Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Gimnazjum Nr 1 w Skokach rozpocz??o oficjalne starania o nadanie imienia Polskich Olimpijczyków. Pomys? nadania tego imienia zrodzi? si? w drodze przeprowadzonej ankiety w?ród uczniów, rodziców i pracowników szko?y. Dyrektor szko?y mgr Wies?aw Sierzchu?a, w imieniu spo?eczno?ci szkolnej wyst?pi? do Polskiego Komitetu Olimpijskiego z pro?b? o wyra?enie zgody na przyj?cie nowego patrona. Odpowied? by?a pozytywna i w zwi?zku z tym dnia 15 listopada 2003 r. przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Mowlik (pi?karz) i Marek ?bik (kajakarz), na r?ce uczniów – najlepszych sportowców: Bartosza Bystrego, ?ukasza Nowaka, Paw?a Kaniewskiego, Izabeli Witczak i Urszuli Wróblewskiej, dokonali przekazania szkole flagi olimpijskiej. Natomiast na r?ce pana Wies?awa Nowaka z?o?yli certyfikat dla Klubu Olimpijczyka w Skokach, zezwalaj?cy na kontynuacj? dalszych dzia?a?.

Dnia 23 kwietnia 2004 r. szkole zosta?o nadane imi? „Polskich Olimpijczyków” oraz przekazanie sztandaru. Uroczysto?? rozpocz??a si? sesj? Rady Miejskiej Gminy Skoki, podczas której zosta?a podj?ta uchwa?a o nadaniu Gimnazjum nr 1 imienia Polskich Olimpijczyków.


W ko?ciele pw. ?w. Miko?aja w Skokach, w czasie mszy ?w. zosta? po?wi?cony sztandar. Przewodnicz?ca Rady Miejskiej Gminy Skoki, Pani Gra?yna Szymkowiak, przekaza?a Panu Dyrektorowi uchwa?? o nadaniu szkole imienia, przedstawicielom Rady Pedagogicznej i Samorz?du Uczniowskiego – sztandar.

Pierwszy poczet sztandarowy w historii gimnazjum tworzyli Natalia Fidos, Iwona Sawi?ska i Bartosz Dembi?ski. Fundatorem sztandaru byli:

PZZ „Herbapol” – Pozna?

„Heraklith” Krzysztof Sobkowiak

PPH „Odnowa” – Skoki

PPHU „Wspólnota” – Skoki

Pracownicy Gimnazjum nr 1 w Skokach.

 

 

K?cik nauczycielski