Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Pi?ka siatkowa 2015/2016

Pi?ka siatkowa 2015/2016

6 czerwca na obiektach sportowo-rekreacyjnych Wrze?ni odby? si?
Fina? Wojewódzki w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.
W rywalizacji wzi??o udzia? 35 szkó?. Nas reprezentowa? zespó? w sk?adzie: Natalia Jahnz i Magdalena Moszczy?ska.
Turniej rozegrany zosta? systemem brazylijskim (zespó? po dwóch pora?kach odpada z dalszych rozgrywek). Pierwszy mecz nasze dziewcz?ta przegra?y
z reprezentacj? Jankowa Przygodzkiego (wicemistrzyniami z roku ubieg?ego)
i jak si? okaza?o po zako?czeniu turnieju z tegorocznymi mistrzyniami.
W drugim spotkaniu pokona?y zespó? z Gimnazjum Stawiszyn. Zako?czy?y udzia? w dalszych rozgrywkach po pora?ce z zespo?em z Jarocina,
który ostatecznie zaj?? miejsce VII-VIII. Natalia i Magda uplasowa?y si?
na miejscach XVII-XXIV.

Opiekun: Hanna W?glewska


 

19 maja na boiskach piaskowych naszego gimnazjum odby?y si?
Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców.
W turnieju rywalizowa?o 10 zespo?ów z pi?ciu szkó?. Turniej rozegrano systemem brazylijskim, tzn. zespó?, który przegrywa drugie spotkanie ko?czy swój udzia? w dalszych rozgrywkach. Klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

 

I m. Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damas?awku

II m. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Krystian Wieczorek i Bartosz Belter

III m. Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damas?awku

IV m. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Miko?aj Gebler i Piotr ?uczak

V - VI m. Gimnazjum nr 3 Gminy W?growiec im. Henryka Sienkiewicza w R?bczynie

Gimnazjum nr 1 w W?growcu

VII – VIII m. Gimnazjum nr 3 Gminy W?growiec im. Henryka Sienkiewicza w R?bczynie

Gimnazjum nr 1 w W?growcu

IX – X m. Gimnazjum nr 1 Gminy W?growiec im. Marii Konopnickiej

Gimnazjum nr 1 w W?growcu

Zespó? z gimnazjum w Damas?awku b?dzie reprezentowa? nasz
powiat w rozgrywkach fina?u wojewódzkiego 7 czerwca, które odb?d? si? we Wrze?ni.

Wies?aw Sierzchu?a

Hanna W?glewska


 

18 maja na boiskach piaskowych naszego gimnazjum odby?y si?
Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

W turnieju rywalizowa?o 6 zespo?ów z trzech szkó?. Po rozegraniu 15 spotka? systemem „ka?dy z ka?dym” klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

I m. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Natalia Jahnz i Magdalena Moszczy?ska

II m. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Ewelina Gruszka i Patrycja Sto?ek

III m. Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów

w Damas?awku - zespó? I

IV m. Zespó? Szkó? Powszechnych im. Pierwszych Piastów

w Damas?awku - zespó? II

V m. Gimnazjum nr 3 Gminy W?growiec im. Henryka Sienkiewicza

w R?bczynie – zespó? II

VI m. Gimnazjum nr 3 Gminy W?growiec im. Henryka Sienkiewicza

w R?bczynie – zespó? II

Mistrzynie powiatu b?d? reprezentowa? nas w rozgrywkach fina?u wojewódzkiego 6 czerwca, które odb?d? si? we Wrze?ni.

 

Hanna W?glewska

Wies?aw Sierzchu?a


16 zespo?ów ch?opców w ?rod? 11 maja rywalizowa?o

w Mistrzostwach Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców.

