Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Primus inter pares 2016

Primus inter pares 2016 dla Julii Dere?y?skiej
Osi?gni?cia w roku szkolnym 2015/2016

Ju? po raz siódmy w czerwcu 2016 roku przyznany zosta? tytu? Primus inter pares dla najlepszego gimnazjalisty.

Jego zdobywc? zosta?a Julia Dere?y?ska.


Otrzyma?a go za wzorowe zachowanie, celuj?ce wyniki w nauce, trzyletni? prac? w Kole Astronomicznym „Antares” i Klubie M?odego Odkrywcy „Archimedes” dzia?aj?cym pod patronatem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, za zaj?cie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Turystycznej i ?eglarskiej „50 mil” w kategorii solista,
III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Turystycznej i ?eglarskiej „50 mil” w kategorii zespó?, II miejsca w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej „Graj muzyka”, II miejsca w Powiatowym Konkursie „Mi?dzy wierszami” w kategorii poezja ?piewana, III miejsca w Powiatowym Konkursie Piosenki Wakacyjnej i III w Konkursie Ortograficznym „O pióra Burmistrza”.
Za udzia? w mi?dzynarodowym projekcie edukacyjnym "Earthkam" organizowanym przez NASA oraz w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Ziemia z nieba" pod patronatem Centrum Nauki Kopernik. Za udzia? w uroczysto?ciach i akademiach szkolnych oraz aktywn? prac? na rzecz klasy i szko?y.

Wyró?nieni uczniowie w roku szkolnym 2015/2016.

Najwa?niejszym wyró?nieniem dla uczniów ko?cz?cych edukacj? w gimnazjum jest list gratulacyjny dla rodziców. Wyró?nienie to otrzymuje ucze?, który w klasie pierwszej i drugiej otrzyma? ?wiadectwo z wyró?nieniem, a w klasie trzeciej ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 5.00 oraz wzorowe zachowanie.

Listy gratulacyjne dla rodziców w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali:

Julia Nowicka kl. III a

Patryk Jankowski kl. III a

Weronika Smykowska kl. III b

Ilona Nowicka kl. III b

Anna Zrobczy?ska kl. III c
Aleksandra Szyma? kl. III c

Anna Surdyk kl. III c

Maria Siuchni?ska kl. III c

Julia Dere?y?ska kl. III c

Dominika Pawlicka kl. III d
Mateusz Pawlicki kl. III d

?wiadectwa z wyró?nieniem (?rednia ocen 4,75) otrzymali:

Magdalena Kaczmarek I a
Dagmara ?ak I a

Zuzanna Szczepaniak I a

Natalia Lahuta I a

Joanna Dziel I a

Klaudia Szwed I a

Przemys?aw Kozber I a

Aleksandra Szyma?ska I b

Anita Sydow I b

Ma?gorzata Surdyk I b

Aleksandra Tyll I b

Jacek Mania I b

Karol Szymkowiak I c

Paulina Kubiak I d

Oliwia Woci?ska I d

Kamila Przywarska I d

Gabriela Mistrzak I d

Bartosz Sierzchu?a I d

Piotr ?uczak I d

Jakub ?wi?tek I d

Martyna Fr?ckowiak II a

Julia Fr?ckowiak II a

Adrian Szwed II a

Kacper Konieczka II a

Eliza Za??ska II b

Karolina Wysocka II b

Magdalena Mróz II b

Patrycja Gronowicz II b

Piotr Kawczy?ski II b

Miko?aj Pasternak II b

Julia Kwapi?ska II c

Weronika Rojtek II c

Natalia Dudek II d

Maja Nowak II d

Wiktoria Klimczak II d

Andrzej Inda II d

Kacper Kujawa II d

Julia Nowicka III a
Patrycja Sto?ek III a

Patryk Jankowski III a

Patryk Paczkowski III a

Weronika Smykowska III b

Ilona Nowicka III b

Anna Ogórkiewicz III b

Paulina Nowak III b

Anna Zrobczy?ska III c

Aleksandra Szyma? III c

Anna Surdyk III c

Maria Siuchni?ska III c

Julia Dere?y?ska III c

Anna Nawrot III c

Jacek ?rama III c

Krzysztof Neldner III c

Dominika Pawlicka III d

Wiktoria ?ali?ska III d

Mateusz Pawlicki III d

Piotr Bartsch III d

Za wybitne osi?gni?cia sportowe absolwentom klas trzecich przyznane zosta?y pami?tkowe statuetki.

