Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Pocz?tek budowy hali.

Z placu budowy zdj?? kilka


26 wrze?nia 2001 r. odby?o si? wmurowanie aktu erekcyjnego pod budow?
hali widowiskowo sportowej w Skokach.


?wiadkami tego wydarzenia by?a m?odzie? szkolna. Mieszka?cy gminy, wykonawcy robt i go?cie spoza gminy.Uroczysto?? zaszczycili sw? obecno?ci? Pos?owie na Sejmw osobach Pani Gra?yny Pijanowskiej, Pana Tadeusza Tomaszewskiego, Pana Stanis?awa Steca, a tak?e Marsza?ka Wielkopolski Pana Stefana Miko?ajczaka, Przewodnicz?cego Rady Powiatu Pana Andrzeja Bieleckiego, radnego Sejmiku Wielkopolskiego Pana Jacka Konowalskiego i prezesa firmy POSBAU b?d?cej wykonawc? inwestycji - Pana Henryka Szablewskiego. Budow? po?wi?ci? ksi?dz Kanonik Roman Pioterek. Dla uczniw gimnazjum wydarzenie to by?o szczeglnie wa?ne i radosne, gdy? wraz z hal? sportow? powstanie tak?e budynek nowego gimnazjum.

Dnia 9 wrze?nia 2002 r. nast?pi?a oficjalna inauguracja nowego roku szkolnego, ktra by?a po??czona z uroczysto?ci? oddania do u?ytku hali sportowej i nowego budynku gimnazjum. W tym wa?nym wydarzeniu udzia? wzi?li:

Marsza?ek Wojewdztwa Wielkopolskiego Stefan Miko?ajczak,
pose? na Sejm RP Stanis?aw Stec,
Wielkopolski Kurator O?wiaty Apolinary Koszlajda,
Starosta Powiatu W?growieckiego Jzef Sulkowski,
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Brunon Miko?ajczak,
Prezes Firmy POSBAU Krzysztof Pi?ta (g?wny wykonawca hali),
radni powiatowi i miejsko gminni oraz dyrektorzy o?ciennych szk?.
?wiadkami uroczystego przeci?cia wst?gi byli rwnie? licznie przybyli rodzice, mieszka?cy Skokw oraz nauczyciele ze Szko?y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.


K?cik nauczycielski