Klasyfikacja ko?cowa:

I Bartosz Belter, Filip Stefa?ski

II Patryk Jankowski, Adrian Sommerfeld

III Krystian Wieczorek, Dawid Lor?cki

IV Krzysztof Przyby?, Patryk Miko?ajczak

V – VI Mi?osz Szwed, Krystian Siódmiak

Piotr ?uczak, Jakub Szewczy?ski

VII – VIII Sebastian Wieczorek, Miko?aj Gebler

Patryk Piechowiak, Franciszek Dukszta

IX – XII Bartosz Wojtkowiak, Stanis?aw Kubicki

Miko?aj Wieczorek ,Micha? Walkowiak

Patryk Stefa?ski, Mateusz Konieczny

Jakub Springer, Dominik Sendor

XIII – XVI Patryk Paczkowski, Szymon Futro

?ukasz Kaczmarek, Kacper, Tyll

Dawid Mendlewski, Damian Mendlewski

Patryk Ju?, Krystian Konieczny.

Hanna W?glewska

Wies?aw Sierzchu?a


10 maja odby?y si? Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t.

Turnieje rozegrane zosta?y systemem brazylijskim, tzn. zespó?, który odniós? drug? pora?k? ko?czy? udzia? w dalszych rozgrywkach. O pierwsze miejsce walczy?o 16 zespo?ów dziewcz?t i ch?opców. Zwyci?zcy zostali wy?onieni w ostatnim trzydziestym meczu.

Klasyfikacja ko?cowa:

I Natalia Jahnz, Magdalena Moszczy?ska

II Ewelina Gruszka, Patrycja Sto?ek

III Daria Dere?y?ska, Adrianna B?dziecha

IV Natalia Lichota, Alicja Burzy?ska

V – VI Julia Martynek, Erika Zamecka

Zuzanna Stefa?ska, Martyna Fr?ckowiak/Anita ?ukaszewska

VII – VIII ?ucja Teofilewska, Agnieszka Pietrzak

Aleksandra Tyll, Ma?gorzata Surdyk

IX – XII Paulina Wojtkowiak, Paulina Pa?k

Natalia Malczewska, Julia Nowicka

Nadia Andraka, Dagmara Rakocy

Katarzyna Malczewska, Natalia Wieczorek

XIII – XVI Zuzanna Szczepaniak,Joanna Dziel

Magdalena Kaczmarek, Natalia Lahuta

Dagmara G?uszek, Natalia Kuszpit

Klaudia Jahnz, Gabriela Mistrzak.

Hanna W?glewska

Wies?aw Sierzchu?a

31 marca w hali gimnazjum w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Ch?opców.

W turnieju wzi??o udzia? 6 zespo?ów. Rozegrano mecze w dwóch grupach, pó?fina?y „na krzy?” i mecze fina?owe.

Klasyfikacja ko?cowa :

I miejsce - ZS 3 Pi?a

II miejsce - ZS 2 Pi?a

III miejsce- Gimnazjum 1 Skoki

IV miejsce - Krajenka

V miejsce - Lipia Góra

VI miejsce - J?drzejewo

Sk?ad zespo?u: Miko?aj Gebler, Filip Stefa?ski, Bartosz Belter, Patryk Paczkowski, Krystian Wieczorek, Dominik Sendor, Piotr ?uczak, Stanis?aw Kubicki, Fabian Kuszpit, Adam Wójcicki, Krystian Konieczny.

Opiekun: Wies?aw Sierzchu?a


21 marca 2016r. w Pile odby?y si? Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t.

W turnieju wzi??o udzia? 6 zespo?ów. Po rozegraniu spotka? w grupach, pó?fina?ów i fina?ów, klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

Mecz o I miejsce zostanie rozegrany w terminie pó?niejszym

III- IV miejsce - Gimnazjum 1 Skoki

- ZS 2 Pi?a

V-VI miejsce - Gimnazjum Miejskie Chodzie?

- Gimnazjum 1 Trzcianka

Sk?ad zespo?u: Natalia Jahnz, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Patrycja Sto?ek, Ewelina Gruszka , Natalia Malczewska, Natalia Lichota, Paulina Wojtkowiak, Kamila Budka, Magdalena Kaczmarek , Anita ?ukaszewska, Daria Dere?y?ska.