Tegorocznymi wyró?nionymi sportowcami zostali:

Kamila Budka III a

Natalia Jahnz III a

Magdalena Moszczy?ska III a

Bartosz Belter III a

Franciszek Dukszta III a

Patryk Paczkowski III a

Mateusz Zieli?ski III a

Weronika Smykowska III b

Anna Ogórkiewicz III b

Ilona Nowicka III b

Paulina Nowak III b

Anna Zrobczy?ska III c

Aleksandra Szyma?III c

Anna Surdyk III c

Maria Siuchni?ska III c

Julia Dere?y?ska III c

Jacek ?rama III c

Dominika Pawlicka III d

Mateusz Pawlicki III d

Nagrody ksi??kowe za wybitne osi?gni?cia naukowe za rok szkolny 2015/2016 otrzymali:

Magdalena Kaczmarek I a
Dagmara ?ak I a

Natalia Lahuta I a

Aleksandra Szyma?ska I b

Anita Sydow I b

Ma?gorzata Surdyk I b

Aleksandra Tyll I b

Paulina Kubiak I d

Kamila Przywarska I d

Gabriela Mistrzak I d

Piotr ?uczak I d

Jakub ?wi?tek I d

Martyna Fr?ckowiak II a

Julia Fr?ckowiak II a

Adrian Szwed II a

Kacper Konieczka II a

Karolina Wysocka II b

Miko?aj Pasternak II b

Julia Kwapi?ska II c

Weronika Rojtek II c

Natalia Dudek II d

Maja Nowak II d

Wiktoria Klimczak II d

Andrzej Inda II d Kacper Kujawa II d

Julia Nowicka III a

Patryk Jankowski III a

Ilona Nowicka III b

Anna Ogórkiewicz III b

Weronika Smykowska III b
Paulina Nowak III b

Julia Dere?y?ska III c

Maria Siuchni?ska III c

Anna Surdyk III c

Aleksandra Szyma? III c

Anna Zrobczy?ska III c

Jacek ?rama III c

Dominika Pawlicka III d

Mateusz Pawlicki III d

Krystian Derezi?ski III g

Nagrod? ksi??kow? za 100 % frekwencj? otrzyma?

Krystian Wyrozumialski II c

 

Osi?gni?cia w roku 2015/2016

SZ - szkolny, G - gminny, P – powiatowy, MP – mi?dzypowiatowy, R- rejonowy, SR – subregion,
W
– wojewódzki, O – ogólnopolski

 

Ranga

Nazwa konkursu

Miejsce

Imi? i nazwisko ucznia

Prowadz?cy

P

Powiatowy Konkurs
o Cystersach

I
II
III

Mateusz Pawlicki - 3 d

Ma?gorzata Surdyk - 1 b

Martyna Fr?ckowiak - 2 a

R. Hamulczyk

R

VIII Rejownowy Konkurs Gwary Pozna?skiej

II

Jacek ?rama - 3 c

R. Hamulczyk

W

Konkurs Wiedzy o Regionie "Moja Wielkopolska"

finali?ci

Aleksandra Szyam? - 3 c

Anna Surdyk - 3 c

A. Surdyk

W

Ogólnopolski M?odzie?owy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK

VI

Adrianna B?dziecha - 2 a

Weronika Rojtek - 2 c

Ma?gorzata Surdyk - 1 b

A. Surdyk

W

XX Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce

I

Anna Surdyk - 3 c

Aleksandra Szyma? - 3 c

Ma?gorzata Surdyk - 1 b

A. Surdyk

P

Konkurs EDB
"Wiem, Umiem, Dzia?am"

III

Anna Surdyk - 3 c

Aleksandra Szyma? - 3 c

Ma?gorzata Surdyk - 1 b

Aleksandra Tyll - 1 b

A. Surdyk

P

Konkurs wiedzy o Samorz?dzie Terytorialnym

III

Anna Surdyk - 3 c

Anna Zrobczy?ska - 3 c

Maria Siuchni?ska - 3 c

A. Surdyk

P

IX Powiatowy Konkurs Wokalistów "Graj Muzyka"

II

III

Julia Dere?y?ska - 2 a

Krzysztof Neldner - 3 c

Kacper Kujawa - 2 c

M. Zaganiaczyk

P

IX Turniej Powiatowy
"Mi?dzy wierszami - Poezja ?piewana"

