Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

XXIII SIENNE?SKIE BIEGI PRZE?AJOWE 2015

W pi?tek 25 wrze?nia w Siennie odby?y si? XXIII Sienne?skie Biegi Prze?ajowe. Nasz? szko?? reprezentowa?a liczna, bo trzydziestoosobowa reprezentacja dziewcz?t i ch?opcw. W zawodach poza szko?ami podstawowymi, gimnazjalnymi oraz ?rednimi mo?e uczestniczy? ka?dy, kto lubi biega?. Organizatorzy zaplanowali d?ugo?? trasy w zale?no?ci od wieku uczestnikw. W tym roku najm?odsza zawodniczka mia?a cztery lata, a najstarsza ponad osiemdziesi?t.

W klasyfikacji indywidualnej w kategorii klas pierwszych i drugich ?ucja Teofilewska zaj??a miejsce pierwsze, Aleksandra Szczepocka miejsce drugie, a Wiktor Wo?niak miejsce trzecie; w kategorii klas trzecich pierwsze miejsce zaj??a Kamila Budka i Krystian Wieczorek, a Bartosz Belter zaj?? miejsce trzecie.

W klasyfikacji dru?ynowej zwyci??y?a nasza szko?a.

Sk?ad reprezentacji:

Aleksandra Szczepocka, Roksana Nowak, Weronika Witt, Ma?gorzata Surdyk, Aleksandra Tyll, Damian Mendlewski, Dawid Mendlewski, Filip Graczyk, Przemys?aw Kozber, Patryk Stefa?ski, ?ucja Teofilewska, Dagmara Rakocy, Adrianna B?dziecha, Zuzanna Stefa?ska, Anita ?ukaszewska, Monika Pachowicz, Wiktor Wo?niak, Filip Stefa?ski, Adian Maciejewski, Piotr Nawrocki, Mi?osz Szwed, Kamila Budka, Anna Surdyk, Natalia Lichota, Aleksandra Nawrot, Krystian Wieczorek, Bartosz Belter, ?ukasz Kaczmarek, Patryk Miko?ajczak, Patryk Piechowiak.

Opiekunowie: Hanna W?glewska, Wies?aw Sierzchu?a.


K?cik nauczycielski