Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĆ³w w Skokach

Get Adobe Flash player

Regulamin korzystania z darmowych podr?czników i materia?ów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków

Regulamin korzystania z darmowych podr?czników i materia?ów edukacyjnych reguluje:

a) zasady wypo?yczania podr?czników i materia?ów edukacyjnych

b) zapewnieniem uczniom dost?pu do nich

c) obowi?zki ucznia zwi?zane z wypo?yczeniem

d) post?powanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podr?cznika lub materia?ów edukacyjnych.

Wypo?yczanie uczniom podr?czników lub materia?ów edukacyjnych

§ 1

1. Biblioteka gromadzi podr?czniki, materia?y edukacyjne, materia?y ?wiczeniowe i inne materia?y biblioteczne.

2. Podr?czniki i materia?y edukacyjne powinny by? u?ytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

3. Biblioteka nieodp?atnie:

a) wypo?ycza uczniom podr?czniki lub materia?y edukacyjne, maj?ce posta? papierow?,

b) zapewnia uczniom dost?p do podr?czników lub materia?ów edukacyjnych, maj?cych posta? elektroniczn?,

c) przekazuje uczniom materia?y ?wiczeniowe bez obowi?zku zwrotu.

§ 2

1. Wypo?yczenie i zwrot podr?czników podlega ewidencji.

2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela- bibliotekarza

3. Wersje elektroniczne udost?pnione s? na stanowiskach komputerowych

w bibliotece lub na stronie internetowej Gimnazjum.

§ 3

1. Do wypo?yczenia bezp?atnych podr?czników lub materia?ów edukacyjnych uprawnieni s? wszyscy uczniowie Gimnazjum, którzy rozpocz?li nauk? w klasie I w roku szkolnym 2015/16.

2. Wypo?yczenie odbywa si? najpó?niej do 15 wrze?nia danego roku szkolnego.

3. Podr?czniki lub materia?y edukacyjne wypo?yczane s? na okres zaj?? dydaktycznych, z terminem zwrotu do 22 czerwca.

4. Do??czone do podr?czników p?yty, mapy, plansze itd. stanowi? integraln? cz??? podr?cznika.

§ 4

1. Ucze?, który w trakcie roku szkolnego, przechodzi z jednej szko?y do innej, zobowi?zany jest zwróci? otrzymane podr?czniki lub materia?y edukacyjne.

2. W przypadku gdy przechodzi z jednej szko?y do innej ucze? niepe?nosprawny, nie ma obowi?zku zwrotu podr?czników lub materia?ów edukacyjnych.

Obowi?zki ucznia zwi?zane z wypo?yczeniem

1. Uczniowie s? zobowi?zani do u?ywania podr?cznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor u?ytkowy i estetyczny, do chronienia przed zniszczeniem, b?d? zagubieniem.

2. Wypo?yczone ksi??ki powinny by? ob?o?one ok?adk? ochronn?, któr? mo?na ?atwo zdj?? nie niszcz?c ksi??ki.

3. Zabrania si? dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podr?cznikach.

  1. Ucze? ma obowi?zek na bie??co dokonywa? drobnych napraw, czy ewentualnej wymiany ok?adki.
  2. Wypo?yczaj?cy powinien w momencie wypo?yczania zwróci? uwag? na stan podr?czników, a zauwa?one uszkodzenia niezw?ocznie zg?osi? bibliotekarzowi.

6. Nadzór nad zwrotem podr?czników realizuje nauczyciel- bibliotekarz.

Post?powanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podr?cznika lub materia?ów edukacyjnych

1. Podczas zwrotu podr?cznika do biblioteki – bibliotekarz ( ewentualnie wychowawca) dokonuj? ogl?dzin podr?cznika, okre?laj?c stan jego zu?ycia.

2. Za szkody wynik?e z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, nie zwrócenia w ustalonym terminie podr?cznika odpowiada rodzic lub opiekun.

a) Przez uszkodzenie podr?cznika lub materia?ów edukacyjnych rozumie si? nieumy?lne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie uniemo?liwiaj?ce jednak dalsze ich wykorzystywanie.

b) Przez zniszczenie podr?cznika lub materia?ów edukacyjnych rozumie si? umy?lne lub spowodowane przez zaniedbanie u?ytkownika poplamienie, trwa?e zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, po?amanie lub rozerwanie, wyrwanie i zgniecenie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszaj? warto?? u?ytkow? podr?cznika lub materia?ów edukacyjnych i uniemo?liwiaj? pe?ne z nich korzystanie.

c) Zgubienie p?yty CD/DVD skutkuje konieczno?ci? zwrotu kosztów ca?ego podr?cznika lub materia?ów edukacyjnych.

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podr?cznika ucze? lub rodzic (opiekun) jest zobowi?zany poinformowa? wychowawc? i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

4. W przypadku zagubienia podr?cznika, znacznego zu?ycia, wykraczaj?cego poza jego zwyk?e u?ywanie, b?d? jego zniszczenia, rodzice s? zobowi?zani do zwrotu kosztów zakupu nowego podr?cznika.

5. Punktu 9 nie stosuje si? w przypadku zwrotu podr?cznika po jego trzyletnim u?ytkowaniu.

Przepisy ko?cowe

1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowie? regulaminu jest Dyrektor Gimnazjum.

2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypo?yczania i zwrotu podr?czników lub materia?ów edukacyjnych, które nie uj?te zosta?y w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szko?y.

3. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2015.

K?cik nauczycielski