III

wyró?nienie

Julia Dere?y?ska - 2 a

Krzysztof Neldner - 3 c

M. Zaganiaczyk

O

Ogólnopolski Konkurs Piosenki ?eglarskiej "50mil"

III

II

Zespó? Dulcynea

Julia Dere?y?ska - 2 a

M. Zaganiaczyk

P

II Powiatowy Konkurs Piosenki Wakacyjnej

I

II

III

Krzysztof Neldner - 3 c

Zespó? Dulcynea

Julia Dere?y?ska - 2 a

M. Zaganiaczyk

W

Festiwal Piosenki ?wiatowej

wyró?nienie

nagroda publiczno?ci

Krzysztof Neldner - 3 c

Kacper Kujawa - 2 d

M. Zaganiaczyk

P

Powiatowy Konkurs Fizyczny

III

Anna Surdyk - 3 c

Aleksandra Szyma? - 3 c

Jacek ?rama - 3 c

M. Adrych

P

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny

I

Norbert Gracz - 3 c

B. Cibail

P

Powiatowy Konkurs Recytatorski

I

II

Kacper Kujawa - 2 d

Sandra Litkowiec - 2 d

E. S?oma

W

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

fina?

Sandra Litkowiec - 2 d

Kacper Kujawa - 2 d

E. S?oma

P

VIII Powiatowy Konkurs Chemiczny

I

Julia Fr?ckowiak - 2 a

W. Hauke

P

IX Turniej Recytatorski
"G?os poezji"

wyró?nienie

Martyna Fr?ckowiak - 2 a

D. Kobus - Bogunia

MP

Konkurs Gwary Pozna?skiej
"Jezdym pozna?sko pyra"

III

Adiran Szwed - 2 a

D. Kobus - Bogunia

R

Konkurs Gwary Pozna?skiej
"Jezdym pozna?sko pyra"

III

Patryk Jankowski - 3 a

D. Kobus - Bogunia

MW

Konkurs z j?zyka polskiego

i literatury "Z?ota ?aba"

wyró?nienie
finalista

Jacek ?rama - 2 a

D. Kobus - Bogunia

G

Konkurs Ortograficzny
o "Pióro Burmistrza"

II

Mateusz Pawlicki - 3 d

D. Kobus - Bogunia

P

Powiatowy Konkurs Ortograficzny
"Z ortografi? za pan brat"

II

Julia Martynek - 2 a

Zuzanna Stefa?ska - 2 a

D. Kobus - Bogunia

SR

Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pó?nocnej Wlkp.

II

III

wyró?nienie

Weronika Rojtek - 2 c

Ma?gorzata Surdyk - 1 b

Aleksandra Szyma?ska - 1 b

Anita Sydow - 1 b

Magdalena Samol

P

XII Powiatowy Turniej Ekologiczno - ?owiecki
"Pojedziemy na ?ów"

I indyw.

II indyw.

III grupowo

Adrian Szwed - 2 a

Weronika Rojtek - 2 c

A.Szwed, W.Rojtek, J.Fr?ckowiak

Magdalena Samol

R

Konkurs Przedmiotowy
z Biologii

udzia?

Aleksandra Szyma? - 3 c, Weronika Rojtek - 2 c

Anna Zrobczy?ska - 3 c

Anna Surdyk - 3 c

Julia Fr?ckowiak - 2 a

Martyna Fr?ckowiak - 2 a

Julia Nowicka - 3 c

Magdalena Samol

R

Konkurs Salamandra
"Ro?liny i Zwierz?ta
Polskich Gór"

udzia?

Aleksandra Szyma?ska - 1 b

Ma?gorzata Surdyk - 1 b

Agnieszka Pietrzak - 2 a

Kajetan D?u?nik - 1 d

Anita Sydow - 1 b

Magdalena Samol

O

VIII Ogólnopolski Edukacyjny Konkurs Ekologiczny Pobiedziska 2016

IV

Patryk Jankowski - 3 a

Julia Nowicka - 3 a

Magdalena Moszczy?ska - 3 a

Ma?gorzata Surdyk - 3 c

Anita Sydow - 1 b

Magdalena Samol

P

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego w Szachach Dru?ynowych

II

Anita Sydow - 1 b

Aleksandra Tyll - 1 b

Pawe? Bartsch - 3 d

Bartosz Sierzchu?a - 1 d

Ilona W?glewska

W

Fina? Województwa Wielkopolskiego
w Szachach Dru?ynowych

udzia?

