Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Najwa?niejsze wydarzenia 2016/2017

3 pa?dziernika 2016 r.

IV Narodowe Czytanie

Ju? po raz czwarty w naszym Gimnazjum odby?o si? wsplne czytanie wszystkich uczniw, nauczycieli i pracownikw w ramach Narodowego czytania. Niestety z powodu niesprzyjaj?cej pogody nie mogli?my czyta?
w naszym ulubionym miejscu w plenerze musieli?my przenie?? si? do hali sportowej. Ka?dy z uczestnikw wsplnego czytania przynis? w poniedzia?ek 3 pa?dziernika swoj? ulubion? ksi??k? i w czasie przerwy oddawa? si? lekturze. W ten sposb zainaugurowali?my obchody Mi?dzynarodowego Miesi?ca Bibliotek Szkolnych. Przez ca?y miesi?c towarzyszy? nam b?dzie has?o przewodnie Ksi??ka to dopiero pocz?tek. Codziennie m?odzie? naszej szko?y b?dzie prezentowa?a fragmenty wybranych przez siebie ksi??ek przez szkolny radiow?ze?.

Maria Piotr - Malinowska


2 wrze?nia 2016 r.

Narodowe Czytanie powie?ci H. Sienkiewicza Quo vadis.

W tym dniu uczniowie naszego gimnazjum przedstawili wybrane fragmenty powie?ci H. Sienkiewicz Quo vadis przez szkolny radiow?ze?. Czytanie zapocz?tkowa? pan dyrektor Wies?aw Sierzchu?a, a potem kontynuowali je wybrani uczniowie.

1 wrze?nia 2016 r.

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2016/2017

Spo?eczno?? Gimnazjum uroczy?cie rozpocz??a nowy rok szkolny 2016/2017. M?odzie? z klasy II b i II d pod opiek? pp. Magdaleny Samol, Renaty Hamulczyk i Ilony W?glewskiej przygotowa?a uroczysty apel z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej. Przypomniane zosta?y wydarzenia tego tragicznego dla naszej ojczyzny czasu. Oddano ho?d poleg?ym i podkre?lono,
?e nard, ktry nie rozumie swojej historii skazany jest na bolesne doznania.

Uczniowie nie zapomnieli rwnie? o pierwszoklasistach, ktrzy rozpoczynaj? nauk? w naszej szkole. Starsi koledzy obiecali pomoc w przystosowaniu si? do nowych warunkw.

?yczymy wszystkim, aby nowy rok szkolny da? im wiele mo?liwo?ci rozwoju a trzecioklasistom jak najwy?szych wynikw uzyskanych
na egzaminach.

Uczniowie bior?cy udzia? w uroczysto?ci:

II a - Natalia Lahuta

II b- Aleksandra Szyma?ska, Aleksandra Tyll, Anita Sydow,
Ma?gorzata Surdyk, Julia Jakubowska, Jacek Mania.

II d- Kamila Przywarska, Gabriela Mistrzak, Karolina Laube, Oliwia Woci?ska, Jakub ?wi?tek, Jakub Szewczy?ski, Piotr Sawi?ski, Piotr ?uczak,
Bartosz Sierzchu?a, Gracjan D?bicki, Eryk Przysucha, Hubert Stajkowski.

Renata Hamulczyk

Foto. Ilona W?glewska

K?cik nauczycielski