Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

 

 

21 kwietnia br. przedstawiciele naszego Samorz?du Uczniowskiego: Aleksandra Szyma?ska, Kacper Kujawa i Krzysztof Neldner pod opiek? El?biety Berendt wzi?li udzia? w X Powiatowym Sejmiku Gimnazjalnym Samorz?dów Uczniowskich, organizowanym przez Gimnazjum im. Dra Piotra Kowalika w Go?a?czy. Odbywa? si? on pod has?em: „Lokalne miejsca pami?ci ?wiadectwem wielkich wydarze? historycznych”.

W pierwszej cz??ci spotkania m?odzi samorz?dowy wymienili si? do?wiadczeniami i pogl?dami na temat przewodniego has?a Sejmiku. Nasi liderzy przygotowali ciekaw? prezentacj? ukazuj?c? miejsca pami?ci, znajduj?ce si? w naszej gminie. Nie zabrak?o te? informacji o towarzystwach i grupach lokalnych, kultywuj?cych pami?? historyczn?. Wa?nym punktem wyst?pienia by?a relacja z „?ywej lekcji historii”, która mia?a miejsce niedawno w naszej szkole oraz prezentacja sylwetki p. W?adys?awa G?ski – ?o?nierza wrze?nia1939 r., którego imi? nosi plac przy ul. Zamkowej.

Dalsza cz??? spotkania mia?a charakter warsztatowy. Przedstawiciele samorz?dów szkolnych podzielili si? na trzy grupy, by rozwa?y? nast?puj?ce problemy: „Jak wzmocni? znaczenie miejsc pami?ci w spo?eczno?ci lokalnej?”, „Jaka jest rola spo?eczno?ci szkolnych w kszta?towaniu rozumienia wspó?czesnego patriotyzmu i budowaniu postaw oraz zachowa? obywatelskich?” oraz „Na czym polega misja patriotyczna instytucji kultury, mediów, organizacji pozarz?dowych, elit politycznych i innych podmiotów maj?cych wp?yw na kszta?towanie postaw obywatelskich?” Ostatni temat wzbudzi? najwi?cej emocji.

Wypowiedzi i wnioski m?odych samorz?dowców by?y bardzo przemy?lane i nad wyraz dojrza?e. Nie zabrak?o w nich troski o kultywowanie pami?ci historycznej i ciekawych pomys?ów na budowanie wspó?czesnych postaw patriotycznych.

Przygotowania m?odzie?y do Sejmiku przebiega?y pod kierunkiem pa?: Ma?gorzaty Zrobczy?skiej i El?biety Berendt.


 

K?cik nauczycielski