Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Dnia 24 kwietnia 2016 roku w Liceum Ogólnokszta?c?cym w Swarz?dzu odby?o si? uroczyste wr?czenie wyró?nie? i nagród uczestnikom Konkursu „Z?ota ?aba” i „Z?ota ?abka”. Konkurs z literatury i j?zyka polskiego oraz matematyki skierowany by? do uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów. W dwóch etapach uczestniczy?o ogó?em 5 499 uczniów z województw lubelskiego i wielkopolskiego (ogó?em wszystkich uczestników konkursu by?o 11 947).

Na t? uroczysto?? otrzyma? zaproszenie Jacek ?rama z klasy 3c Naszego Gimnazjum, to wielkie wyró?nienie. Nad przygotowaniem Jacka do konkursu czuwa?a Pani Danuta Kobus-Bogunia. Serdecznie gratulujemy Jackowi sukcesu i ?yczymy dalszych, tak spektakularnych osi?gni??.

Danuta Kobus - Bogunia


 

K?cik nauczycielski