Opiekun: Hanna W?glewska

 

24 lutego w Skokach odby?y si? Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t Szkó? Gimnazjalnych.
W rywalizacji uczestniczy?o pi?? zespo?ów reprezentuj?cych cztery szko?y. Turniej rozegrany zosta? systemem „ka?dy z ka?dym”. Po rozegraniu dziesi?ciu spotka? klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Sk?ad zespo?u: Kamila Budka, Ewelina Gruszka, Natalia Jahnz, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Patrycja Sto?ek, Paulina Wojtkowiak, Anita ?ukaszewska, Daria Dere?y?ska, Martyna Fr?ckowiak.

II miejsce ZSP im. Pierwszych Piastów w Damas?awku

III miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Sk?ad zespo?u: Paulina Pa?k, Alicja Burzy?ska, Agnieszka Pietrzak, Zuzanna Stefa?ska, Adrianna B?dziecha, Julia Martynek, ?ucja Teofilewska, Dagmara G?uszek, Erika Zamecka,Magdalena Kaczmarek.

Opiekunk? zespo?ów ze skockiego gimnazjum by?a Hanna W?glewska.

IV miejsce Gimnazjum nr 3 Gminy W?growiec w R?bczynie.

W czwartek 25 lutego o tytu? Mistrza Powiatu rywalizowali ch?opcy.

Podobnie jak w przypadku turnieju dziewcz?t, turniej rozegrany zosta? systemem „ ka?dy z ka?dym”. Rozegrano trzy mecze, które rozstrzygn??y o kolejno?ci miejsc.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Zespó? w sk?adzie: Filip Stefa?ski, Miko?aj Gebler, Adam Wójcicki, Krystian Wieczorek, Patryk Paczkowski, Bartosz Belter, Piotr ?uczak, Bartosz Sierzchu?a, Fabian Kuszpit, Krystian Konieczny, Mi?osz Szwed.

Opiekun Wies?aw Sierzchu?a

II miejsce ZSP im. Pierwszych Piastów w Damas?awku

III miejsce Gimnazjum nr 3 Gminy W?growiec w R?bczynie

Zespó? dziewcz?t i ch?opców z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków b?dzie reprezentowa? nasz powiat w dalszych rozgrywkach na szczeblu rejonowym.

Organizatorzy turnieju dzi?kuj? Panu M. Wo?kow i R. Kramer za pomoc w zorganizowaniu turniejów.

Okaza?e puchary i dyplomy ufundowa? Powiatowy Szkolny Zwi?zek Sportowy w W?growcu.


Foto Daria Dere?y?ska


W ?rod? 20 stycznia odby? si? Turniej Pi?ki Siatkowej „ Single”.
W rywalizacji brali udzia? uczniowie klas pierwszych. Po rozegraniu 21 spotka? klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:

I m. Magdalena Kaczmarek

II m. Natalia Lahuta

III m. Gabriela Mistrzak, Krystian Konieczny

IV m. Anna Pruss

V m. Roksana Nowak

VI m. Kamila Przywarska

Siedem zespo?ów bra?o udzia? w Turnieju Pi?ki Siatkowej „2+1”.

Zawody rozegrane zosta?y systemem „ka?dy z ka?dym”. Klasyfikacja ko?cowa:

I m. Filip Stefa?ski, Miko?aj Gebler, ?ucja Teofilewska

II m. Maja Kucz, Adam Wójcicki, Krystian Wieczorek

III m. Bartosz Belter, Ewelina Gruszka, Patrycja Sto?ek

IV m. Dawid Lor?cki, Paulina Wojtkowiak, Paulina Pa?k

V m. Anita ?ukaszewska, Daria Dere?y?ska, Mi?osz Szwed

VI m. Dagmara Rakocy, Natalia Lahuta, Krystian Konieczny

VII m. Natalia Lichota, Alicja Burzy?ska, Patryk Miko?ajczak.

 

Hanna W?glewska
Wies?aw Sierzchu?a

 

 

 

Dnia 29 pa?dziernika w hali w Skokach odby? si? „Turniej Pi?ki Siatkowej Dziewcz?t o Puchar Dyrektora”.
W turnieju bra?y udzia? cztery zespo?y reprezentuj?ce gimnazja z Mi?os?awia, Kiszkowa i dwa zespo?y z gimnazjum w Skokach.

Turniej zosta? rozegrany systemem „ka?dy z ka?dym".

