Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Tajfun, Funky czy Mocarz ?

Nigdy do tej pory dyskusja wok? narkotykw, a od pewnego czasu tak?e i dopalaczy, nie budzi?a takich emocji i kontrowersji. Od kilku miesi?cy niemal ka?dego dnia s?ycha? informacje w r?nych ?rd?ach, o tym co dopalacze robi? z organizmem cz?owieka. Mimo to, nadal nie brakuje niedowiarkw, ktrzy chc? przekona? si? o tym, ?e to prawda i rzeczywi?cie to robi?. Wiedza na temat dopalaczy cho? wydawa?aby si? szeroka okazuje si? zbyt ma??. Je?eli dana osoba za?y?a jaki? dopalacz, to tak naprawd? nigdy nie wiadomo co za?y?a. Mog? to by? dopalacze o r?nym dzia?aniu i r?nym sk?adzie. Dopalacze to zwi?zki o dzia?aniu psychostymuluj?cym, dzia?aj?ce podobnie jak narkotyki ale o wiele bardziej niebezpieczne. Skutki uboczne za?ywania dopalaczy mog? spowodowa? utrat? zdrowia lub ?ycia. Gwa?towny wzrost temperatury cia?a jest cz?stym skutkiem za?ycia dopalaczy i bezpo?redni? przyczyn? ?mierci m?odych ludzi za?ywaj?cych dopalacze. Nadmierna weso?o??, ale te? przygn?bienie i przera?aj?ce uczucie pustki, wymioty i nudno?ci, pobudzenie psychoruchowe, brak potrzeby snu, ktre mo?e utrzymywa? si? przez wiele godzin, be?kotliwa mowa, silne pobudzenie i agresywne zachowanie, i spl?tanie to typowe objawy po spo?yciu niektrych dopalaczy. Dopalacze dzia?aj? na uk?ad nerwowy prowadz?c do przyspieszenia akcji serca i wzrostu ci?nienia t?tniczego krwi, a co za tym idzie wyleww krwi do mzgu. Nowa generacja dopalaczy to w wi?kszo?ci produkty pochodzenia ro?linnego, ktre wywo?uj? halucynacje. Wi?kszo?? z nich to silne enteogeny daj?ce mistyczne do?wiadczenia i wywo?uj?ce odmienne stany ?wiadomo?ci. Cz?sto mo?emy spotka? si? z potoczn? opini?, ?e dopalacze, a w szczeglno?ci te pochodzenia naturalnego, to bezpieczna i legalna alternatywa do narkotykw. Nie jest to zgodne z prawd?. Nigdy nie mo?emy mie? pewno?ci, ?e kupiony przez nas produkt zadzia?a w taki sam sposb jak ten nabyty przez nas wcze?niej. Co wi?cej, jego sk?ad niejednokrotnie wprawi?by w os?upienie toksykologa. Pami?tajmy, ?e cz?ste zaburzanie delikatnej rwnowagi pomi?dzy neuroprzeka?nikami, zalewanie mzgu obcymi dla niego zwi?zkami mo?e wywo?a? zmiany, ktre na zawsze zmieni? nasze my?lenie i zachowanie.

Krzysztof O?dziejewskiK?cik nauczycielski