Anita Sydow - 1 b

Aleksandra Tyll - 1 b

Pawe? Bartsch - 3 d

Bartosz Sierzchu?a - 1 d

Ilona W?glewska

O

Ogólnopolski Turniej Pi?ki No?nej Coca - Cola Cup 2016

III etap

R. Nowak, M. Surdyk, A. Tyll,
G. Mistrzak, ?. Teofilewska,
M. Pachowicz, N. Jahnz,
I. Nowicka, M. Moszczy?ska,

A. Ogórkiewicz

Ilona W?glewska

Sz

Konkurs Ortograficzny
"O pióro Burmistrza"

I

III

Jacek ?rama - 3 c

Julia Dere?y?ska - 3 c

El?bieta Berendt

W

Poznajemy Parki Krajobrazowe

II

Aleksandra Szyma? - 3 c

Anna Surdyk - 3 c

Anna Zrobczy?ska - 3 c

Weronika Rojtek - 2 c

Ma?gorzata Dudek

 

 

 

Osi?gni?cia sportowe w roku 2015/2016

 

Nazwa zawodów

Miejsce

Imi? i nazwisko ucznia

Prowadz?cy

Gimnazjada Rejonu Pilskiego SZS "Wielkopolska"
w Badmintonie Dru?ynowym Dziewcz?t

III

Aleksandra Szyma?ska,
Aleksandra Tyll

El?bieta Chojnacka

Gimnazjada Rejonu Pilskiego SZS "Wielkopolska"
w Badmintonie Dru?ynowym Ch?opców

V

Piotr Nawrocki

Filip Stefa?ski

Wies?aw Nowak

Turniej w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t
o Puchar Dyrektora Szko?y

II

Patrycja Sto?ek, Magdalena Moszczy?ska, Zuzanna Stefa?ska, Natalia Lichota, Paulina Wojtkowiak, Kamila Budka, Julia Fr?ckowiak, Anita ?ukaszewska, ?ucja Teofilewska.

Hanna W?glewska

Turniej w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t
o Puchar Dyrektora Szko?y

III

Ewelina Gruszka, Natalia Malczewska, Dagmara G?uszek, Adrianna B?dziecha, Martyna Fr?ckowiak, Julia Nowicka, Daria Dere?y?ska, Agnieszka Pietrzak, Julia Martynek, Erika Zamecka.

Hanna W?glewska

Turniej w Klas Pierwszych

III

Dziel Joanna, Kaczmarek Magdalena, Konieczka Aleksandra, Lahuta Natalia, Nowak Roksana, Pocz?tek Patrycja, Pruss Anna, Sroczy?ska Nikola, Sto?ek Julia, Szczepaniak Zuzanna, Szwed Klaudia, Witt Weronika, Wojna Zuzanna, ?ak Dagmara.

El?bieta Chojnacka

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Ch?opców

I

Filip Stefa?ski, Miko?aj Gebler, Adam Wójcicki, Krystian Wieczorek, Patryk Paczkowski, Bartosz Belter, Piotr ?uczak, Bartosz Sierzchu?a, Fabian Kuszpit, Krystian Konieczny, Mi?osz Szwed.

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t

I

Kamila Budka, Ewelina Gruszka, Natalia Jahnz, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Patrycja Sto?ek, Paulina Wojtkowiak, Anita ?ukaszewska, Daria Dere?y?ska, Martyna Fr?ckowiak.

Hanna W?glewska

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t

III

Paulina Pa?k, Alicja Burzy?ska, Agnieszka Pietrzak, Zuzanna Stefa?ska, Adrianna B?dziecha, Julia Martynek, ?ucja Teofilewska, Dagmara G?uszek, Erika Zamecka, Magdalena Kaczmarek.

Hanna W?glewska

Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t

III - IV

Natalia Jahnz, Magdalena Moszczy?ska, Julia Nowicka, Patrycja Sto?ek, Ewelina Gruszka , Natalia Malczewska, Natalia Lichota, Paulina Wojtkowiak, Kamila Budka, Magdalena Kaczmarek , Anita ?ukaszewska, Daria Dere?y?ska.

Hanna W?glewska

Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Pi?ce Siatkowej Ch?opców

III

Miko?aj Gebler, Filip Stefa?ski, Bartosz Belter, Patryk Paczkowski, Krystian Wieczorek, Dominik Sendor, Piotr ?uczak, Stanis?aw Kubicki, Fabian Kuszpit, Adam Wójcicki, Krystian Konieczny.