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum w Mi?os?awiu


II miejsce Gimnazjum w Skokach

Zespó? w sk?adzie:

Patrycja Sto?ek, Magdalena Moszczy?ska, Zuzanna Stefa?ska, Natalia Lichota, Paulina Wojtkowiak, Kamila Budka, Julia Fr?ckowiak, Anita ?ukaszewska, ?ucja Teofilewska.


III miejsce Gimnazjum w Skokach


Zespó? w sk?adzie:
Ewelina Gruszka, Natalia Malczewska, Dagmara G?uszek, Adrianna B?dziecha, Martyna Fr?ckowiak, Julia Nowicka, Daria Dere?y?ska, Agnieszka Pietrzak, Julia Martynek, Erika Zamecka.

IV miejsce Gimnazjum w Kiszkowie

Najlepszymi zawodniczkami ze Skoków zosta?y:

Martyna Fr?ckowiak, Natalia Lichota.

Opiekun: Hanna W?glewska

Jednocze?nie na trzecim boisku rozgrywany by? Turniej Klas Pierwszych,
w którym równie? bra?y udzia? cztery zespo?y reprezentuj?ce gimnazja z: Mi?os?awia, Kiszkowa i Skoków.

Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce Gimnazjum w Mi?os?awiu zespó? I

II miejsce w Mi?os?awiu zespó? II


III miejsce Gimnazjum w Skokach


Zespó? w sk?adzie:

Dziel Joanna, Kaczmarek Magdalena, Konieczka Aleksandra, Lahuta Natalia, Nowak Roksana, Pocz?tek Patrycja, Pruss Anna, Sroczy?ska Nikola, Sto?ek Julia, Szczepaniak Zuzanna, Szwed Klaudia, Witt Weronika, Wojna Zuzanna, ?ak Dagmara.

IV miejsce Gimnazjum w Kiszkowie

Najlepsz? zawodniczk? ze Skoków zosta?a

Magdalena Kaczmarek.

Opiekun: El?bieta Chojnacka


 

Wakacyjne zmagania!

14 pa?dziernika odby?o si? podsumowanie wakacyjnych zmaga? siatkarek i siatkarzy. W ramach wypoczynku letniego m?odzie? gimnazjum uczestniczy?a w zaj?ciach sportowych, podczas których rozegrano trzy turnieje „dwójek”. Punkty za ka?dy turniej zosta?y naliczone indywidualnie dla ka?dego uczestnika zaj??. W?ród dziewcz?t najlepsza okaza?a si? ?ucja Teofilewska, drugie miejsce zaj??a Natalia Lahuta, trzecie Zuzanna Stefa?ska. Filip Stefa?ski z kompletem zwyci?stw zaj?? pierwsze miejsce, drugie wywalczy? Miko?aj Gebler, a na trzecim uplasowa? si? Adrian Szwed. Zwyci?zcom gratulujemy!

Prowadz?cy zaj?cia: Hanna W?glewska, Wies?aw Sierzchu?a


 

POLSKA! BIA?O-CZERWONI!

21 – 23 sierpnia w Toruniu odby? si? XIII Memoria? Huberta Jerzego Wagnera. W ramach wypoczynku letniego m?odzie? naszego gimnazjum pod opiek? nauczycieli wychowania fizycznego kibicowa?a reprezentacji m??czyzn w pi?ce siatkowej na meczu Polska – Japonia i obserwowa?a spotkanie Francji z Iranem. Dzi?kujemy Fundacji Huberta Jerzego Wagnera, która po raz kolejny, dzi?ki staraniom nauczycieli, obdarowa?a nas bezp?atnymi zaproszeniami na jeden z trzech dni trwaj?cych zmaga? sportowych. M?odzie? mog?a ogl?da? mecze w nowoczesnej, nowo otwartej hali oraz zza szyb autobusu podziwia? pi?kne widoki starego miasta Torunia po?o?onego nad brzegiem Wis?y. Mamy nadziej?, ?e to wydarzenie na d?ugo zapadnie w ich pami?ci.

Hanna W?glewska


 

K?cik nauczycielski