Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

"Pola Nadziei"

"Pola Nadziei" to oglnopolska akcja na rzecz hospicjw. Celem kampanii, oprcz wsparcia, jest kszta?towanie ?wiadomo?ci spo?ecznej w zakresie opieki, jak? ?wiadczy hospicjum oraz edukacja, szczeglnie dzieci i m?odzie?y, dotycz?ca opieki paliatywnej.

Ide? akcji "Pola Nadziei" na terenie Skokw postanowili propagowa? uczniowie naszego Gimnazjum. Wolontariusze z klasy I d i I b najpierw odwiedzili Hospicjum Mi?osiernego Samarytanina w W?growcu, gdzie poznali zasady funkcjonowania placwki. Obejrzeli rwnie? nowoczesne urz?dzenia wykorzystywane do opieki nad chorymi, ktrych zakup by? pokrywany rwnie? z datkw zebranych podczas wcze?niejszych edycji "Pl Nadziei".

Nast?pnie, 24 kwietnia, uczniowie po?wi?cili swj wolny czas i kwestowali na rzecz hospicjum. Dzi?ki uprzejmo?ci ksi?dza proboszcza Karola Kaczora odbywa?o si? to przy ko?ciele pw. ?w. Miko?aja w Skokach. Mieszka?cy odpowiedzieli na apel i wsparli t? szlachetn? ide?, czego dowodem by?y pe?ne puszki kwestuj?cych. Mam nadziej?, ?e akcja na sta?e wpisze si? w dzia?alno?? Gimnazjum i rwnie? w kolejnych latach wolontariusze w ??tych koszulkach, z ?onkilami - symbolami hospicjum - b?d? udowadnia?, ?e nasza m?odzie? nie przechodzi oboj?tnie wobec ludzi cierpi?cych i potrzebuj?cych pomocy i sta? j? na gesty bezinteresownej ?yczliwo?ci.

Renata Hamulczyk

Uczniowie bior?cy udzia? w kampanii "Pola Nadziei":

klasa Id

Paulina Cur, Klaudia Jahnz, Paulina Kubiak, Karolina Laube, Anastazja Musielak, Hubert Stajkowski, Gracjan D?bicki, Wiktoria Lor?cka, Ery Przysucha, Piotr Sawi?ski, Jakub Szewczy?ski, Jakub ?wi?tek, Natalia Kuszpit, Gabriela Mistrzak, Oliwia Woci?ska, Wiktoria ?ydowicz, Kamila Przywarska, Bartosz Sierzchu?a, Kajetan D?u?nik, Piotr ?uczak,

klasa Ib

Aleksandra Szyma?ska, Ma?gorzata Surdyk, Aleksandra Tyll, Jacek Mania, Julia Jakubowska, Micha? Laube.

Opiekunowie: Magdalena Samol, Ilona W?glewska, Renata Krlczyk, Renata Hamulczyk, Katarzyna Laube, Katarzyna ?uczak, Renata D?bicka.

Kaplica w Hospicjum

Kwesta pod ko?cio?em ?w. Miko?aja Biskupa w Skokach

Na konto Hospicjum wp?yn??a kwota 2568,65 z?

Foto. Natalia Kuszpit

K?cik nauczycielski