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t

I

Natalia Jahnz
i Magdalena Moszczy?ska

Hanna W?glewska

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Ch?opców

II

Krystian Wieczorek
i Bartosz Belter

Wies?aw Sierzchu?a

Fina? Wojewódzki w Pi?ce Siatkowej Pla?owej Dziewcz?t

XVII - XXIV

Natalia Jahnz
i Magdalena Moszczy?ska

Hanna W?glewska

XXIII Sienne?skie Biegi Prze?ajowe

I

Aleksandra Szczepocka, Roksana Nowak, Weronika Witt, Ma?gorzata Surdyk, Aleksandra Tyll, Damian Mendlewski, Dawid Mendlewski, Filip Graczyk, Przemys?aw Kozber, Patryk Stefa?ski, ?ucja Teofilewska, Dagmara Rakocy, Adrianna B?dziecha, Zuzanna Stefa?ska, Anita ?ukaszewska, Monika Pachowicz, Wiktor Wo?niak, Filip Stefa?ski, Adian Maciejewski, Piotr Nawrocki, Mi?osz Szwed, Kamila Budka, Anna Surdyk, Natalia Lichota, Aleksandra Nawrot, Krystian Wieczorek, Bartosz Belter, ?ukasz Kaczmarek, Patryk Miko?ajczak, Patryk Piechowiak.

Hanna W?glewska,

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych

IV

Kamila Budka, Natalia Lichota, ?ucja Teofilewska, Aleksandra Szczepocka, Roksana Nowak, Weronika Witt, Dagmara Rakocy, Anna Surdyk, Natalia Lichota, Julia Sucha.

Hanna W?glewska,

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych

III

Patryk Paczkowski, Wiktor Wo?niak, Filip Graczyk, Damian Mendlewski, Filip Stefa?ski, Adrian Maciejewski, Krystian Wieczorek, Bartosz Belter, ?ukasz Kaczmarek, Patryk Piechowiak.

Hanna W?glewska,

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Powiatu W?growieckiego
w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych

II

II

II

III

IV

Kamila Budka

?ucja Teofilewska

Wiktor Wo?niak

Aleksandra Szczepocka

Anna Surdyk

Hanna W?glewska

Wies?aw Nowak

XIX Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
w Lekkiej Atletyce Dziewcz?t i Ch?opców

I

I

II

III

III

IV

IV

V

VIII

Franciszek Dukszta - 100 m - 11,73

Julia Fr?ckowiak - w dal - 4,28 m

?ucja Teofilewska - 1000 m

Natalia Lahuta - kula - 8,30 m

Daria Szczepocka - 600 m

Kamila Budka - 600 m

Adam Wójcicki - oszczep

Patryk Miko?ajczak - w dal - 5,26 m

Krystian Wieczorek - oszczep

Wies?aw Sierzchu?a

Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych

30

45

54

Kamila Budka

?ucja Teofilewska

Wiktor Wo?niak

Hanna W?glewska

Fina? Województwa Wielkopolskiego
w Indywidualnym Biegu na Orientacj?
w Klasyfikacji Dru?ynowej
Dziewcz?t i Ch?opców

VI

Roksana Nowak
Aleksandra Szyma?
Anna Surdyk
Ma?gorzata Surdyk

Wies?aw Nowak

Fina? Województwa Wielkopolskiego
w Indywidualnym Biegu na Orientacj?
w Klasyfikacji Dru?ynowej
Dziewcz?t i Ch?opców

VIII

Krystian Wieczorek
Przemys?aw Kozber
Dawid Lor?cki
Kamil S?omi?ski

Wies?aw Nowak

Ogólnopolski Turniej Pi?ki No?nej Coca - Cola Cup 2016

III etap

R. Nowak, M. Surdyk, A. Tyll,
G. Mistrzak, ?. Teofilewska,
M. Pachowicz, N. Jahnz,
I. Nowicka, M. Moszczy?ska,

A. Ogórkiewicz

Ilona W?glewska

Festiwal Sztafet Olimpijskich z okazji ?wi?ta Szko?y

III

K. Wieczorek, ?. Teofilewska,
F. Stefa?ski, R. Nowak,
P. Miko?ajczak, A. Szczepaniak,
W. Wo?niak

Ilona W?glewska

 

 

K?cik nauczycielski