Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Pedagog

Ostatni miesi?c tego roku

Active ImageNa Nowy Rok...Sample Image

Więcej…

Zachowania ryzykowne?

AIDS to tak?e nasz problem...

Active Image

Więcej…

Kosultacje w sprawach trudnych

Pedagog szkolny informuje, ?e w ramach rz?dowego programu poprawy stanu bezpiecze?stwa w szko?ach i placówkach 

ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE

 program pilota?owy

STAROSTA W?GROWIECKI w porozumieniu z DYREKTOREM PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W W?GROWCU

podj?? decyzj? o utworzeniu

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

w celu

v      zwi?kszenia dost?pno?ci do specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, doradztwa i konsultacji,

v      umo?liwienia szybkiego i skutecznego rozwi?zywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci, 

v     stworzenie bezpo?redniej mo?liwo?ci korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

PUNKT KONSULTACYJNY

 b?dzie funkcjonowa? do ko?ca grudnia 2007r 

MIEJSCE:  GIMNAZJUM NR 1 W W?GROWCU 

ul. ?w. Wojciecha 20, sala nr 34;  I pi?tro

pocz?wszy od 23-10-2007r.  

w ka?dy WTOREK w godz. 15-19  i  PI?TEK w godz.13-17 

Dy?urowa? b?d? specjali?ci                                                                        

Konsultacje s? bezp?atne.

Więcej…

15 listopada

15 Listopada Mi?dzynarodowy Dzie? Bez Papierosa.

Więcej…

K?cik nauczycielski