone przy wspó?udziale cz?onków ?wietlicy ?rodowiskowej w Potrzanowie, konkurs wiedzy o tradycjach ?wi?tecznych w krajach europejskich, warsztaty balonikowe i rysunkowe oraz rozmowy prowadzone z Gwiazdorem. Odwa?ne maluchy mog?y sobie zrobi? z nim pami?tkow? fotografi?.

Czas sp?dzony na Jarmarku min?? bardzo szybko. Liczne atrakcje, dobre jedzenie, muzyka, wspania?a atmosfera pozwoli?y Skoczanom sp?dzi? radosne popo?udnie w klimacie oczekiwania na zbli?aj?cych si? ?wi?ta.

W imieniu organizatorów Jarmarku dzi?kuj? serdecznie wszystkim,
którzy swoim zaanga?owaniem przyczynili si? do jego zrealizowania.

Za wsparcie finansowe i duchowe, s?owa uznania i krytyki, pomys?owo??
i prac?.

Mieszka?com miasta i gminy oraz go?ciom za niezawodny udzia?.

Dzi?kuj? !

Wies?awa Surdyk-Fertsch


10 listopada 2015 r.

97. Rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?

Foto. Aleksandra Nawrot

19 pa?dziernika 2015 r.

XV Dzie? Papieski

 

14 pa?dziernika 2015 r.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 pa?dziernika obchodzimy Dzie? Komisji Edukacji Narodowej, zwany równie? Dniem Nauczyciela. Jest to szczególny czas, kiedy uczniowie dzi?kuj? swoim pedagogom za trud w?o?ony w ich nauczanie i wychowanie. Równie? spo?eczno?? Gimnazjum uczci?a pracowników oraz emerytów szko?y, przygotowuj?c uroczysty apel. Motywem przewodnim by? talent, który w ka?dym z uczniów jest, tylko trzeba go odkry?, a nast?pnie pracowa?, aby móg? si? rozwija?. Alicja Burzy?ska z klasy III a zaprezentowa?a swoje umiej?tno?ci ta?ca baletowego, a Julia Dere?y?ska i Krzysztof Neldner z III c - wokalne. Widzowie wys?uchali s?ów Jana Paw?a II o warto?ci pracy i jej znaczeniu w ?yciu cz?owieka. Ca?o?ci dope?ni?a Magdalena Moszy?ska z klasy III a, która wzruszy?a wszystkich interpretacj? utworu K. I. Ga?czy?skiego pt."Wiersz o wielkiej wdzi?czno?ci". Nie tylko jednak wzruszenia by?y udzia?em uczestników uroczysto?ci. M?odzi aktorzy przypomnieli histori? Dnia Nauczyciela, odwo?uj?c si? do 1773 r. i powstania pierwszego ministerstwa o?wiaty - Komisji Edukacji Narodowej. Przypomnieli równie? nazwiska wybitnych Polaków, którzy zmienili ?wiat swoimi odkryciami i wynalazkami. 14 pa?dziernika by? te? dniem szczególnym dla pierwszoklasistów. Zostali oni bowiem przyj?ci w poczet uczniów gimnazjum. Przedstawiciele klas pierwszych z?o?yli uroczyste ?lubowanie, które odczyta?a Aleksandra Szyma?ska z klasy I b.

W apelu wzi?li udzia? nast?puj?cy uczniowie: 1a - Magdalena Kaczmarek, Natalia Lahuta, Aleksandra Konieczka, Przemys?aw Kozber, 1b - Aleksandra Szyma?ska, 1 d - Kamila Przywarska, 2b - Magdalena Mróz, 2c - Kasper Grzegorzewski, 3a - Alicja Burzy?ska, Magdalena Moszczy?ska, 3b - Anna Ogórkiewicz, Ilona Nowicka, 3c - Julia Dere?y?ska, Krzysztof Neldner, 3d - Dominika Pawlicka, Wiktoria Piec, poczet sztandarowy - Maria Siuchni?ska, Patrycja Sto?ek, Patryk Szwed. Nad ca?o?ci? czuwa?a p. E. Chojnacka i p. R. Hamulczyk.

14 pa?dziernika 2015 r.

Otrz?siny klas pierwszych

Foto. Aleksandra Nawrot

17 wrze?nia 2015 r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej nadaj?cej parkowi przy ulicy Zamkowej imi?: W?adys?awa G?ski - ?o?nierza wrze?nia 1939 r." oraz udzia? spo?eczno?ci szkolnej w spotkaniu pod has?em "?ywa lekcja historii" z udzia?em kombatantów, zaproszonych go?ci i spo?ecze?stwa.


 

Fot. Ilona W?glewska

 

 

1 wrze?nia 2015 r.

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016


K?cik nauczycielski