Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Projekty czytelnicze

Ju? po raz czwarty w naszym Gimnazjum odby?o si? wsplne czytanie wszystkich uczniw, nauczycieli i pracownikw w ramach Narodowego czytania. Niestety z powodu niesprzyjaj?cej pogody nie mogli?my czyta?
w naszym ulubionym miejscu w plenerze musieli?my przenie?? si? do hali sportowej. Ka?dy z uczestnikw wsplnego czytania przynis? w poniedzia?ek
3 pa?dziernika swoj? ulubion? ksi??k? i w czasie przerwy oddawa? si? lekturze. W ten sposb zainaugurowali?my obchody Mi?dzynarodowego Miesi?ca Bibliotek Szkolnych. Przez ca?y miesi?c towarzyszy? nam b?dzie has?o przewodnie Ksi??ka to dopiero pocz?tek. Codziennie m?odzie? naszej szko?y b?dzie prezentowa?a fragmenty wybranych przez siebie ksi??ek przez szkolny radiow?ze?.

Maria Piotr - Malinowska


Komunikat!

Uczniowie i nauczyciele, ktrzy maj? jeszcze sugestie dotycz?ce zakupu nowo?ci ksi??kowych do biblioteki szkolnej proszeni s? o zg?aszanie swoich propozycji w bibliotece gimnazjum.


Projekty czytelnicze w naszym Gimnazjum.

Klasa II a realizuje projekt czytanie i sport pod has?em
Czytanie - si?ownia dla mzgu.

W pierwszym etapie uczniowie w pomieszczeniach szkolnej biblioteki,
z wykorzystaniem sprz?tu sportowego, wykonali szereg zdj??.
W drugim etapie sesja zdj?ciowa b?dzie mia?a miejsce w plenerze.
Nast?pnie wybrane zostan? najciekawsze zdj?cia,
ktre pos?u?? do wykonania plakatw.
A co dalej? Dowiecie si? ju? niebawem!


22 wrze?nia 2016 r.
na pierwszym zebraniu z rodzicami aktyw biblioteczny:
Julia Fr?ckowiak, Sandra Litkowiec, Kacper Kujawa,
zaprezentowali rodzicom krtk? inscenizacj? po?wi?con? propagowaniu czytelnictwa. Uczniowie zapocz?tkowali akcj? Poczytaj mi, dziecko
i przeczytali rodzicom fragmenty swoich ulubionych ksi??ek.

2 wrze?nia 2016 r.
nasze gimnazjum w??czy?o si?

w Narodowe Czytanie powie?ci H. Sienkiewicza Quo vadis.

Wybrane fragmenty powie?ci przeczytali?my przez szkolny radiow?ze?. Czytanie zapocz?tkowa? pan dyrektor

Wies?aw Sierzchu?a, a potem kontynuowali je wybrani uczniowie.


K?cik nauczycielski